YÖK Tasarısı TBMM'de

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu'nda degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. İşte ayrıntılar...

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu'nda degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
YÖK'ün yapısını değiştiren yasa tasarısı, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu ayırımını kaldırarak, Yükseköğretim Kurulu'nu daimi statüde çalışan tek kurul haline getiriyor.
Tasarı ile YÖK'ün üye sayısı 22'den 16'ya düşürülüyor. Buna göre Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanınca doğrudan seçilen 5 üye ile Bakanlar Kurulunca seçilen 5, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından seçilen 5 ve Genelkurmay Başkanlığınca seçilen 1 üyenin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasıyla oluşacak. Tasarı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın Kurul üyeleri tarafından seçilmesi hükmünü de getiriyor.

YARDIMCI DOÇENT ATAMALARI

Yardımcı doçentliğe atamada da yeni ölçütler getiren tasarıyla ilgili birimin talebi ve üniversite yönetim kurulunun kararı ile yardımcı doçentliğe atama için kadro ilanı yapılması, bilim jürisinin ilgili yönetim kurulunca oluşturulması, değerlendirmelerde ÜAK ve senatonun belirlediği bilimsel ölçütlerin esas alınması öngörülüyor. Ayrıca, yardımcı doçentlerin birinci derecenin son kademesine kadar yükselebilmesi olanağı da getiriliyor.
Doçent kadrosu ilanında ilgili birimin talebi ve üniversite yönetim kurulu kararının aranmasını örgören tasarı, üniversite yönetim kurulunun jüri görüşleri doğrultusunda karar alması ve adayın senato tarfından belirlenen doçentliğe atama ölçütlerini taşıması esası getiriliyor. Tasarıyla profesörlüğe yükselme ve atama da yeniden düzenleniyor.

KATSAYI FARKI GİDERİLİYOR

Yasa tasarısı, yükseköğretime girişi de yeniden düzenleyerek genel lise, mesleki ve teknik lise mezunları ile anadolu liseleri arasındaki farklı katsayı uygulamalarına son veriyor. Yükseköğretime giriş sınavında; sınavın değerlendirilmesi ve öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesinde; ortaöğretimdeki program, alan, kol ve bölümlerde katsayılar yeniden düzenleniyor. Sınav sorularının ortaöğretimdeki tüm müfredat gözetilerek hazırlanması, yükseköğretime giriş ile ilgili esas ve usullere ilişkin yönetmeliğin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından birlikte çıkarılması da hükme bağlanıyor.
Tasarıda öngörülen düzenlemeye göre, yükseköğretim programları sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere 3 puan türünde toplanacak. Herhangi bir genel veya mesleki orta öğretim kurumu mezunu, ÖSS'de ortaöğretimdeki kendi program alan ve bölümünü tercih ederse hesaplanacak ortaöğretim başarı puanı 0.80 katsayısı ile çarpılacak. Ortaöğretimdeki program-alan/kol-bölümü sözel olan öğrenciler eşit ağırlığa dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederlerse ortaöğretim başarı puanı 0.60 katsayısı ile sayısala dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse 0.45 katsayısı ile çarpılacak.
Eşit ağırlık öğrencileri, sözel ya da sayısala dayalı bir yüksek öğretim programını tercih ederse orta öğretim başarı puanı 0.60 ile çarpılacak.
Sayısal öğrenciler eşit ağırlığa dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse, ortaöğretim başarı puanı 0.60, sözele dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse 0.45 ile çarpılacak.
Adayların ortaöğretimdeki başarıları ÖSYM tarafından geliştirilecek bir yöntemle ortaöğretim başarı puanı olarak hesaplanacak ve bu puan Öğrenci Seçme Sınavı puanlarına eklenecek.
Dil sınavı ve puan türü ile ilgili adayların yerleştirilmesine ilişkin esaslar YÖK tarafından belirlenecek.
Belli spor ve sanat dallarında üstün kabiliyetleri olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yönetmelikle belirlenecek esaslara göre yükseköğretim kurumlarına alınabilecek.
Sınav sorularının tüm müfredat gözetilerek hazırlanacağına ilişkin hüküm 1 Ocak 2005 tarihinde, diğer düzenlemeler kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
Yükseköğretim Kanunu ile Yüksek Öğretim Personel Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı yasalaşıp yürürlüğe girdiğinde YÖK Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu Başkan ve üyelerinin görevleri de sona erecek.
asanın yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa değişikliğinin de gerçekleşmiş olması halinde Genelkurmay'ın Yükseköğretim Kurulu'nda temsilcisi olmayacağından yeni Yükseköğretim Kurulu 15 kişiden oluşacak.
TBMM'ye sunulan tasarı, Yükseköğretim Kurulu'nun Anayasa'da kendisine verilen koordinasyon ve denetim dışındaki yetkilerini üniversitelere devredebilmesini, Kurul çalışmalarında verimlilik sağlamak amacıyla kendi içinde komisyonlar oluşturabilmesini de hüküm altına alıyor.

ÖĞRENCİ ÖRGÜTLERİ VE SOSYAL KONSEY

Yükseköğretim Kanunu'na 6 madde ekleyen tasarı, öğretim elemanlarının unvanlarının korunması bakımından etik komisyonunun kararını öngörüyor. Masrafların tamamı gerçek ya da tüzel kişiler tarafından karşılanan araştırmalarda öğretim elemanı istihdamı imkanı da getiren tasarı, bilimsel araştırma projelerine üniversite dışından kaynak aktarımı imkanı da sağlıyor.
Üniversitelerde öğrenci örgütleri oluşturulmasını da öngören yasa tasarısı, üniversitelerin akademik değerlendirmesi ve Akreditasyonu için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından Ulusal Akademik Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu oluşturulmasını da hüküm altına alıyor.
Tasarı, üniversite ile sektörler arasında eğitim-bilim-istihdam, üretim ilişkilerinin geliştirilmesi ve öğretim elemanlarıyla öğrencilerin sorunlarının çözülmesi hususlarında üniversite yönetimine önerilerde bulunmak üzere Sosyal Konsey kurulmasını da hükmediyor.
İkili anlaşmalarla kurulan özel statülü devlet üniversitelerinin mütevelli heyet başkan ve üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerisi üzerine müşterek kararname ile atanması da tasarıyla hüküm altına alınıyor.
Öngörülen düzenleme uyarınca, Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkan ve üyelerinin görevleri, tasarı yasalaşıp yürürlüğe girdiğinde sona erecek. Ancak bu kişiler, yeni Kurul Başkanı ve üyeleri göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam edecek. Görevi bu şekilde sona erenler, yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ilişkin tüm hakları almaya devam edecek.
Başka üniversitelerden görevlendirilen öğretim elemanlarının bölüm ve anabilim dalı başkanlıkları dışında idari görevleri ile dekanlık yapmakta oldukları fakültenin kadrosunda bulunmayan veya o fakültenin bilim dallarından olmayan dekanların görevleri de yasa yürürlüğe girdiğinde sona erecek.
Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla doçentlik unvanını almış olanlar ile profesörlüğe başvurmak için doçentlikteki 5 yıllık bekleme süresini üniversitede dolduranların kadroları, boş kadro bulunması ve atama kriterlerini taşıması halinde öncelikle ilan edilecek ve işlemleri ivedilikle yürütülecek.
Yasa yürürlüğe girdiğinde yardımcı doçent olarak görev yapmakta olanların ÜAK tarafından belirlenen doçentlik başvurusu için asgari yayın ölçütlerini yerine getirme süresi de 8 yıl olacak.
Tasarının, üniversite giriş sınavlarında tüm ortaöğretim müfredatının gözönünde tutulacağına ilişkin hükmü 1 Ocak 2005 tarihinde, diğer hükümler yasanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.