Acaristanbul için dava

Orman Bakanlığı, Beykoz Belediyesi Encümeninin son kararına ateş püskürdü: "Amaç, Acaristanbul'da mevcut durumu korumak." Bakanlık, dava açacak.

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi, yıkımı için gün sayılan "Acaristanbul villaları konusunda encümen kararı doğrultusunda Danıştay'ı beleyeceğini' açıklayınca, Orman Bakanlığı'nın hışmına uğradı.
Orman Bakanlığı, Beykoz Belediyesi Encümeni'nin önceki gün aldığı kararla Acaristanbul villalarında 'mevcut durumun korunmasını' sağlayarak, 'suç işlediğini' savundu. Bakanlık, Beykoz Belediyesi encümeninin aldığı kararın yasal dayanağı bulunmadığını belirterek, kararın iptali için yargı yoluna gidileceğini açıkladı.
Tazminat kaygısı
Belediyenin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini iddia eden Bakanlık yetkililerine göre Beykoz Belediyesi encümeninin kararı Acaristanbul villalarındaki mevcut durumun korunmasını sağlıyor. Yani encümen kararı basına yansıtıldığı gibi "Yıkım için Danıştay kararı beklenecek" anlamı taşımıyor. Belediye Başkanı'nın kamuoyunu eksik bilgilendirdiğine dikkat çeken yetkililer, Anadolu Ajansı'nın da konuyla ilgili haberinin yanıltıcı olduğunu, gerçekte encümenin yasa maddelerini yanlış yorumlayarak yıkımını engellediğini söyledi.
Beykoz Belediyesi'ne göreyse Acaristanbul'daki 833 villanın ruhsatları iptal edildi, ancak inşa edilen 138 villanın kazanılmış hak olup olmadığının belirlenmesi için Danıştay'dan çıkacak dosyanın görülmesi gerek. Attığı imzalardan kesin sorumlu olan encümen üyeleri yıkım kararı verdiklerinde ve villalar yıkıldıktan sonra Acarların mahkemeye başvurup yıkılan villaların müktesep hak olduğunu teyit ettirmesi durumunda tazminat ödemekten çekiniyor.
Buna karşın Orman Bakanlığı dün yaptığı açıklamada villaların kazanılmış hak olmasının mümkün olmadığını duyurdu. Çünkü bu hak yasal süreç sonrasında elde edilmiş bir hak değil. 138 villaya verilen ruhsatlar Orman Bakanlığı'nın izni alınarak verilmemiş, bilirkişi raporuna dayandırılarak
alınmış ruhsatlar. Bu durum da yapılan villaların kazanılmış hak olmasını engelliyor.
'Ormanda son söz bakanlığın'
Bakanlıktan yapılan açıklamada belediyenin 3194 sayılı yasaya göre İmar Kanunu'na göre kendi sınırları içinde ruhsat verme yetkisi bulunmasına karşın, orman alanlarında bakanlığın kesin izni olmadan yapı ruhsatı vermemesi gerekiyor. Bu durumda verilmiş olan yapı ruhsatları yasaya aykırı olduğundan dolayı iptal ediliyor ve villalar ruhsatsız konuma getiriliyor. Ruhsatsız konuma gelen binalar için sadece inşa faaliyetini ileriye yönelik durdurmaksa mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirildiği anlamı taşımıyor.
Belediye: Beklemeliyiz. Bakanlık: Kanun belli
Orman Bakanlığı Beykoz Belediyesi'nin encümen kararlarınnın
şu hükümlerine karşı çıkıyor:

 • Ruhsat iptali davasının temyiz edilmemiş olması,
 • İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin ruhsat iptali davasında yürütmenin durdurulması kararı vermesi üzerine inşa faaliyetlerin belediyece durdurulmuş olması,
 • Danıştay 6'ncı Dairesi'nin emsal kararlarına göre ruhsatın iptaline kadar geçen sürede yapılmış binalar açısından kazanılmış hakkın varlığı nedeniyle İmar Kanunu'nun 32 ve 42'nci maddelerinin uygulanamayacağı gerekçelerine yer verilmesi.
  Bakanlığın itiraz gerekçeleri şöyle:
 • Yürütmenin durdurulması kararı uyarınca inşai faaliyetlerin durdurulmuş olması iptal kararının gereklerinin yerine getirildiği anlamına gelmez.
 • İdari Yargı Usulleri Kanunu'nun 28'inci maddesine göre idareler Mahkemelerin esas ve yürütmenin durdurulmasına dair kararlarının icaplarına göre en geç 30 gün içinde işlem tesis edip, eylemde bulunmaya mecburdur. Yani iptale dair kararın uygulanması için kesinleşmesine
  gerek bulunmamaktadır.
 • Ruhsat iptaline dair yargı kararı uyarınca tesis edilecek işlemler İmar Kanunu 32 ve 42'nci maddelerde düzenlenmiştir. Danıştay Başkanlığınca temyiz safahatında yürütmenin durdurulmasına dair karar verilmediğine göre iptal kararı uyarınca, İmar Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılabilir.
 • Hukuka aykırı verilmiş ruhsatlar kazanılmış hak oluşturamaz. Emsal olarak gösterilen kararlar konuya ilişkin değildir. Sözü edilen kararlar yürürlükte olan imar planına göre verilmiş ruhsatlara dayalı olarak yapılmış binaların yıkımına ilişkindir.
  'Belediye kendiyle çelişti'
 • Haktan söz edilemeyeceği için İmar Kanunu'nun 32 ve 42'nci maddelerinin hukuken uygulanamayacağından da söz edilemez. Ortada ruhsatsız binalar var. Ruhsatsız binalara uygulanacak işlem de 32 ve 42'nci maddelerde düzenlenmiştir.
  Ayrıca esasen yapı tadil zaptı tanzim edilerek ilgilisine tebligat yapılarak bir aylık süre verilmesi de 32'nci maddeye göre işlem başlatılması anlamındadır. Belediye 32'nci maddeye göre süreci başlatmış. Sürecin sonunda ise 32'nci maddenin uygulanmayacağına karar vererek çelişki yaratmıştır.