Podolski'ye 4 transfer teklifi

Podolski'ye 4 transfer teklifi
Podolski'ye 4 transfer teklifi
Astana maçında oyundan çıkarılınca su şişelerine tekme atınca Galatasaray'da mutsuz olduğu düşünülen Lukas Podolski'nin, 4 Alman kulübünün transfer teklifini geri çevirdiği iddia edildi.

Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın se­zon ba­şın­da Ar­se­na­l’­den trans­fer et­ti­ği Lu­kas Po­dols­ki, son haf­ta­lar­da per­for­man­sı­nı ar­tır­ma­ya baş­la­dı. Al­man fut­bol­cu, sa­rı-kır­mı­zı­lı for­ma ile çık­tı­ğı 12 maç­ta 5 gol ata­rak ta­kı­mı­na kat­kı sağ­la­dı.

Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre; Astana maçında oyun­dan çı­ka­rı­lın­ca su şi­şe­le­ri­ne at­tı­ğı tek­me, Po­dols­ki­’nin kıs­me­ti­ni aç­mış. Bu ta­vrı son­ra­sı Po­dols­ki­’nin Tür­ki­ye­’de mut­suz ol­du­ğu­nu dü­şü­nen 4 Al­man ku­lü­bünün ha­re­ke­te geçtiği ortaya çıktı. Wer­der Bre­men, Stutt­gart, Ham­burg, M.Glad­bach ku­lüp­le­ri­nin yet­ki­li­le­rinin Po­dols­ki­’ye ula­şa­rak “E­ğer Ga­la­ta­sa-­ra­y’­da mut­lu de­ğil­sen bi­ze ge­lir mi­si­n” di­ye sor­duk­la­rı öğ­re­nil­di. Al­man fut­bol­cu­nun ya­pı­lan bu tekliflere “Ba­şa­ra­ma­dı de­dirt­me­m” di­ye­rek ‘ha­yır ce­va­bı’ ver­di­ği ileri sürüldü.

GOMEZ’İ GEÇMEK İSTİYOR

Podolski, Fran­sa­’da dü­zen­le­ne­cek olan EU­RO 2016’da Al­man­ya for­ma­sı­nı giy­me­yi çok is­ti­yor. Bu ne­den­le Ga­la­ta­sa­ra­y’­da çok hırs­lı ol­du­ğu di­le ge­ti­ri­li­yor. Yıl­dız oyun­cu­nun Be­şik­taş for­ma­sı gi­yen Go­me­z’­in Tür­ki­ye­’de gös­ter­di­ği per­for­mans­la ye­ni­den mil­li ta­kım for­ma­sı­na ka­vu­şa­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Po­dols­ki­’nin Al­man­ya Mil­li Ta­kı­mı’­nın ilk 11’de oy­na­mak için Go­me­z’­in per­for­man­sı­nın üze­ri­ne çık­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de ya­kın çev­re­siy­le pay­laş­tı­ğı öğ­re­nil­di. Al­man Mil­li Ta­kı­m’ı­nın an­tre­nö­rü Löw de bu iki­li ya­kın­dan ta­kip edi­yor.

Gollerinin etkisi
Sivasspor-Galatasaay: 2-2
Galatasaray -Mersin İY: 1-1
Galatasaray-Gaziantepspor: 2-1
Başakşehir-Galatasaray: 0-2
Galatasaray-Benfica: 2-1

Gelir tablosu
Devler Ligi Galibiyeti: 4.9 Milyon TL
Süper Ligi Galibiyeti: 1.3 Milyon TL
Süper Lig Beraberlik: 650 bin TL