Türkiye'de gözler bir kez daha UEFA'ya çevrildi

Türkiye'de gözler bir kez daha UEFA'ya çevrildi
Türkiye'de gözler bir kez daha UEFA'ya çevrildi
Tür­ki­ye'de göz­ler bir kez da­ha UE­FA'ya çev­ril­di ama UE­FA'nın son ham­le­si, 3 mu­ha­ta­bı­nı da pek de en­di­şe­len­dir­miş gö­rün­mü­yor.

Tür­ki­ye'de göz­ler bir kez da­ha UE­FA'ya çev­ril­di. Trab­zons­por'un Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF),Fe­ner­bah­çe'nin de Trab­zons­por hak­kın­da­ki şi­ka­yet­le­ri­ni 17 Temmuz’da de­ğer­len­di­ren UE­FA Di­sip­lin Ko­mi­te­si, ko­nu­yu ay­rın­tı­lı ol­arak in­ce­le­yip ra­por ha­zır­la­ma­sı için bir mü­fet­tiş gö­rev­len­dir­di. An­cak UE­FA'nın bu ham­le­si, 3 mu­ha­ta­bı­nı da pek de en­di­şe­len­dir­miş gö­rün­mü­yor.

KANARYA CEZA BEKLEMİYOR
Bugün gazetesinden Orkun Özateş imzalı habere göre, Trab­zons­por'u UE­FA'ya 'teş­vik pri­mi ver­di­ği' id­di­asıy­la şi­ka­yet eden Fe­ner­bah­çe'de, bi­ri­le­ri ce­za ala­cak­sa bu­nun ken­di­le­ri ol­ma­ya­ca­ğı gö­rü­şü ha­kim. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, UE­FA Di­sip­lin Ku­ru­lu'nun 'sı­fır to­le­rans' il­ke­si ge­re­ği ken­di­si­ni ce­za­lan­dır­dı­ğı­nı ay­nı ne­den­le Trab­zons­por'un ce­za ala­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor. Ay­rı­ca UE­FA'nın ka­ra­rı­nı de­ğiş­tir­me­si için TFF'ye hiç­bir bas­kı ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı da sa­vu­nu­yor.

Trabzonspor'dan UEFA açıklaması


DOSYA KAPANACAK MI?

TFF'yi “Fe­ner­bah­çe hak­kın­da iş­lem yap­ma­dı” suç­la­ma­sıy­la şi­ka­yet eden Trab­zons­por ise UE­FA'nın mü­fet­tiş teh­di­di­ne rağ­men Av­ru­pa Li­gi'ne al­ma­sı­nı soruş­tur­ma­nın ne­ti­ce­si­ne da­ir iyi bir işa­ret ola­rak gö­rü­yor. Bor­do-Ma­vi­li hu­kuk­çu­lar "Da­ha ön­ce UE­FA Fe­ner­bah­çe ve Be­şik­taş'a so­ruş­tur­ma aç­tı­ğın­da bu iki ta­kı­mı tur­nu­va­la­rı­na al­ma­dı. Biz­de böy­le bir ham­le ya­pıl­ma­dı. Bu ne­den­le bi­zim açı­mız­dan bir so­run yok" gö­rü­şün­de.
Bor­do-Ma­vi­li ku­lü­bün Fe­ner­bah­çe'yi hu­ku­ki açı­dan ka­yır­mak­la suç­la­dı­ğı TFF'de ise hiç­bir kay­gı yok. TFF Hu­kuk Ku­ru­lu, UE­FA'nın bu ham­le­si­nin pro­se­dür ge­re­ği ol­du­ğu­nu, bu ham­le son­ra­sı dos­ya­yı ka­pa­ta­ca­ğı­nı di­le ge­ti­ri­yor. Pe­ki ger­çek­ten de du­rum bu ka­dar toz pem­be mi?

HER ŞEY RAPORA BAĞLI

Ko­nuy­la il­gi­li spor hu­kuk­çu­su Av. Emin Öz­kurt UE­FA’nın mü­fet­ti­ş ata­ma­sıy­la bir­lik­te, du­ru­mun nis­pe­ten da­ha cid­di­ bir hal al­dı­ğı­nı söy­le­di.
UE­FA'nın işi bir adım da­ha ile­ri­ye gö­tür­dü­ğünü be­lir­ten Öz­kurt "Bun­dan son­ra mü­fet­tiş, dos­ya üze­rin­de de­tay­lı bir in­ce­le­me ya­pıp, ra­por ha­zır­la­ya­cak­. Bu ra­por­da her­han­gi bir ce­za­ya yer ol­ma­dı­ğı be­lir­te­bi­le­ce­ği gi­bi, ih­lal­ler ol­du­ğu tes­pit edil­miş­se UE­FA Di­sip­lin Ku­ru­lu’nun bu­na uy­gun bir ce­za ver­me­si ta­le­bi de söz ko­nu­su ola­bi­lir. Mü­fet­ti­şin, TFF'nin ve/veya Trab­zon’un ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ta­lep et­me­si du­ru­mun­da ise her iki ku­ru­mu­muz ken­di­le­ri­ni sa­vu­nmak zorunda kalabililrler” dedi.

Trabzonspor'dan UEFA'ya savunma


Fe­ner­bah­çe'nin ise bu sü­re­cin dı­şın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Öz­kurt "Fe­ner­bah­çe ile il­gi­li UE­FA’nın ver­miş ol­du­ğu ka­rar CAS ta­ra­fın­dan da onay­la­nıp ke­sin­leş­ti. Bu yüz­den bu sü­reç­ten ila­ve ce­za al­ma­la­rı söz ko­nu­su de­ğil. Bi­lin­me­li­dir ki tüm bu sü­reç UE­FA’nın Di­sip­lin Ta­li­ma­tı çer­çe­ve­sin­de yü­rü­tül­mek­te­dir ve şu aşa­ma­da şa­şır­tı­cı olan bir du­rum yok­tur. An­cak du­rum 17 Tem­muz’a kı­yas­la TFF ve Trab­zons­por açı­sın­dan da­ha cid­di bir hal al­mış­tır di­ye­bi­li­riz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bir diğer spor hu­kuk­çu­su Al­pay Kö­se ise UE­FA'nın bu şi­ka­yet­le­rin hu­ku­ki ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğü için mü­fet­tiş ata­dı­ğı­nı be­lir­te­rek "UE­FA'nın bu dos­ya­yı ka­pat­ma gi­bi bir im­ka­nı var­dı. Bu şi­ka­yet­le­ri cid­di bul­du­ğu an­la­mı­na ge­lir. An­cak bu, ola­yın so­nu­cun­da ce­za çı­ka­cak an­la­mı­na gel­mez. Ama mü­fet­ti­şin ce­za is­te­me ih­ti­ma­li de bu­lu­nu­yor" yo­ru­mun­da bu­lun­du.

Fenerbahçe'nin 2014-2015 sezonu formaları


KARTAL VE TİMSAH'I YAKAN MÜFETTİŞ

UE­FA Di­sip­lin Ku­ru­lu'nun, Trab­zons­por ve Fe­ner­bah­çe'nin şi­ka­yet­le­ri­ni in­ce­le­mek için gö­rev­len­dir­di­ği mü­fet­tiş Tür­ki­ye'nin ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı bir isim çık­tı: Je­an Sa­mu­el Leu­ba. İs­viç­re­li mü­fet­tiş Leu­ba, 2012-13 se­zo­nu ön­ce­si ha­zır­la­dı­ğı ra­por­la Be­şik­taş ve Bur­sas­por'un ma­li kri­ter­le­re uy­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le Av­ru­pa ku­pa­la­rın­dan men ce­za­sı al­ma­sı­na ne­den ol­muş­tu. Da­ha­sı Leu­ba UE­FA Di­sip­lin Ko­mi­te­si’nin Be­şik­taş hak­kın­da­ki 2 yıl­lık men ce­za­sı­nın 5 yıl için er­te­le­me­si ka­ra­rı­nı da tem­yi­ze gö­tü­re­rek ip­tal et­tir­miş­ti.

Spor Hu­ku­ku ko­nu­sun­da uz­man­lı­ğı bu­lu­nan Leu­ba, bu­nun dı­şın­da ban­ka­cı­lık, in­şa­at hu­ku­ku, ev plan­la­ma gi­bi ko­nu­lar­da da uz­man bir isim. Hu­kuk dok­to­ru olan Leu­ba'nın UE­FA’nın üs­tün­de ti­tiz­lik­le dur­du­ğu ır­çı­lık, fut­bol­da şid­det, fi­nan­sal fa­ir play ve şi­ke gi­bi ko­nu­lar­la il­gi­li çok sa­yı­da ra­po­ru var.


  ETİKETLER:

  Fenerbahçe

  ,

  Trabzonspor

  ,

  UEFA

  ,

  spor

  ,

  TFF

  ,

  cas

  ,

  Bugün

  ,

  Ceza

  ,

  Tur

  ,

  müfettiş

  ,

  dosya

  ,

  2015