Cardozo'nun parası Passolig'den!

Cardozo'nun parası Passolig'den!
Cardozo'nun parası Passolig'den!
Trabzonspor Baş­kanı İbrahim Ha­cı­os­ma­noğ­lu, transfer ettikleri 22 futbolcu için kulüp ka­sasın­dan na­kit çık­ma­dı­ğı­nı vurgularken, Oscar Cardozo'nun bonservisinin ise Pas­so­lig'den ge­le­cek olan 5 yıl­lık ge­li­re ipo­tek ko­yul­arak alındığını açıkladı.

Ge­ri­de ka­lan trans­fer dö­ne­mi­nin en ha­re­ket­li ku­lü­bü olan Trab­zons­por tam 22 fut­bol­cu­yu kad­ro­su­na kat­mış­tı. Bor­do-Ma­vi­li ku­lüp, bu sa­yıy­la Sü­per Li­g’­de­ki di­ğer 17 ku­lü­bü ge­ri­de bı­rak­mış­tı. An­cak bu du­rum bir yan­dan da ca­mi­a için­de ba­zı çev­re­le­rin eleş­ti­ri­si­ne ne­den ol­du. Ku­lü­bün için­de bu­lun­du­ğu ma­li şart­la­rın göz ar­dı edil­di­ği ve trans­fer­de sa­vur­gan­lı­ğa gi­dil­di­ği yo­rum­la­rı ya­pıl­ma­ya baş­la­dı. Söz ko­nu­su eleş­ti­ri­le­re biz­zat Trab­zons­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu ya­nıt ver­di.

Halilhodzic 10 istedi, yönetim 12 aldı


Sö­ze "Biz pa­ra har­ca­ma­dık ki­” di­ye gi­ren Ha­cı­os­ma­noğ­lu, “14 mil­yon eu­ro sa­tış yap­tık. Sat­tı­ğı­mız oyun­cu­lar­dan pe­şi­nat­la­rı ver­dik. Di­ğer­le­ri 2016 yı­lı­na ka­dar va­de ile öde­ne­cek pa­ra­lar. Biz na­kit bir pa­ra ver­me­dik. Bor­sa­ya açık bir şir­ke­tiz. ‘Bu ka­dar pa­ra­yı ne­re­den bul­du­nu­z’ de­mek doğ­ru de­ğil" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

El­le­rin­de­ki oyun­cu­la­rı be­ce­ri gös­te­re­rek sat­tık­la­rı­nı ifa­de eden Ka­ra­de­niz eki­bi­nin baş­ka­nı söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Sa­tış­tan ge­len pa­ra ile al­dı­ğı­mız oyun­cu­la­rın ma­li­ye­ti ar­a­sın­da 6-7 mil­yon eu­ro ka­dar fark var. O da zaten Zo­ko­ra'nın al­dı­ğı pa­ra bi­le de­ğil. Car­do­zo'nun pa­ra­sı­nı Ak­tif Ban­k’­tan al­dık. Pas­so­lig'den ge­le­cek olan 5 yıl­lık ge­li­re ipo­tek ko­yul­du. An­cak kö­tü ni­yet­li in­san­lar ko­nu­şur­lar."

TFF'YE 'ÖZGÜRLÜK' UYARISI

İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu­’nun şi­ke da­va­sıy­la il­gi­li açık­la­ma­la­rı ne­de­niy­le PFDK’­ya sev­ki­ne Trab­zons­por'dan tep­ki gel­di. Ya­pı­lan açık­la­ma­da, Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si'nde yer alan 'ifa­de öz­gür­lü­ğü hak­kı'na vur­gu ya­pıl­dı. Ana­ya­sa'nın 26. mad­de­siy­le de gü­ven­ce al­tı­na bu hak­ka TFF'nin say­gı gös­ter­me­si is­ten­di.

ÜSTÜNE 17 MİLYON EURO HARCANMIŞ

Trabzonspor 10 Haziran’da başlayan ve 1 Eylül ’de sona eren birinci transfer döneminin en hareketli kulübü oldu. Bordo-mavililer bu süreçte 22 futbolcuyu kadrosuna katarken 28 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Transfere maliyet açısından baktığımızda satılan ve kiralanan futbolculardan Karadeniz ekibinin kasasına 13 milyon 241 bin Euro girdi. Sözleşmeleri feshedilen futbolcular için ödenen 2 milyon 412 bin Euro'yu düşünce Trabzonspor’un net satış kârı 10 milyon 829 bin Euro oldu. Bordo-mavili yönetim, aynı dönemde satın aldığı ya da kiraladığı 22 futbolcuya ise toplam 28 milyon 805 bin Euro ödeme yaptı. Bu rakamdan satıştan elde edilen kâr düşüldüğünde Trabzonspor’un sadece bonservis bedelleri üzerinden 17 milyon 976 bir Euro gideri olduğu sonucu ortaya çıkıyor.

Bu arada, bordo-mavili ekibin sadece yeni transferleri için ödeyeceği yıllık ücret toplamları da (maç başı ücretleri hariç) 86.2 milyon Euro'yu buluyor.

Cardozo'dan Fenerbahçe mesajı

"AZİZ YILDIRIM'A YAPILAN YANLIŞ"

İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu, Fe­ner­bah­çe Kulübü Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın İb­ra­him Tü­fek­çi isim­li bordo-mavili bir ta­raf­tar­la ha­va­li­ma­nın­da ya­şa­dı­ğı kav­gay­la il­gi­li çar­pı­cı yo­rum­lar­da bu­lun­du.

Tü­fek­çi­’nin Yıl­dı­rı­m’­a yö­nelt­ti­ği ve tar­tış­ma­nın fi­ti­li­ni ateş­le­yen “Vic­da­nı­nız ra­hat mı?­” so­ru­su­nu nor­mal kar­şı­la­yan Ha­cı­os­ma­noğ­lu “Bir ku­lüp baş­ka­nı­na Trab­zons­por ta­raf­ta­rı ola­rak o so­ru­yu so­ra­bi­lir­sin. Fakat on­dan sonra­ki ha­re­ket­le­ri bizim tak­dir et­me­miz müm­kün de­ği­l” yorumunda bulundu. Şi­ke da­va­sı ile igi­li hu­ku­ki sü­re­ci ku­lüp ola­rak ta­kip etik­le­ri­ni ifa­de eden Ha­cı­os­ma­noğ­lu “Biz ge­re­ken so­ru­la­rı da so­ru­yo­ruz. Bir baş­ka­nın bu tür gö­rün­tü­ler­le kar­şı kar­şı­ya kal­ma­sı­nı tas­vip et­mi­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

Baş­kan Ha­cı­os­ma­noğ­lu, ge­le­cek haf­ta oy­na­ya­cak­la­rı Fe­ner­bah­çe der­bi­si hak­kın­da ise “Bi­zim için sı­ra­dan bir maç. Ma­çın sa­ha­da oy­na­nıp, sa­ha­da bit­me­si­ni is­ti­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

TÜFEKÇİ: BANA KÜFRETTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın önceki gün kavga ettiği iddia edilen Trabzonspor taraftarı İbrahim Tüfekçi, olayı anlattı. Hürriyet 'e konuşan Tüfekçi “Kafede Yıldırım’ı görüp yanına gittim, “Adım İbrahim Tüfekçi. Trabzon taraftarıyım. Vicdanınız rahat mı” dedim. Bana, “Çok rahatım” cevabını verdi. Bu sefer ben, “Şike yaptınız, utanmadınız mı” diye sordum. Bana, küfretti ve ceketini çıkarıp yumruk attı” diye konuştu.

Metalist maçının yeri ve saati