Prandelli'ye 2.3 milyon Euro

Prandelli'ye 2.3 milyon Euro
Prandelli'ye 2.3 milyon Euro
Ga­la­ta­sa­ra­y'­da söz­leş­me­si fes­he­di­len tek­nik di­rek­tör Cesare Pran­del­li'ye ödenecek tazminat belirsizliğini korurken, yönetim sadece bu se­zonun ücretini ödemekte kararlı.

Sa­rı-kır­mı­zı­lı yö­ne­tim, Cesare Prandelli ve ve avu­ka­tı ile he­nüz bir gö­rüş­me yap­ma­dı. İtalyan teknik adam ise yö­ne­ti­ci­le­re “A­vu­ka­tım ge­le­cek, onun­la gö­rü­şü­n” de­di.

Galatasaray ida­re­ci­leri, tecrübeli hocaya önü­müz­de­ki yılın üc­re­tini hak et­me­di­ği için öde­mek is­te­mi­yor­lar. Bu se­zon­ki hak­la­rı­nı ver­mek is­ti­yor­lar. İtalyan hocanın yıllık ücreti ise 2.3 milyon euro .

Ga­la­ta­sa­ray­lı bir yö­ne­ti­ci, Bugün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, “Bu se­zon­ki ala­ca­ğı­nı öde­ye­rek me­se­le­yi ka­pat­mak is­ti­yo­ruz. Za­ten ko­nu­nun iyi ni­yet çer­çe­ve­sin­de bu şekil­de çö­zül­me­si ge­re­ki­yo­r” ifadelerini kullandı.