Passolig furyasına Fenerbahçe de dahil oldu: Kombineler hariç!

Passolig furyasına Fenerbahçe de dahil oldu: Kombineler hariç!
Passolig furyasına Fenerbahçe de dahil oldu: Kombineler hariç!
Transferin lideri Fenerbahçe, Passolig fiyatını 8.5'tan 21 liraya çıkardı. Ama '4 Büyükler' içinde hâlâ en ucuz e-bilet Kanarya'nın.

TEFE-TÜFE’deki 1 liralık zammı Beşiktaş ve Trabzon taraftarına yansıtmadı. Galatasaray ise kârından indirime gitmedi. GS Kartlar 26 lira oldu.

Fe­ner­bah­çe ge­çen se­zon e-bi­let sis­te­mi­ne en geç ge­çen ku­lüp ol­muş­tu. Pas­so­lig kart­tan pa­yı­na dü­şen pa­ra­yı da is­te­me­di. Ör­ne­ğin Ga­la­ta­sa­ray lo­go­lu kart 25 li­ra­ya sa­tı­lır­ken, Fe­ner­bah­çe lo­go­lu kart­lar 8.5 li­ray­dı. Bu pa­ra ta­ma­men hiz­met be­de­li ola­rak Pas­so­li­g’­e ve TFF pa­yı­nı içe­ri­yor­du. Ve yi­ne Ga­la­ta­sa­ray 9 mil­yon do­la­ra ya­kın bir spon­sor­luk kat­kı­sı alır­ken, Fe­ner­bah­çe bu­nu da ge­ri çe­vir­miş­ti. Ye­ni se­zon ön­ce­si bü­yük trans­fer­ler ya­pan Fe­ner­bah­çe 9 mil­yon do­lar­lık bu pa­ra­yı ka­bul eder­ken Pas­so­lig kart­la­rı da zam­lan­dı.

KULÜBE 12.05 LiRA KALACAK

Fe­ner­bah­çe lo­go­lu kart­lar 15 Tem­muz iti­ba­riy­le 21 li­ra­dan sa­tıl­ma­ya baş­lan­dı. Bi­let ve­ya kom­bi­ne kart al­mak için sa­hip olun­ma­sı ge­re­ken bu kart­la­rın her bi­rin­den Pas­so­lig şir­ke­ti­ne 1 li­ra­sı Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu'na ak­ta­rıl­mak üze­re 8,95 li­ra ka­la­cak. Ge­ri ka­lan 12.05 li­ra­lık kı­sım ise ku­lü­bün ka­sa­sı­na ge­çe­cek.

Fenerbahçe , 9 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Passolig’e tribünden VİP koltuklar ve mevcut localar içinde bir yer verecek.

27 BiN KOMBiNECiYE ESKi FiYAT

Fe­ner­bah­çe­’nin kom­bi­ne kart sa­tı­şı, 2 gün ön­ce­sin­de­ki ra­kam iti­ba­riy­le yak­la­şık 27 bin­di. O dö­nem için­de Pas­so­lig kart­la­rı, için­de ku­lüp kat­kı pa­yı ol­mak­sı­zın 8,5 li­ray­dı. Ya­ni 27 bin ta­raf­tar top­lam 229 bin 500 li­ra öder­ken, bu ra­kam­dan Fe­ner­bah­çe hiç pay al­ma­dı. Ku­lüp, böy­le­ce kom­bi­ne kart­lı­lar için hız­lı dav­ra­nan ve ta­kı­mı­na ön­ce­lik­li ola­rak des­tek olan­lar­dan kâr et­me­miş ol­du.

DiĞERLERi 25 LiRADAN SATIYOR

Fe­ner­bah­çe ay­rı­ca e-bi­let kar­tı için ha­len ra­kip­le­ri­ne oran­la da­ha dü­şük üc­ret alı­yor. Be­şik­taş ve Trab­zon 25 li­ra­dan kart­la­rı­nı sat­tı­rı­yor. Ga­la­ta­sa­ray şim­di­lik 25 li­ra, da­ha son­ra 26 li­ra ola­cak. Ka­nar­ya­’nın­ki ise 21 li­ra ola­rak be­lir­len­di.

Beşiktaş’ın Passolig vasıtasıyla Aktif Bank’tan 100+120 milyon lira, Galatasaray’ın ise 35 milyon lira kredi çektiği ifade ediliyor.

5 LiRALIK ZAMMA RET

E-bilet sistemine dair BUGÜN ’ün edindiği bir diğer önemli bilgi de yine 4 büyüklerle ilgili. Şöyle ki; kartlara 5’er liralık zam istendi.
Kulüpler kabul etmedi. Bu kez TEFE-TÜFE oranına göre zam yapıldı. Beşiktaş ve Trabzonspor “Benim kartım 25 lirada kalsın, bu zammı kulüp payından düşelim. Taraftara yansıtmayalım” dedi. Galatasaray ise taraftara yansıttı. GS logolu kartlar diğerlerinden 1 lira farklı olarak 26 liradan satılacak. Bu arada Bursaspor’un kartı 21, diğer takımlarınki ise 16 lira. Bu zamlar ise yeni kart alanlar için 1 Ağustos’ta geçerli olacak. Yenileme yapanlara ise 1 Eylül tarihi verildi. (Ahmet Konanç-Bugün)