Volkan tahrik etti mi? İşte o rapor

Volkan tahrik etti mi? İşte o rapor
Volkan tahrik etti mi? İşte o rapor
Trabzonspor Yönetimi, olaylı maçta Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in tribünleri tahrik ettiğini iddia etmişti. Ancak raporlarda böyle bir bilgi yer almadı.

Tri­bün olay­la­rı ne­de­niy­le ta­til edi­len Trab­zons­por-Fe­ner­bah­çe ma­çı­nın tem­sil­ci­le­ri ve ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rım ra­por­la­rı­nı ön­ce­ki gün Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Hu­kuk Ku­ru­lu’na tes­lim et­ti. Ku­rul, bu ra­por­la­rı za­man kay­bet­me­den Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu’na (PFDK) gön­der­di.

Emre Belözoğlu herkesi şaşırttı


Bu­gün ya­pı­la­cak PFDK top­lan­tı­sın­da olay­lar­la il­gi­li ka­rar­la­rın bü­yük ih­ti­mal­le ve­ril­me­si bek­le­ni­yor. Da­ha son­ra Tah­kim Ku­ru­lu ni­ha­i ka­ra­rı­nı ve­re­cek. 15 gün için­de de TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu bir ara­ya ge­lip ma­çın sko­ru­nu ta­yin ede­cek. TFF yö­ne­timinin ya­pa­ca­ğı top­lan­tı­da üye­le­rin bü­yük bir kıs­mı­nın kar­şı­laş­ma­nın Fe­ner­bah­çe le­hi­ne 3-0 hük­men sa­yıl­ma­sı­nı is­te­ye­cek­le­ri be­lir­ti­li­yor.

Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre; tem­sil­ci ve ha­kem­le­rin, ra­por­la­rı­na olay­la­rın ta­kım­la­rın ısın­ma­ya çık­tık­la­rı za­man baş­la­dı­ğı­nı yaz­dık­la­rı öğ­re­nil­di. Ta­kım­la­rın kar­şı­laş­ma ön­ce­si ısı­nır­ken Fe­ner­bah­çe ka­le­ci­si Vol­kan De­mi­rel’e çok sa­yı­da ya­ban­cı mad­de­nin atıl­dı­ğı di­le ge­ti­ril­di. Ra­por­lar­da olay­lı kar­şı­laş­ma­nın, ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rım ta­ra­fın­dan 3 ke­re dur­du­rul­du­ğu­na işa­ret edi­lir­ken, bu du­rak­la­ma­lar­dan 2’si­nin 2’şer da­ki­ka, bi­ri­nin ise 7 da­ki­ka ol­du­ğu ifa­de edil­di.

İşte raporda yer alan çarpıcı detay­lar:

1) TEK TEK SAYDILAR
Ra­por­lar­da ta­kım­la­rın ısın­ma­ya çık­ma­sıy­la baş­la­yan ve er­te­le­me dü­dü­ğü­ne ka­dar sa­ha­ya atı­lan mad­de­ler tek tek ra­por edil­di. Di­sip­lin ku­ru­lu üye­le­ri ay­rı ay­rı ya­zı­lan ya­ban­cı mad­deleri say­dı­lar. Top­lam 320 ta­ne ya­ban­cı mad­de­nin sa­ha­ya atıl­dı­ğı­ tes­pit edil­di. Ka­pı ko­lu, du­var ta­şı, çak­mak, çok sa­yı­da bo­zuk pa­ra­nın atıl­dı­ğı di­le ge­ti­ril­di.

Ve söz Yanal'da: Kaçtı mı?


2) TEMSİLCİYE DE YABANCI MADDE Ra­por­lar­da Vol­kan De­mi­rel ve sa­ha için­de­ki tem­sil­ci­ye sa­haya atı­lan ya­ban­cı mad­de­le­r­den isa­bet et­ti­ği ama her iki­sin­de de her­han­gi ya­ra­lan­ma ol­ma­dı­ğı di­le ge­ti­ril­di.

3) İDDİA BOŞA ÇIKTI
Bilindiği gibi Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe ’nin golünden sonra Volkan Demirel’in sevincinin taraftarı tahrik ettiğini ileri sürmüştü. Ancak Disiplin Kurulu’na giden hiçbir raporda Volkan Demirel’in taraftarı tahrik ettiği yönünde bir yazı bulunmuyor.

4) TRABZON’DAN BASKI YOK
Maçın ertelenmesinden sonra soyunma odası koridorlarında müsabakanın temsilcilerine Trabzonspor yönetimi tarafından baskı yapıldığı iddia edilmişti. Gözlemci hazırladığı raporda kendisine veya hakemlere bir baskı olmadığını yazdı.

Aziz Yıldırım'a savcı Öz cezası