YSK'dan "Cep to Propaganda"ya yasak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mart
2004 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin
yasakları belirledi. Cep telefonları ile belli bir merkezden yönlendirilmek suretiyle seçim propagandası da yasak kapsamına alındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mart
2004 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin
yasakları belirledi. Cep telefonları ile belli bir merkezden
yönlendirilmek suretiyle seçim propagandası da yasak kapsamına alındı.
YSK'nın bugün aldığı karara göre, seçim yasakları, seçimin başlangıç tarihi olan 01 Ocak 2004 Perşembe günü başlayan ve
propaganda başlangıç tarihi olan 18 Mart 2004 Perşembe gününden
itibaren uygulanacak şekilde iki başlık altında toplandı.
Buna göre, seçimin başlangıcı olan 01 Ocak 2004 tarihinden
itibaren uygulanmaya başlanan yasaklar şöyle:
''-Genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve
tesislerde seçim çalışması yapılamayacak, parti bürosu kurulamayacak.
-Hoparlörle propaganda, 18.03.2004 tarihine kadar halkın huzur ve
rahatını bozmamak suretiyle yapılabilecek.
-18.03.2004 gününde başlayan serbest propaganda süresi içinde ilçe
seçim kurullarınca gösterileceklerden başka açık ve kapalı yerlerde
toplu olarak propaganda yapılamayacak.
-Partilerin ve adayların kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür ve
el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtılamayacak.
-El ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kimselerin seçme
yeterliğine haiz olmaları gerekecek. Devlet katma bütçeli idareler, il
özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler,
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve
ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli
olarak çalışanlar ilan dağıtamayacak, diğer propaganda faaliyetlerinde
yer alamayacak.
-Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü
matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, dini ibareler bulundurulamayacak.
Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınları ile diğer seçim
propagandalarında, Türkçe'den başka dil ve yazı kullanılmayacak.
-Bankalar Kanununa tabi teşekküllerin, siyasi bir partinin lehinde
veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadiyle her türlü
yayınlarda bulunmaları yasak olacak. Daha önce basılmış ve yayınlanmış
ve yukarıdaki fıkrada mahiyeti belirlenen her türlü kitap, broşür,
afiş ve bunlara benzer yayınlar da aynı kapsamda olacak.
-Hiçbir siyasi parti veya bağımsız aday, oy verme gününden önceki
yirminci gün akşamına kadar, duvar ilanı, flama ve bayrak asamayacak.
Bilboardlar için son yirmi gün içinde, ilçe seçim kurullarının gözetim
ve denetiminde, seçime katılacak siyasi partiler ve bağımsız adaylara
eşit sayı ve ücret karşılığında olmak kaydıyla alan tahsis
edilebilecek.
-Cep telefonları ile belli bir merkezden yönlendirilmek suretiyle
seçim propagandası yapılamayacak. Yapıldığı takdirde ilgili imtiyaz
şirketleri sorumlu olacak.''
Karara göre, bütün bu uygulama ve yasaklar, genel mevzuat çerçevesinde
01.01.2004 tarihinden 18.03.2004 tarihine kadar mülki idare amirinin
yetki, gözetim ve denetimi altında olacak. Bu tarihten itibaren ilçe
seçim kurullarının denetimi altında yürütülecek. Ancak duvar ilanı ve
afişle propaganda konusunda da son 20 günlük süre içinde seçim
kurulları yetkili olacak.
-PROPAGANDA DÖNEMİ YASAKLARI-
Seçim propagandasının başlangıcı olan 18 Mart 2004 tarihinden
itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde
uygulanacak yasaklar ise şöyle:
''-Kamuya ait bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar
Kanununa tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler
dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek,
nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü
vasıtayla yayınlarda bulunulmayacak.
-Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları
seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi
hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu amaçla yapacakları
gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenleri
yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Başbakan, bakanlar,
milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak
yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.''