Fenerbahçe son saldırılara neden sessiz?

Fenerbahçe son saldırılara neden sessiz?
Fenerbahçe son saldırılara neden sessiz?
Trabzon'da yapılan saldırının ardından "Artık en ufak saldırıda tescilimizi dondurulabiliriz" resti çeken Fenerbahçe yönetimi Ankara'daki şube baskını ve Bursa'daki taşlama ile ilgili sessiz kaldı

RADİKAL -  Fe­ner­bah­çe’ye Trabzon 'da yapılan si­lah­lı sal­dı­rı­nın fa­il­le­ri he­nüz bu­lu­na­madı. Buna karşın, yönetimin ola­y sonrası yap­tı­ğı açık­la­ma­nın ge­re­ği­ni ya­pa­ma­dı­ğı­na dö­nük eleş­ti­ri­ler de ca­mi­ada dil­len­di­ril­me­ye baş­lan­dı.

Ri­ze ma­çı dö­nü­şü ta­kım oto­bü­sü­nün Sür­me­ne’de uğ­rad­ı­ğı sal­dı­rı son­ra­sı ku­lüp sert bir açık­la­ma yap­mış­tı. Bun­dan son­ra en ufak sal­dı­rı­da ku­lü­bün TFF'de­ki tes­ci­li­nin do­ndu­rul­ma­sı da­hil , her tür­lü ön­le­min alı­na­bi­le­ce­ği vur­gu­lan­mış­tı. Ancak bu restin ardından önce kulübün An­ka­ra Şu­be­si basıldı ardından takım oto­bü­sü­ Bur­sa'da taş­lı sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı. Bu iki olaya rağmen hiçbir somut adım atılmadı. Ayrıca silahlı saldırı olayı için kuralacağı belirtilen ko­mis­yo­nun üye­le­ri­nin kim ol­du­ğu ya da şu ana ka­dar han­gi fa­ali­yet­te bu­lun­duğu da ka­mu­oyuy­la pay­la­şıl­ma­dı.

Bu arada Sürmene’deki olay sonrası deplasmanlara tam kad­ro gi­de­ce­ği­ni duyuran yönetim bu sözünü Es­ki­şe­hir ve Bur­sa maçlarında yerine getirmedi. 

Fenerbahçe Grundig şampiyon!

ANKARA 'DAKİ TUTUKLAMA ESKİ SABIKADAN

Fenerbahçe Ankara Şubesi'ne yapılan saldırı, Trabzon’daki silahlı saldırı gibi henüz aydınlatılamadı. Ankara Şube sorumlusu Yasemin Duru olayla ilgili bazı gözaltıların olduğunu belirterek "Yakalananlar var ancak kesin bir bilgi verilmedi. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı ama bunun sebebi başka bir sabıkası olmasıymış. Bize olayla bağlantılı 5-6 kişinin olduğu söylendi" dedi. 

Eski Fenerbahçeli oyuncuya uyuşturucu şoku

Obradovic: Benim için favori yok