Lucescu'dan Galatasaray açıklaması

Lucescu'dan Galatasaray açıklaması
Lucescu'dan Galatasaray açıklaması
Roberto Mancini'nin yerine göreve geleceği iddia edilen başarılı teknik direktör Mircea Lucescu, Galatasaray sorusuna yanıt verdi.

Ara transferde ne­re­dey­se ta­kı­mın ya­rı­sı­nı ye­ni­le­yen an­cak yi­ne de şam­pi­yon­lu­ğu Fe­ner­bah­çe’ye kap­tı­ran Ga­la­ta­sa­ray’da tek­nik di­rek­tör Ro­ber­to Man­ci­ni’nin kol­tu­ğu sal­lan­tı­da. İtal­yan ho­ca, ta­kı­mı se­zon so­nun­da Şampiyonlar Li­gi’ne doğ­ru­dan gö­tü­re­mez, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nı da Es­ki­şe­hirs­por’a kap­tı­rır­sa sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın ba­şın­da kal­ma­sı im­kan­sız ola­cak.

İtalyan basınına göre Mancini imzayı attı bile


Ci­mbom’da bu sü­reç ya­şa­nır­ken, 2001-2002 se­zo­nun­da Ga­la­ta­sa­ray ile şam­pi­yon­luk tadan Ru­men tek­nik di­rek­tör Mircea Lu­ces­cu’nun adı sa­rı-Kı­rı­mı­zı­lı ta­kım­la anıl­ma­ya baş­la­dı. 2002-2003 se­zo­nun­da Be­şik­taş’ı da ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lın­da za­fe­re ta­şı­yan de­ne­yim­li ho­ca­nın son za­man­lar­da sık sık İs­tan­bul’a ge­lip git­me­si ka­fa­la­rı bir hay­li ka­rış­tır­mış du­rum­da.

Uk­ray­na’nın Shakh­tar Do­netsk ta­kı­mı­nı 10 yıl­dır ça­lış­tı­ran ve 7 lig şam­pi­yon­lu­ğu­nun ya­nı sı­ra UE­FA Av­ru­pa Li­gi Ku­pa­sı ka­zan­dı­ran 68 yaşındaki Mir­ce­a Lu­ces­cu, Bugün Gazetesi'nden Batuhan Gülşah'a önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Uk­ray­na’da gün­le­ri­niz na­sıl ge­çi­yor? Ül­ke bü­yük so­run­lar ya­şı­yor. Rus­ya ile sa­vaş­ma ola­sa­lık­la­rı var.

Gü­neş­lİ gü­zel bir gün, an­tren­man­da­yız. Ça­lı­şı­yo­ruz. Ben bir so­run gö­re­mi­yo­rum. 2 Ma­yıs’ta Il­lic­hi­vets ile oy­na­ya­ca­ğız. Li­gin li­de­ri­yiz. Ar­dın­dan 2 kar­şı­laş­ma da­ha oy­na­ya­ca­ğız. Hep­si­ni ka­za­nır­sak lig­de şam­pi­yo­nuz. Bi­zim için her şey yo­lun­da. (Not: Lu­ces­cu bu se­zon­ da li­gi bi­rin­ci sı­ra­da bi­ti­rir­se Uk­ray­na’da­ki 8. şam­pi­yon­lu­ğu­nu ya­şa­mış ola­cak. Lu­ces­cu, 10 yıl­dır ba­şın­da ol­du­ğu Shakh­tar Do­netsk’e 17 ku­pa ka­zan­dır­dı.)

Muslera sezonu kapadı


Haf­ta­ so­nu İs­tan­bul’day­dı­nız. Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­miy­le gö­rüş­me­niz ol­du mu?

Evet gel­dim. Gelmişken elbette spor­tif fa­ali­yet­le­ri (maçları) ta­kip ettim. Karşılaşmaları izledim. Spordaki ge­liş­me­le­ri ta­kip edi­yo­rum. An­cak Ga­la­ta­sa­ray’dan kim­sey­le gö­rüş­me­dim. Shakh­tar ile ge­le­cek se­zon sonuna kadar söz­leş­mem var. Şu an­da gör­dü­ğü­nüz gi­bi an­tren­man­da­yım ve sa­de­ce Shakh­tar’ı dü­şü­nü­yo­rum. Fa­kat se­zon so­nun­da ne ola­ca­ğı­na ba­ka­ca­ğım. Çı­kan ha­ber­ler­le il­gi­len­mi­yo­rum. Ga­la­ta­sa­ray ile ilgili şu anda bir şey söy­le­mem. Tek söy­le­ye­ce­ğim şey, Tür­ki­ye çok sev­di­ğim bir ül­ke. Türk fut­bo­lu­nu da se­vi­yo­rum.

SANDU: BU YAZ GALATASARAY 'DA

Ru­men ba­sı­nı­na ko­nu­şan Ro­man­ya Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu es­ki Baş­ka­nı Mir­ce­a San­du, olay açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. San­du, Luce’nin 10 yıldır Shakh­tar’ı çalıştırdığına dikkati çekerek, "Artık değişim zamanı onun için geldi. 68 yaşında ama 4 yıl daha rahatlıkla çalışabilecek güçte. Her se­ne ye­ni oyun­cu ye­tiş­tir­me­yi ba­şa­rı­yor... Ga­la­ta­sa­ray’a fay­da­lı ola­cak­tır. Bu ko­nu­da ye­te­rin­ce ken­di­ni is­pat­la­dı" dedi.

Drogba'nın yerine Balotelli