Ha­kem ata­ma­la­rın­da ye­ni dö­nem

Ha­kem ata­ma­la­rın­da ye­ni dö­nem
Ha­kem ata­ma­la­rın­da ye­ni dö­nem
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu (MHK) ta­li­ma­tın­da de­ği­şik­lik ya­pa­rak 'P­ro­fes­yo­nel Mü­sa­ba­ka İc­ra Ku­ru­lu­'nu oluş­tur­du. Ha­kem­le­ri buradaki 3 ki­şi atayacak. Üye­le­r söz­leş­me­li ve tam za­man­lı ça­lı­şa­cak.

Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu Ta­li­ma­tı’n­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le Pro­fes­yo­nel Mü­sa­ba­ka İcra Ku­ru­lu (PMİK) oluş­tu­rul­du.

"P­ro­fes­yo­nel lig, Tür­ki­ye Ku­pa­sı ve Sü­per Ku­pa mü­sa­ba­ka­la­rı­na ha­kem, göz­lem­ci ve men­tör ata­ma­la­rını bu ku­rul ya­pa­cak. Ku­rul­da 3 ki­şi bu­lu­nu­yor. Bun­lar MHK Baş­ka­nı ve iki üye­den oluş­tu­rul­du. Ar­tık ha­kem ata­ma­la­rı bu 3 is­min ağ­zın­dan çı­kan ki­şi­ler ola­cak.

PMİK üye­le­ri, MHK Baş­kanı­’nın tek­li­fi ve yö­ne­timin ona­yı ile ata­na­cak. MHK Baş­ka­nı, ku­ru­lun do­ğal baş­ka­nı ola­cak. Bu değişik­lik­le, “P­MİK Baş­kan ve üye­le­ri, gö­rev­le­ri­ni hiz­met söz­leş­me­si im­za­la­mak ve tam za­man­lı ola­rak ça­lış­mak su­re­tiy­le­” ye­ri­ne ge­ti­re­cek­ler. Ay­rı­ca ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile MHK üye­le­ri­ne "Hu­zur Hak­kı ve Ücre­ti­" ge­ti­ril­di. (Bugün)


    ETİKETLER:

    Bugün

    ,

    Lig