Beşiktaş'tan bir çalım da Fenerbahçe'ye

Beşiktaş'tan bir çalım da Fenerbahçe'ye
Beşiktaş'tan bir çalım da Fenerbahçe'ye
Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Tolgay Arslan'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jimmy Durmaz için Olympiakos'a teklif verdi.

Siyah-beyazlı kulüp , Alexander Milosevic, Daniel Opare ve Tolgay Arslan’ın ardından bu kez adı Fe­ner­bah­çe ile anı­lan Jimmy Dur­maz için harekete geçti.

Çebi: O daha kısa pantolonla gezerken...


( Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre; se­zon ba­şın­da Oly­mpi­akos'a trans­fer olan Türk asıl­lı İs­veç­li fut­bol­cu için ara trans­ferdeki ilk girişimin Fe­ner­bah­çe'den de­ğil Be­şik­taş'tan gel­di­ği or­ta­ya çık­tı. Siyah-beyazlıların, Yunan ekibiyle temasa geçerek Jimmy ile ilgili düşüncelerini sorduğu öğrenildi.   

"OĞLUM GELMEYE HAZIR"

Jimmy'nin ba­ba­sı Si­mon Dur­maz, bu ge­liş­me­yi doğ­ru­la­ya­rak, "Oly­mpi­akos bi­ze Be­şik­taş'ın tek­lif­te bu­lun­du­ğu bildirdi. Yö­ne­ti­ci­ler, 'Biz Jimmy'den mem­nu­nuz ama git­mek is­ti­yor­sa so­run çı­kar­ma­yız' di­yor­lar. Fa­kat trans­fe­rin bi­ti­mi­ne bir haf­ta kal­dı, hâ­lâ bir ge­liş­me yok. Ben Jimmny'nin Tür­ki­ye'de bü­yük bir ta­kım­da oy­na­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Jimmy de gel­me­ye ha­zır. Ku­lüp­ler net bir so­nu­ca ula­şır­sa bi­zim adı­mı­za bir so­run kal­maz. An­cak şu aşa­ma­da her şey ku­lüp­le­re bağ­lı" de­di.

FİYATI 500 BİN EURO

Oly­mpi­akos, Jimmy'i se­zon so­nu­na ka­dar ki­ra­la­mak için 500 bir Eu­ro is­ti­yor. Yu­nan tem­sil­ci­si, oyun­cu­nun sa­tın al­ma op­si­yo­nu­nu da 500 bin Eu­ro ola­rak be­lir­le­di.

Beşiktaş Tolgay Arslan'ı borsaya bildirdi