Yerele yetki transferi

Yapılacak iş çok
TBMM'de kabul edilen İl Özel İdareleri Kanunu'na göre il sınırları içinde eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, bayındırlık ve iskân, sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin hizmetler il özel idarelerince yürütülecek.
Hastaneler devredilecek
Yasaya göre Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına bağlı sağlık kuruluşları, Kültür Bakanlığı'na bağlı ulusal nitelik taşımayan kütüphane, müze ve ören yerleri de başında valinin bulunacağı il özel idarelerinin olacak.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - İl Özel İdareleri Kanunu tasarısı TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Yasayla il genel meclislerinin yerel parlamentolara dönüşümü gerçekleştirilemedi. Yasada belediye başkanları için düşünülen yetkiler,
"Türkiye henüz hazır değil" gerekçesiyle valilere bırakıldı, il genel meclislerine vergi çıkarma yetkisi verilmedi. Ama yasa birçok hizmetin, yerinde yürütülmesine olanak sağladı.
Yasaya göre, il özel idarelerinin (İÖİ) en başında vali bulunacak. İÖİ'nin ayrıca başkanı bulunacak; karar organı ise il genel meclisi olacak. İl encümeni o ilin bakanlar kurulu işlevini görecek. İl encümenine vali başkanlık edecek. İl genel meclisleri yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içerisinde toplanarak üyeleri arasında bir başkan ve iki başkanvekili seçecek.
İÖİ il sınırları içinde eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, çevre plânı, bayındırlık ve iskan, sosyal yardımlar, çocuk ve yetiştirme yurtlarına ilişkin hizmetleri yürütecek. Belediye sınırları dışındaki imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor, orman köylerinin desteklenmesi, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetler de İÖİ tarafından yürütülecek.
İÖİ'ler Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına bağlı tüm sağlık kuruluşları (eğitim hastaneleri hariç), belediye sınırları dışındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ulusal nitelik taşımayan kütüphane, müze, kültür merkezleri, ören yerleri, Çevre ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatı (araştırma enstitüleri ve laboratuvarlar hariç), Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nun belediye sınırları dışındaki unsurları, Sanayi ve Ticaret ile Bayındırlık ve İskân bakanlıklarının taşra teşkilatları. Bu kuruluşların devir işlemleri Kamu Yönetimi Temel Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanınca gerçekleecek.
Personelin durumu
Yasaya göre Adalet, Milli Eğitim, Maliye bakanlıkları ile askerler dışında ilde kamu görevlilerinin tamamına yakını İÖİ'lere bağlı olacak. Personel ücretleri Bakanlar Kurulu'nca saptanan sınırlar içinde il genel meclisince belirlenecek.