Özdemir: Fenerbahçe 15 yıl geriye gitti

Özdemir: Fenerbahçe 15 yıl geriye gitti
Özdemir: Fenerbahçe 15 yıl geriye gitti
Son yıl­la­rda adı­nı bü­yük iha­le ve özel­leş­tir­me­ler­de sık sık du­yu­ran Li­mak Şir­ket­ler Gru­bu­'nun Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Fe­ner­bah­çe'nin es­ki ikin­ci ada­mı Ni­hat Öz­de­mir, 'Eğer Fe­ner­bah­çe kay­be­der­se Türk fut­bo­lu kay­be­der' dedi

Fenerbahçe 'nin eski 2. Başkanı Nihat Özdemir, Bugün gazetesine konuştu. İşte o röportaj :

- Fe­ner­bah­çe­’nin son du­ru­mu­na ba­kar­sak Baş­kan Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın baş­kan­lı­ğı bı­rak­ma­sı ge­rek­mi­yor mu?

Ha­yır. Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın gi­dip git­me­ye­ce­ği­ne olan ka­ra­rı, an­cak ve an­cak Fe­ner­bah­çe kon­gre üye­le­ri ve­re­bi­lir. Çün­kü, 19 Ma­yıs 2012’de ya­pı­lan Kon­gre­’de Fe­ner­bah­çe ta­ri­hi­nin en çok iş­ti­ra­kıy­la Yıl­dı­rım tek­rar se­çil­di. Üs­te­lik de ken­di­si ha­pis­te ol­du­ğu için ka­tı­la­ma­mış­tı. De­mek ki, bu ko­nu­da­ki ka­rar hiç kim­se­nin de­ğil, sa­de­ce ve sa­de­ce Fe­ner­bah­çe kon­gre üye­le­ri­nin­dir. Onun için kon­gre üye­le­ri, kon­gre gü­nü ve gü­nün­den ev­vel or­ta­ya ko­ya­cak­la­rı ka­rar ve yol­la bu sü­re­ci at­la­ta­bi­lir­ler.

- Fe­ner­bah­çe, CAS ka­ra­rıy­la ta­bi­i ki bir ya­ra al­dı de­ğil mi?
2011’in 3 Tem­mu­z’­un­dan bu ya­na 2 yı­lı ge­ri­de bı­rak­tık. Ve çok önem­li gün­ler­le at­lat­tık. Fe­ner­bah­çe öy­le bü­yük bir çı­nar ki, ha­la ayak­ta, ha­la güç­lü. Kad­ro­suy­la büt­çe­siy­le ha­la ayak­ta. Ve Türk fut­bo­lu, Türk spo­ru için çok önem­li bir var­lık. Onun için Fe­ner­bah­çe­’nin de­ğe­ri­ni her­kes bil­me­li­dir. Eğer Fe­ner­bah­çe kay­be­der­se Türk fut­bo­lu kay­be­der. Bu­nu açık­ça söy­lü­yo­rum.

- CAS kararı kulübün, eko­no­misini nasıl etkiledi?
Eğer bu olay­lar ol­ma­say­dı Fe­ner­bah­çe bu­gün bu­lun­du­ğu nok­ta­dan 15 yıl da­ha ile­ri­de olur­du. Ne­re­den ba­kar­sa­nız ba­kın CAS’ın son ka­rarıyla 15 yıl ge­ri­ye git­ti. Hem ma­ne­vi açı­dan hem de eko­no­mik açı­dan ku­lüp, 15 yıl ge­ri­de kal­mış­tır. Çok bü­yük bir hak­sız­lık var or­ta­da. CA­S’­ın al­dı­ğı ka­rar, bü­yük et­ki­le­ri olan bir ka­rar. Fe­ner­bah­çe, git­me­si ge­re­ken 2011-2012 Şam­pi­yon­lar Li­gi­’ne gi­de­me­miş­tir. Al­mış ol­du­ğu ce­za da sa­yıl­ma­dı. Ted­bir­siz­lik ol­du.

- Be­şik­taş ve Trab­zon için ne­ler dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Ta­bi­i ki, Be­şik­ta­ş’­ın al­mış ol­du­ğu ce­za da Fe­ner­bah­çe ka­dar be­ni üz­müş­tür. Ol­ma­ma­sı ge­re­kir­di, o da ol­muş­ tur . O da Be­şik­taş ta­ra­fı­na bü­yük za­rar­lar ver­miş­tir, ta­raf­ta­rı da üzül­müş­tür. Mad­di ka­yıp­la­rı ol­muş­tur. Keş­ke ol­ma­say­dı. (Bugün)