Sneijder'in alacağı var mı? İşte yanıtı

Sneijder'in alacağı var mı? İşte yanıtı
Sneijder'in alacağı var mı? İşte yanıtı
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Hamdi Yasaman, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Sneijder haberlerine açıklık getirdi.

Hamdi Ya­sa­man, Hollandalı yıldız Wesley Sne­ij­der’in, ala­cak­la­rı için ih­tar çek­ti­ği yö­nün­de­ki id­di­alara yanıt verdi.

Bugün Gazetesi'nin haberine göre;  Kulüp İkinci Başkanı Yasaman, “ Sneijder 'in Galatasaray 'dan ala­ca­ğı bu­lun­mu­yor. Va­de­si gel­dik­çe pa­ra­sı­nı ya­tı­rı­yo­ruz. Da­ha ye­ni 130 bin Eu­ro öde­dik. Di­ğer öde­me­le­ri de sü­re­le­ri ge­lin­ce ya­pı­la­cak. Kon­tra­tın sonlanmaması için bü­tün öze­ni gös­te­ri­yo­ruz. O bi­zim yıl­dız oyun­cu­muz, bü­tün im­kan­la­rı­mı­zı zor­la­ya­rak öde­me­le­ri­ni ya­pa­ca­ğız. Ne ken­di­si için ge­len bir tek­lif, ne de onun ku­lüp ara­ma du­ru­mu var. Bi­zim gön­der­me gi­bi bir ni­ye­ti­miz de yok” de­di.

Galatasaray şimdiden 5 ay ileri gitti!


"MADDİ SIKINTILAR 1 AYDA AŞILMAZ"

Ya­sa­man, önceki gün gün­de­me bom­ba gi­bi dü­şen ve ma­li­ye ta­ra­fın­dan ku­lü­be ke­si­len 41.6 mil­yon TL’lik ver­gi ce­za­sı konusunda da sa­mi­mi açık­la­ma­lar yap­tı. Da­ha dos­ya­yı gör­me­di­ği­ni be­lir­ten Ya­sa­man, “Bu da­ha ön­ce­den ge­len bir borç. İti­raz edi­lir, uz­laş­ma­ya gi­di­lir. Söz konusu bor­cu in­di­re­bi­li­riz. Tak­sit­len­dir­me ya­pıp o şe­kil­de öde­riz. Pa­zar­te­si gü­nü (ya­rın) bu dos­ya­ya ba­ka­ca­ğım. Bun­lar prob­lem ola­cak şey­ler de­ğil. Bu borç öde­ne­cek­se öde­ne­cek. Biz ku­lü­bün için­de bu­lun­du­ğu mad­di sı­kın­tı­la­rı çöz­mek için bu ekip olarak bu göreve gel­dik. Ne var ki bunlar 1 ay­da aşı­la­cak şeyler de­ğil” ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu'ndan Çolak'a: Oğlum benim


  ETİKETLER:

  Galatasaray

  ,

  sneijder

  ,

  Bugün

  ,

  Kulüp