Naklen yayın gelirleri krize yol açtı

Naklen yayın gelirleri krize yol açtı
Naklen yayın gelirleri krize yol açtı
Eskişehirspor, naklen yayın gelirlerinin adil paylaştırılmadığı gerekçesiyle atağa kalkıyor.

Türk fut­bo­lun­da önü­müz­de­ki gün­le­rin en önem­li gün­dem mad­de­si nak­len ya­yın ge­lir­le­ri ola­cak gi­bi gö­rü­nü­yor. Spor To­to Sü­per Lig’in kök­lü ekip­le­rin­den Es­ki­şe­hirs­por’un Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun (TFF) ha­vuz da­ğı­lı­mı­nı adil yap­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le Re­ka­bet Ku­ru­mu’­na şi­ka­yet et­me­ye ha­zır­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Bugün gazetesinden Orçun Özateş'in haberine göre, Kır­mı­zı-Si­yah­lı yö­ne­ti­min bir sü­re ön­ce hu­kuk­çu­la­rın­dan ko­nuy­la il­gi­li de­tay­lı bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di­ği öğ­re­nil­di. Hu­kuk­çu­la­rın ise bu ça­lış­ma­yı bi­tir­mek üze­re ol­duk­la­rı kay­de­dil­di.

Passolig satışı 110 bine ulaştı

KULÜPLER BİRLİĞİ'NE TAŞIYACAKLAR
6 Ağus­tos’ta ya­pı­la­cak Ku­lüp­ler Bir­li­ği’nin baş­kan­lık se­çi­min­de Ana­do­lu ku­lüp­le­riy­le de­tay­lı bir bil­gi ve­ri­le­cek. Es­ki­şe­hirs­por yö­ne­ti­mi söz ko­nu­su zir­ve­de “Ana­do­lu ku­lüp­le­ri­ne da­ğı­tı­lan pa­ra ile 4 bü­yük­le­re (Fe­ner­bah­çe, Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş ve Trab­zons­por) da­ğı­tı­lan pa­ra ara­sın­da ina­nıl­maz fark var. Bu ra­kam­lar­la bu ta­kım­lar­la mü­ca­de­le ede­me­yiz” gö­rü­şü­nü ak­ta­ra­cak.

Pe­ki Es­ki­şe­hirs­por’un mem­nun ol­ma­dı­ğı mev­cut nak­len ya­yın ge­lir ha­vuz da­ğı­lı­mı na­sıl ger­çek­le­şi­yor? Bu ko­nu­da TFF’nin be­lir­le­di­ği kıs­tas­lar şöy­le:

14 takıma 27.5’er milyon lira

*%11’i Sü­per Lig de şam­pi­yon olan ta­kım­la­rın şam­pi­yon­luk sa­yı­la­rı­na gö­re;

*%35’i ku­lüp­le­re eşit olarak,

*%45’i per­for­man­sa bağ­lı ba­şa­rı pri­mi ola­rak,

*%9’u ise ilk al­tı­ya gi­ren ta­kım­la­ra ba­şa­rı pri­mi ola­rak dağıtılacak.

Bu ve­ri­ler ışı­ğın­da dü­zen­le­nen en son açık­la­nan 2012-13 se­zo­nu ge­lir da­ğı­lım tab­lo­su ol­duk­ça fi­kir ve­ri­ci.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray'a cevap!


Söz ko­nu­su se­zon­da 604,6 mil­yon li­ra­sı Spor To­to Sü­per Lig ya­yın ge­lir­le­rin­den ve 11,3 mil­yon li­ra Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı ya­yın ge­lir­le­rin­den ol­mak üze­re top­lam yak­la­şık 615,8 mil­yon li­ra­lık bir ge­lir ha­vu­zu oluş­muş­tu. Bu pas­ta­da en bü­yük pa­yı 68,2’şer mil­yon li­ra ile Fe­ner­bah­çe ve Ga­la­ta­sa­ray al­mış­tı. Bu iki ku­lü­bü Be­şik­taş 54,2 mil­yon, Trab­zons­por ise 38,9 mil­yon li­ray­la ta­kip et­ti.

Ge­li­rin yüz­de 27,3’ünü bö­lü­şen bu 4 ku­lü­be gi­der­ken yüz­de 62’7’si di­ğer 14 Sü­per Lig eki­bi ara­sın­da pay­laş­tı­rıl­dı. Bu ta­kım­lar yüz­de 4,5 oran­dan ka­sa­la­rı­na 27,5’er mil­yon eu­ro­yu ka­sa­la­rı­na koy­du.

AVRUPA NASIL DAĞITIYOR?
İngilizler gelirin yüzde 50’sini eşit dağıtıp, geri kalan diliminde performans kriterleri uyguluyor. Almanlar’da performans payı dağıtılırken son 3 yılda elde edilen başarılar kriter alınıyor

İN­GİL­TE­RE: Ya­yın ge­li­ri­nin da­ğı­lı­mı ‘50-25-25’ ku­ra­lı­na da­ya­nı­yor. Top­lam nak­len ya­yın ge­lir­i­nin yüz­de 50'si tüm ku­lüp­le­re eşit da­ğı­tı­lı­yor. Yüz­de 25 spor­tif per­for­man­sa gö­re ku­lüp­ler ara­sın­da pay edi­li­yor. Ka­lan 25 ise ku­lüp­le­rin haf­ta­lık ya­yın­la­nan maç sa­yı­la­rı­na gö­re ku­lüp­le­re ve­ri­li­yor.

İTAL­YA: Mi­lan, İn­ter, Ro­ma ve Ju­ven­tus, ya­yın­cı ku­ru­luş­la yap­tık­la­rı ser­best pa­zar­lık so­nu­cun­da top­lam nak­len ya­yın ge­lir­le­ri­nin yak­la­şık yüz­de 65'ini ara­la­rın­da pay­la­şı­yor­. Ka­lan Serie A ta­kım­ları maç­la­rı­nın şif­re­li ka­nal­lar­dan ya­yın­lan­ma­sı ko­şu­luy­la TV kanallarıyla ser­best pa­zar­lık ya­pa­rak ya­yın ge­li­ri el­de edi­yor­lar.

AL­MAN­YA: Al­man­ya'da ya­yın ge­li­ri­nin yüz­de 50'si bü­tün Bundesliga ekiplerine eşit ola­rak da­ğı­tı­lı­yor. Ge­ri ka­lan yüz­de 50'nin yüz­de 75’i, ya­ni 4'te 3'ü son 3 yıl baz alı­na­rak ku­lüp­le­rin ba­şa­rı­sı­na gö­re; ka­lan yüz­de 25 de ku­lüp­le­rin spor­tif per­for­mans­la­rı so­nu­cu al­dık­la­rı pu­an­la­ra gö­re da­ğı­tı­lı­yor.

İS­PAN­YA: Re­al Mad­rid ve Bar­ce­lo­na, top­lam ya­yın ge­li­ri­nin üç­te bi­ri­ni alı­yor. Ya­yın­cı ku­ru­lu­şun 20 ta­kı­ma yap­tı­ğı yıl­lık öde­me top­la­mı 450 mil­yon do­la­ra ulaş­mış du­rum­da. Bu tu­ta­rın 300 mil­yo­nu Re­al ve Bar­ce­lo­na dı­şın­da­ki 18 ku­lü­be lig so­nun­da­ki per­for­man­sı­na, ya­yın­la­nan maç sa­yı­sı­na gö­re pay olu­yor.

Bursaspor şokta: Önce 231, sonra 368!