Fenerbahçe'nin 'B' planı!

Fenerbahçe'nin 'B' planı!
Fenerbahçe'nin 'B' planı!
Do­ping­li olduğu ileri sürülen Fre­d'­i oy­na­tan Shakh­ta­r Donetsk'iı UE­FA­'ya şi­ka­yet eden Ka­nar­ya ye­ni bir ham­le pe­şin­de. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler 'uy­gun­lu­ğu ol­ma­yan fut­bol­cu­' oy­nat­ma­nın hük­men ye­nil­gi ge­rek­tir­di­ği gö­rü­şün­de. Göz­ler Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun B nu­mu­ne­sin­de...

RADİKAL - Fe­ner­bah­çe, Shakh­tar Do­netsk ile oy­na­dı­ğı Şam­pi­yon­lar Li­gi ön ele­me ma­çın­da do­ping uya­rı­sı gel­me­si­ne rağ­men oy­na­tı­lan Fred'le il­gi­li ye­ni bir gi­ri­şim ha­zır­lı­ğın­da. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, Şi­li'de dü­zen­le­nen Co­pa Ame­ri­ca'da ya­pı­lan test­te A nu­mu­ne­sin­de do­pin­ge rast­la­nan Bre­zil­ya­lı oyun­cu­nun oy­na­tıl­ma­sı­nı UE­FA'ya şi­ka­yet et­miş­ti.

Fenerbahçe'nin doping başvurusu UEFA'nın gündeminde

21’İN­Cİ MAD­DE KO­ZU

Fe­ner­bah­çe ma­çın hük­men tes­ci­li­nin sa­vu­nul­du­ğu baş­vu­ruy­la il­gi­li dün bir açık­la­ma yap­tı. UE­FA­’nın 3 Ağus­to­s’­ta ko­nu­yu de­ğer­len­di­re­ce­ği­ni du­yur­du. An­cak di­ğer yan­dan Fred do­ping­li çık­sa bi­le ku­lü­be ce­za ve­ril­me­ye­ce­ği id­di­a edil­di. Çün­kü UE­FA ta­li­mat­la­rı­na gö­re bir ta­kı­mın do­ping ne­de­niy­le ih­ra­cı için 2'den faz­la fut­bol­cu­su­nun do­ping­li çık­ma­sı ge­re­ki­yor. An­cak bu ku­ra­lın maç son­ra­sı ya­pı­lan do­ping test­le­ri için ge­çer­li ol­du­ğu­nu sa­vu­nan Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, Fred'in ön­ce­den do­ping yap­tı­ğı, bu yüz­den de oy­na­ma uy­gun­lu­ğu­nun bu­lun­ma­dı­ğı­nı sa­vu­nu­yor. Bu ih­la­lin kar­şı­lı­ğı da UE­FA Di­sip­lin Ta­li­mat­na­me­si'nin 21. mad­de­sin­de 3'ün­cü ben­din­de 'hük­men ye­nil­gi' ola­rak be­lir­ti­li­yor.

Fenerbahçe'den dev anlaşma: Parayı 'bulacaklar'

TEST SO­NU­CU GE­CİK­Tİ

Fe­ner­bah­çe­li yet­ki­li­ler şim­di Fred'in B nu­mu­ne­si­nin test so­nuç­la­rı­nı bek­li­yor. Nor­mal­de ikin­ci test so­nu­cu 28 Tem­muz'da açık­la­na­cak­tı. An­cak Şi­li'de WA­DA ser­ti­fi­ka­lı la­bo­ra­tu­var ol­ma­dı­ğın­dan nu­mu­ne Ko­lom­bi­ya'ya gön­de­ri­lin­ce sü­reç uza­dı. Bu so­nuç da po­zi­tif çı­kar­sa Ka­nar­ya, UE­FA nez­din­de hu­ku­ki mü­ca­de­le­ye gi­ri­şe­cek.

 

İNCELEME 3 AĞUSTOS'TA

Fe­ner­bah­çe, Shakh­tar­lı oyun­cu Fred'le il­gi­li ya­pı­lan baş­vu­ru­nun UE­FA ta­ra­fın­dan gün­de­me alın­dı­ğı­nı du­yur­du. Ya­pı­lan açık­la­ma­da Fred'in Bre­zil­ya ve İn­gi­liz ba­sı­nın­da yer alan ha­ber­le­re gö­re, ya­pı­lan do­ping test­le­ri­nin A nu­mu­ne­sin­de ya­sak­lı mad­de­ye rast­lan­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı. Bu oyun­cuy­la il­gi­li UE­FA Kon­trol Etik ve Di­sip­lin Ku­ru­lu­’na ya­pı­lan baş­vu­ru­nun 3 Ağus­tos'ta de­ğer­len­dirme­ye alı­na­ca­ğı be­lir­til­di.

Shakhtar'ın yıldızı Fred'e doping şoku

F.Bahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu