1800 erkek 200 kadın komiser yardımcısı isyanı!

1800 erkek 200 kadın komiser yardımcısı isyanı!
1800 erkek 200 kadın komiser yardımcısı isyanı!
CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ni komiser yardımcısı alımı için verdiği ilan nedeniyle ayrımcılıkla suçladı. İlanda 1800 erkek 200 kadın öğrencinin alınacağı yazıyordu

RADİKAL – Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için 2000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı için ilan verdi. 10 Ağustos’ta verilen ilanda 1800 erkek 200 kadın öğrencinin alınacağı belirtildi. Kadın ve erkek öğrenci sayısındaki bu farklılık CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin tarafından Meclis gündemine taşındı. Engin, bu ilanın kadınlar aleyhine açık bir cinsiyet ayrımı içerdiğini belirterek TBMM Başkanlığı’na İçişleri Bakanı  Sebahattin Öztürk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle şu soruları yöneltti:

1.  İstihdam edilecek personel için yapılan bu cinsiyetçi ayrımın sebebi nedir?

2. Verilen bu ilanın Anayasa’ya ve ülkemizin de imza atmış olduğu çeşitli uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu bilinmekte midir?

3.  Verilen bu ilan yayım aşamasına gelene dek hangi birim ve yöneticilerin onayından geçmiştir?

4.  Anayasaya açık aykırılık taşıyan bu ilanın çekilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği algısına uygun şekilde tekrar düzenlenmesi düşünülmekte midir?

5. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan toplam personel sayısı ve bu personelin ünvanlarına göre cinsiyet dağılımı nasıldır? Bakanlık bünyesindeki çalışanların sayısının eşitlikçi bir seviyeye gelmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

6. Bakanlığa bağlı birimlerin personellerinin ve yöneticilerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve Anayasa’nın 10. Maddesi yönünde bir hizmet içi eğitimden geçirilmesi düşünülmekte midir? Uygulamalar Bakanlık tarafından nasıl izlenmektedir?

7. İlan metnine ilişkin dikkat çeken bir diğer hukuka aykırılık durumu ise başvuru için 2014 KPSS puanının yok sayılması olmuştur. Oysa ÖSYM’nin yayımladığı 2014 KPSS Başvuru Kılavuzu’nda sınav puanının 2 yıl geçerli olacağı açıkça belirtilmektedir. Buna rağmen ilan metninde yalnızca 2015 KPSS puanının geçerli sayılması birçok adayı mağdur etmiştir. İlan metninde 2014 KPSS puanının da geçerli olması için bir değişiklik yapılması düşünülmekte midir?

ENGİN: İLAN TEKRAR DÜZENLENMELİ

Engin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada da şunları söyledi: “Ülkemizin de taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) birinci maddesi, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel veya diğer alanlardaki kadın ve erkek eşitliğine dayanan insan haklarının ve temel özgürlüklerin, medeni durumları ne olursa olsun kadınlara tanınmasını içerir. Kadınların bu haklardan yararlanmalarını veya bu hakları kullanmalarını engelleme veya hükümsüz kılma amacını taşıyan veya bu sonucu doğuran cinsiyete dayalı herhangi bir ayrım, dışlama veya kısıtlama anlamına gelmektedir. CEDAW’la uyum içeren Anayasamızın 10. Madde’sinde de ‘Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar’ denmektedir. Ülkemiz kadın istihdamı konusunda halen gelişmiş ülkelerin çok gerisinde yer alırken Anayasa’nın yok sayılarak böyle bir ilan verilmiş olması kabul edilebilir değildir. Ülkemizdeki istihdam verilerine baktığımızda, erkeklerin %65.2’lik istihdam oranına rağmen kadın istihdamı ancak %27.1 oranında kalmıştır. AB üyesi ülkelerin ortalamasına baktığımızda, kadın istihdam oranı %58.8’dir. Dünya Ekonomi Forumu’nun 2014 yılı Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye 142 ülke arasında 125. sıradadır. Rapora göre Türkiye diğer ülkelerle kıyaslandığında, iş yaşamında fırsat eşitliği alanında 132. sırada, işgücüne katılım alanında 128. sırada, Bakanlık pozisyonunda kadın oranı açısından 133. sıradadır.  Ülkemizde üst düzey kadın yönetici oranı kamuda %9.4 iken, kadın polis oranı ise %5.5’tir. Tüm bu veriler ışığında, Polis Akademisi ilanının geri çekilerek toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir şekilde tekrar düzenlenip yayımlanması gereklidir.”