Yönerge yasalara aykırı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KKK), bilgi toplama yönergesi Anayasa ve yasalara açık aykırılık oluşturuyor.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KKK), bilgi toplama yönergesi Anayasa ve yasalara açık aykırılık oluşturuyor.
Genelkurmay Başkanlığı, yönergeyi doğrularken, faaliyeti 5442 sayılı İİK çerçevesinde değerlendirilmesini istemesi tartışma yarattı. 1996 yılında değiştirilen İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (D) fıkrası, valilere 'ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen diğer kuvvetlerden yararlanmak
amacıyla, İçişleri Bakanlığı'ndan ve gerekirse Jandarma Genel Komutanlığı'nın veya Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın sınır birlikleri dahil olmak üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım isteme' yetkisi veriyor. Yasanın hiçbir yerinde, Genelkurmay açıklamasında yer verildiği gibi "Çıkabilecek olaylara karşı etkin tedbirlerin alınabilmesi için önceden planlama yapılması ihtiyacı" için askeri kurumlara kişileri ve toplum kesimlerini fişleme yetkisi verilmiyor. KKK'nın doğrudan kaymakamlıklara görev tevdi etmesi idare hukukunun genel ilkelerine de aykırı.
Anayasa da elvermiyor

  • Yönerge, Anayasa'nın hukuk devleti başlıklı 2, 'herkesin dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce felsefi inanç, din, mezhep vb. sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşitliğini, hiç kimseye, sınıfa, zümreye imtiyaz tanınamayacağını, devletin tüm organ ve makamlarının bütün işlemlerinde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorunda olduklarını' düzenleyen 10, temel hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını belirleyen 12, din ve vicdan hürriyeti başlıklı 24, düşünce ve kanaat hürriyeti başlıklı 25 gibi maddelerine de aykırı.
  • 1962 yılında Başbakanlık genelgesiyle kurulan ve geçen sürede gizli çalışmalar yürüten 'Azınlıklar Tali Komisyonu' Avrupa Birliği uyum çerçevesinde lağvedilmişti. Ancak yönerge, azınlıkların fişlenmesini tekrar gündeme getirdi.
  • MGK'nın psikolojik harekâtı düzenleyen yönetmeliği de geçen yıl yürürlükten kaldırılmıştı. Gereksiz fişlemelerle kişilerin haklarının ihlal edilmesini önlemek için güvenlik soruşturması yönetmeliği, geçen hafta da Adli Sicil Yasası değiştirilmişti.