Yasin Öztekin: Şanslısınız, oynamıyorum

Yasin Öztekin: Şanslısınız, oynamıyorum
Yasin Öztekin: Şanslısınız, oynamıyorum
Galatasaray'ın sahasında 4-1 kazandığı Gençlerbirliği maçında sergilediği performansla alkış alan Yasin Öztekin, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşlarına bu sözlerle takıldı.

Ga­la­ta­sa­ra­y-Genç­ler­bir­li­ği maçında oyu­na ikin­ci ya­rı da­hil olan Ya­sin Öz­te­kin, ge­rek ser­gi­le­di­ği per­for­mans ge­rek­se at­tı­ğı gol ­le ade­ta ma­çın gi­di­şa­tı­nı de­ğiş­tir­di. 28 ya­şın­da­ki oyun­cu­nun kar­şı­laş­ma ön­ce­si ise ra­kip ta­kım oyun­cu­la­rıy­la gir­di­ği di­ya­log il­ginç anek­tod­lar ara­sın­da ye­ri­ni al­dı.

Chedjou: Fenerbahçe'yi sormayın!

Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ya­sin, 2010-11 ve 2011-2012 yıl­la­rın­da for­ma­sı­nı giy­di­ği Baş­ kent eki­bin­den es­ki ta­kım ar­ka­daş­la­rı­na, “Şans­lı­sı­nız, bu­gün ye­dek baş­lı­yo­rum. Oy­na­ma­dı­ğım için se­vi­ni­n” di­ye­rek ta­kıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Oyun­cu­nun, sa­ha­ya gir­dik­ten son­ra ser­gi­le­di­ği per­for­man­sın sır­rı ise ya­kın çev­re­siy­le kar­şı­laş­ma son­ra­sı pay­laş­tı­ğı düşünceleriy­le an­la­şıl­dı.

24 ya­şın­da­ki oyun­cu­nun, dost­la­rı­na, “Ye­dek ku­lü­be­sin­dey­dim ama oyu­na son­ra­dan gi­re­ce­ği­mi, is­te­di­ğim böl­ge­de oy­na­ya­ca­ğı­mı ve ma­çı çe­vi­re­ce­ği­mi bi­li­yor­dum. Ken­di­mi ona gö­re ha­zır­la­dım ve mo­ti­vas­yo­nu­mu sağ­la­dı­m” de­di­ği kay­de­dil­di.

Ni­te­kim Ya­sin, hem Bi­la­l’­ın at­tı­ğı gol­de ata­ğı baş­la­tan ve asis­ti ya­pan Ched­jo­u’­yu gö­ren isim­di. Bu­nun ya­nın­da at­tı­ğı gol­le de sko­ra kat­kı sağ­la­dı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA NE YAPTI?

Süre: 45 dakika
Şut: 4
İsb. Şut: 3
Gol: 1
Pas Yüzdesi: 85
Topla Buluşma: 16
Önemli Orta: 2
Pas: 26
İsb. Pas: 22

Hamza Hamzaoğlu'nun dediği çıktı