Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı sürprizi
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı sürprizi
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın büyük önem verdiği '1 mil­yon üye projesi' tanıtımını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya üstlenecek.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haf­ta­sın­da 7 pu­an top­la­yan Fe­ner­bah­çe'de son gün­ler­de en çok ko­nu­şu­lan ko­nu­la­rın ba­şın­da ta­kı­mın iki yıl­dız oyun­cu­su Em­ma­nu­el Eme­ni­ke ve Die­go Ri­bas'ın di­sip­lin­siz dav­ra­nış­la­rıy­dı. Eme­ni­ke, geç­ti­ği­miz haf­ta oy­na­nan Ga­zi­an­teps­por ma­çın­da bir po­zis­yon­da ta­kım kap­ta­nı Em­re Be­lö­zoğ­lu ile tar­tış­mış ar­dın­dan ken­di­si­ni ıs­lık­la­yan ta­raf­tar­la­ra el kol ha­re­ket­le­riy­le tep­ki gös­ter­miş­ti. Die­go ise mil­li maç­lar ne­de­niy­le li­ge ara ve­ril­di­ği dö­nem­de tek­nik he­yet ta­ra­fın­dan ve­ri­len iki gün­lük izin­de din­len­mek ye- ­ri­ne ai­le­siy­le bir­lik­te Bod­rum'a ta­ti­le git­miş bu du­rum Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım'ın tep­ki­si­ni çek­miş­ti. Ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan iki fut­bol­cu­ya ce­za ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­ği me­rak ko­nu­su ol­muş­tu.

FB TV'den flaş karar!


TAKIMDAN ÖZÜR DİLEDİLER

Beklenen gelişme dün gerçekleşti ve Yıldırım önderliğindeki yönetim kurulunun kararıyla her iki futbolcu da para cezasına çarptırıldı. Emenike ve Diego'ya aldıkları cezaları ileten teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerinden aynı hataları bir daha tekrarlamamalarını, takım içinde huzursuzluğa neden olacak ve disiplini zedeleyecek davranışlardan kaçınmalarını istedi. Bunun üzerine ikilinin yaptıkları hatadan hem Kartal'dan hem de takım arkadaşlarından özür diledikleri bildirildi.   

‘1 MİLYON ÜYE'DE ACUN ILICALI İMZASI

Bugün Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe 'de Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım'ın bü­yük önem ver­di­ği '1 mil­yon üye pro­je­si'nde lans­man ta­ri­hi­nin 15 Ekim ola­rak be­lir­len­me­si­nin ar­dın­dan kam­pan­ya de­tay­la­rı da gün yü­zü­ne çık­ma­ya baş­la­dı. Sa­rı-la­ci­vert­li ta­kı­mın ilk yıl için­de en az 200 bin üye­yi ka­zan­dır­ma­yı plan­la­dı­ğı pro­je­nin ta­nı­tım kam­pan­ya­sı­nı Fe­ner­bah­çe­lil­li­ğiy­le bi­li­nen ün­lü ya­pım­cı Acun Ilı­ca­lı'nın sa­hip ol­du­ğu Acun Med­ya üst­le­ne­cek.

Fenerbahçe'ye ağır gönderme!

SLOGANI: TAKIMINA SAHİP ÇIK

Kam­pan­ya'nın ilk gös­te­ri­mi 15 Ekim'de ya­pı­la­cak olan rek­lam fil­mi de ha­zır ha­le ge­ti­ril­di. "Ta­kı­mı­na Sa­hip Çık" te­ma­lı fil­min çe­ki­mi Ur­fa'dan Edir­ne'ye ka­dar bir­çok il­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Ai­le kon­sep­ti­nin ön plan­da tu­tul­du­ğu film­de ay­rı­ca ül­ke­nin 4 bir ya­nın­da­ki Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı ço­cuk­la­rın an­ne­le­riy­le olan di­ya­log­la­rı­na yer ve­ril­di. Film 15 gün bo­yun­ca ulu­sal TV ka­nal­la­rın­da gös­te­ri­le­cek.

Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi 1 mil­yon üye pro­je­siy­le yıl­da 400-500 mil­yon li­ra ara­sı bir ge­lir ka­le­mi­ne sa­hip ol­ma­yı he­def­li­yor.

Van Hooijdonk geri dönüyor!