Kiğılı'dan 'Seni de kovuyorum' iddiasına yanıt

Kiğılı'dan 'Seni de kovuyorum' iddiasına yanıt
Kiğılı'dan 'Seni de kovuyorum' iddiasına yanıt
Fenerbahçe'de Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım, bir sü­re ön­ce Fe­ne­ri­um Ge­nel Mü­dü­rü­'nü gö­rev­den al­mış­tı. Bu du­ru­ma içer­le­yen Abdullah Ki­ğı­lı'nın, telefonla aradığı Yıldırım'a sitem ettiği, ancak "O za­man se­ni de ko­vu­yo­rum" yanıtını aldığı ileri sürüldü. Tecrübeli yönetici ise bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Fe­ner­bah­çe­’nin yö­ne­tim ka­na­dın­da geç­ti­ği­miz gün­ler­de çar­pı­cı bir ge­liş­me ya­şan­mış­tı. Baş­kan Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın Fe­ne­ri­um Ge­nel Mü­dü­rü Aydın Kir­ma­n’­ı gö­rev­den al­ma­sı­nın ar­dın­dan kulüp yö­ne­ti­minde ma­ğa­za­lar­dan so­rum­lu ida­re­ci olarak görev yapan Ab­dul­lah Ki­ğı­lı ile Baş­ka­n’­ın ara­sı­na ka­ra ke­di gir­miş­ti.

Kadıköy'de en az hata yapan kazandı


Bugün Gazetesi'nden Engin Verel'in haberine göre; da­ha da öte­si Ki­ğı­lı ya­zı­lı bir açık­la­may­la Fe­ne­ri­um’­la olan iliş­ki­si­ni kes­ti­ği­ni açık­la­mış­tı. An­cak ay­nı açık­la­ma­da Kiğılı, yıl­lar­dır yü­rüt­tü­ğü yö­ne­ti­ci­lik gö­re­vi­ni sür­dü­re­ce­ği­ni al­tı­nı özel­lik­le çi­ze­rek be­lirt­miş­ti. Ki­ğı­lı­’nın bu açık­la­ma­sı­na kar­şın di­ğer yö­ne­ti­ci­lerden ya da Sa­yın Aziz Yıl­dı­rı­m’­dan herhangi bir açıklama gelmemesi dikkati çekmişti.   

'BENİ HİÇE SAYDIN'

Ön­ce­ki gün ise med­ya­ya yan­sı­yan bir ha­ber ku­lis­le­re bom­ba gi­bi düş­tü. Ha­ber­de, da­ha ön­ce yö­ne­tim ku­ru­lun­da­ki gö­re­vi­ni sür­dür­dü­ğü­nü açıkla­ma­sı­na rağ­men Ab­dul­lah Ki­ğı­lı­’nın is­ti­fa et­ti­ği id­di­a edi­li­yor­du. An­cak Ab­dul­lah Be­y’­in ayrılığını ‘istifa­’ ola­rak ta­nım­la­mak ol­duk­ça zor.   

Kir­ma­n’­ın gö­re­vin­den az­le­dil­me­si ve Ki­ğı­lı­’nın Fe­ne­ri­um’­la ili­şi­ği­ni ke­s­me­si­nin ar­dın­dan or­ta­lık ön­ce ses­siz­li­ğe bü­rün­dü. Ki­ğı­lı yö­ne­tim top­lan­tı­la­rına ka­tıl­ma­dı. Son­ra­sın­da ise Aziz Yıl­dı­rım ile ip­le­ri ko­pa­ran bir te­le­fon ko­nuş­ma­sı yap­tı. Bu gö­rüş­me­de Ki­ğı­lı, Yıl­dı­rı­m’­a “Em­rim­de­ki bir ça­lı­şa­nı na­sıl ko­var­sın. Böy­le ya­pa­rak beni hi­çe say­dı­n?” di­ye­ si­tem et­ti. Fa­kat Yıl­dı­rım hiç de bek­le­me­di­ği bir ya­nıt ve­re­rek “O za­man se­ni de ko­vu­yo­rum Ab­dul­la­h” dedi ve tüm köprüle­ri at­tı.

Pierre Webo veda etti!

KİĞILI: KÜLLİYEN YALAN

Sessizliğini sporx.com'a bozan Abdullah Kiğılı, Başkan Aziz Yıldırım'ın kendisini kovduğu yönünde kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Külliyen yalan, iğrenç bir iftira" cevabını verdi.

Kiğılı, bu şok iddiayla ilgili olarak, "Ne böyle bir olay oldu ne de bizim başkanımız böyle saygısızlık yapacak biri. Olacak bir şey mi bu? Ben çoluk çocuk muyum, ben maaşlı profesyonel adam mıyım ki biri bana seni kovdum diyecek. Böyle çirkin, iğrenç bir iftira olabilir mi? Başkan benim bu kadar yıllık dostum ve arkadaşım. Şartlar uyuşmayabilir. Uyuşmadığı anda da biz de Allahaısmarladık deriz çıkarız, şimdi yaptığımız da budur. 'Allahaısmarladık' dedik, ayrıldık. Ayrılırken de ne bir kavgamız oldu, ne de gürültümüz" dedi.

'Yanal gidince dertlerimiz bitti'

"BANA İŞ KALMADI"
Başkanla aralarında herhangi bir problemin ve kırgınlığın olmadığını belirten Abdullah Kiğılı, istifa gerekçesini de "Fenerium'daki bu gelişmeler, müdahaleler olunca ben bir ay evvel bırakacağımı başkana söyledim. İki görevi birden bire bırakmak istemedim. Yönetimi de yeni bir kaç gün evvel bıraktım. Sebep belli. Benim işim yalnız tek başıma Feneriumları idare etmekti, zaten Fenerium'u getirdiğimiz nokta ortada. Feneriumlarda bu şekilde olunca bana da iş kalmadı, kalmadığı yerde de ne diye boşu boşuna durayım ki? Başkan böyle olmasını istedi biz de saygı gösterdik. Benim dışımda bir şeyler yapılıyorsa buna da saygı gösteriyorum. O zaman bana orada iş kalmadı demektir bu. Ben de onun için görevimi bıraktım" sözleriyle açıkladı.

Volkan ve Melo'ya kick boks tavsiyesi