Sabri krizinin altında hangi gerçekler yatıyor?

Sabri krizinin altında hangi gerçekler yatıyor?
Sabri krizinin altında hangi gerçekler yatıyor?
Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Prandelli'nin ilk icraat olarak kaptan Sabri Sarıoğlu'nu kadro dışı bırakması camia içerisinde şok etkisi yarattı.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, teknik direktör arayışlarında sürekli “Disiplini sağlayacak bir isim” vurgusu yapmıştı. Karar, Cesare Prandelli oldu. Florya’da tecrübeli hocayı ilk karşılayan futbolcu da takım kaptanı Sabri Sarıoğlu’ydu.

G.Saray'dan Sabri Sarıoğlu açıklaması


İtalyan çalıştırıcının ilk icraatı ise Sabri’nin de içinde yer aldığı 10 kişilik futbolcu grubunu kamp kadrosuna almamak oldu. Kararın teknik olduğu savunulsa da emektar kaptanın ipini yerliyabancı gerginliğinde başrol oynadığı gerekçesiyle yönetimin çektiği belirtiliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli’nin SarıKırmızılı takımdaki ilk icraatı adeta şoke etkisi oluşturdu. İtalyan teknik adam tam 10 ismi 14 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampının kadrosuna dahil etmedi. Bu isimler arasında tam 11 yıldır Galatasaray’a hizmet eden kaptan Sabri Sarıoğlu’nun da yer alması hayretle karşılandı.

Galatasaray'da 10 kadro dışı!


Sabri’nin sözleşmesi geçen sezon bitti. Ancak 15 maçta ilk 11'te oynadığı için mukavelesindeki opsiyon devreye girdi ve sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzamış oldu. Her ne kadar olayın teknik bir karar olduğu savunulsa da arkasında başka nedenlerin olduğu ortaya çıktı.

Sabri: Açıklama bekliyorum

Bugün gazetesinden Orçun Özateş'in haberine göre; Sabri'nin kadro dışı kalmasının ardındaki o gerçek­ler:

Ay­sal olay­la­rı bi­tir­mek is­ti­yor

Ga­la­ta­sa­ray'ın tek­nik di­rek­tör ara­yış­la­rı sı­ra­sın­da Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­r’­ın 1 nu­ma­ra­lı pat­ro­nu Ünal Ay­sal, ta­kı­mın ba­şı­na ge­çe­cek ho­ca­nın di­sip­li­ni­nin ön plan­da ola­ca­ğı­nı ifa­de et­miş­ti. Ay­sal'ın di­sip­lin vur­gu­su­nu yap­ma­sı­nın ar­dın­da­ki se­be­bin ise Man­ci­ni dö­ne­min­de ta­kım için­de ya­şa­nan olay­la­rı bi­tir­mek se­be­biy­le vur­gu­la­dı­ğı be­lir­til­di.

Tat­sız­lık­lar hiç sona ermedi
Bi­lin­di­ği gi­bi Man­ci­ni dö­ne­min­de yer­li ve ya­ban­cı oyun­cu­la­rın ara­sın­da­ki so­run­lar zir­ve yap­mış­tı. Me­lo ile Gök­han Zan ara­sın­da ya­şa­nan tar­tış­ma, Sne­ij­der ile Sel­çuk İnan sür­tüş­me­si Flor­ya’da ya­şa­nan olay­lar­dan bir­ka­çıy­dı. Me­lo ile Gök­han Zan ara­sın­da ya­şa­nan kav­ga­da Zan’ın “Biz si­ze say­gı gös­te­ri­yor­sak, siz de bi­ze say­gı gös­te­re­cek­si­niz” ifa­de­le­ri yer­li ve ya­ban­cı oyun­cu­lar ara­sın­da ne ka­dar uçu­ru­mun ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­mış­tı.

Araş­tır­ma­dan kap­tan çık­tı
Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­nin o dö­nem­de yer­li ve ya­ban­cı oyun­cu­lar ara­sın­da­ki so­ru­nu çöz­mek için de­tay­lı araş­tır­ma içi­ne gir­dik­le­ri öğ­re­nil­di. Bu araş­tır­ma son­ra­sı kap­tan Sab­ri Sa­rı­oğ­lu’nun ya­şa­nan her tar­tış­ma­da ön plan­da ol­du­ğu be­lir­til­di. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim de Sab­ri’nin ta­kım­dan ay­rıl­ma­sı­nın doğ­ru ola­ca­ğı yö­nün­de bir gö­rüş ön pla­na çıkardığı öğ­re­nil­di. Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­nin se­zon so­nu al­dı­ğı bu ka­ra­rı ye­ni tek­nik di­rek­tör Pran­del­li’ye ilet­ti­ği ve İtal­yan ça­lış­tı­rı­cı­nın böy­le bir ka­rar al­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Bu nasıl teknik karar?
Pran­del­li­’nin 2 gün­lük ana­liz­le­ri so­nu­cu kap­tan Sab­ri­’yi Avus­tur­ya kam­pı­na gö­tür­me­me ka­ra­rı al­dı­ğı id­di­a edil­di ve Man­ci­ni'nin ra­po­ru­nun da bun­da kat­kı­sı ol­du­ğu be­lir­til­di. An­cak Sab­ri Sa­rı­oğ­lu'nun son 3 se­zon­luk gra­fi­ği­ne bak­tı­ğı­mız­da il­ginç ra­kam­lar ön pla­na çı­kı­yor. Sab­ri, Man­ci­ni dö­ne­min­de 21 lig, 6 ku­pa ol­mak üze­re top­lam 27 mü­sa­ba­ka­da boy gös­ter­di. 2012-13 se­zo­nun­da Fa­tih Te­rim, Sab­ri'ye 22 maç­ta gö­rev ver­di. Play-off'un ek­len­di­ği ve maç sa­yı­sı­nın faz­la ol­du­ğu 2011-12 dö­ne­min­de ise 29 maç­ta gö­rev yap­tı. Ya­ni Sab­ri'nin maç per­for­man­sı­na bak­tı­ğı­mız­da bu ka­ra­rın tek­nik bir ka­rar ol­ma ih­ti­ma­li za­yıf­lı­yor.

9 farklı hoca ile çalıştı

*Sab­ri, 11 yıl­da 9 fark­lı tek­nik adam­la ça­lış­tı: 2002-2003: Te­rim, 2003-2004: Te­rim-Ha­gi, 2004-2005: Ha­gi, 2005-2006: Ge­rets, 2006-2007: Ge­rets, 2007-2008: Feld­kamp-Ce­vat Gü­ler, 2008-2009: Skib­be- B.Kork­maz, 2009-2010:Rij­ka­ard, 2010-2011:Rij­ka­ard-Ha­gi, 2011-2012: Te­rim, 2012-2013: Te­rim, 2013-2014: Te­rim-Man­ci­ni.