Galatasaray'dan UEFA'ya mektup!

Galatasaray'dan UEFA'ya mektup!
Galatasaray'dan UEFA'ya mektup!
Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA'nın "Borcunun 40 milyon Eurosu'nu erit" uyarısına rağmen 10 milyon ödeyebildi. Men tehlikesi üzerine UEFA'ya iyi niyet mektubu yollayan Galatasaray, "Mali konularda gayret gösteriyoruz" diyerek anlayış istedi.

Bir yan­dan şam­pi­yon­luk ve 4'ün­cü yıl­dız ya­rı­şı­nı sür­dü­ren Ga­la­ta­sa­ray bir yan­dan da ma­li sı­kın­tı­lar­la boğuşuyor. Fi­nan­sal Fa­ir Play (FFP) uy­gu­la­ma­sı ne­de­niy­le ge­le­cek se­zon Av­ru­pa ku­pa­la­rı­na ka­tı­la­ma­ma teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lan sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, bu se­bep­le UE­FA ile ara­sı­nı hoş tut­ma­ya ça­lı­şı­yor.

Galatasaray'ın Mersin maçı kadrosu

GELECEK SEZON UYARISI

Bugün Gazetesi'nin haberine göre; Av­ru­pa fut­bo­lu­nun pat­ro­nu, geç­ti­ği­miz Ocak ayın­da Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­ne uya­rı ni­te­li­ğin­de cid­di bir mek­tup yol­la­dı. Söz ko­nu­su mek­tup­ta UE­FA, Ga­la­ta­sa­ray'dan ma­li du­ru­mu­nu bir an ön­ce dü­zelt­me­si­ni ve mev­cut borç yü­kü­nü yak­la­şık 40 mil­yon Eu­ro ci­va­rın­da azalt­ma­sı­nı is­ter­ken, "Ge­le­cek se­zon UE­FA'nın dü­zen­le­di­ği tur­nu­va­la­ra ka­tı­la­ma­ya­bi­lir­si­niz" şeklinde uya­rı­da bu­lun­du.

SON MALİ TABLO BİLDİRİLDİ

Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi ise ara­dan ge­çen yak­la­şık 4 ay­lık sü­re için­de borç yü­kü­nü sa­de­ce 10 mil­yon eu­ro ci­va­rın­da azal­ta­bil­di. Son ma­li tab­lo­su­nu da geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir mek­tup yol­la­ya­rak UE­FA'ya bil­dir­di.

Mek­tup­ta UE­FA'nın bek­len­ti­si doğ­rul­tu­sun­da ma­li ham­le­le­rin ya­pıl­dı­ğı, bek­le­nen he­def­le­re ula­şı­la­ma­sa da bu yön­de iyi ni­yet­li uy­gu­la­ma­la­rın yo­ğun bir şe­kil­de sür­dü­rül­dü­ğü ifa­de edil­di.

BİRİNCİ OLMAK DA YETMİYOR

UEFA’nın, 2013 yılında hayata geçirdiği Finansal Fair Play (FFP) uygulamasına göre, mali tablosu dengesiz olan bir futbol takımı, ülkesinde şampiyon dahi olsa Avrupa kupalarına katılamıyor ya da transfer yasağına tabi tutuluyor. Uygulama ile bir kulübün futbol şubesi borcu 45 milyon Euro'yu geçtiği takdirde Avrupa kupalarına katılamıyor. Bu borç sınırı 2015-2016 sezonundan itibaren 30 milyon Euro'ya çekilecek. 2018-19 sezonundan itibaren ise kulüplerin gelir ile gider arasındaki farkı en fazla 5 milyon Euro olabilecek.

Hamzaoğlu ve Ataman ile devam