AKP şerhi kaldırdı yeni Anayasa'da yol katedildi

AKP şerhi kaldırdı yeni Anayasa'da yol katedildi
AKP şerhi kaldırdı yeni Anayasa'da yol katedildi
TBMM Anayasa Uzlaşma Komiyonu, yüksek mahkemeleri tek çatı altında toplayan Temyiz Mahkemeleri önerisinden vazgeçince Yargı başlığı altındaki maddelerde uzlaşma sağlandı.
Haber: RİFAT BAŞARAN - rifat.basaran@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA- TBMM Anayasa Uzlaşma Komiyonu, Ak Parti ’nin taslağında yer alan, yüksek mahkemeleri tek çatı altında toplayan “Temyiz Mahkemeleri” önerisinden vaz geçmesiyle “Yargı” başlığı altında yer alan iki madde üzerinde tam uzlaşma sağladı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, önceki gün “Temel Hak ve Özgürlükler” başlığı altında yer alan 8 maddede daha uzlaştıktan sonra dün “Yargı” başlığı altında yer alan maddeleri görüşmeye başladı. Bu bölümde, Ak Parti, yüksek mahkemelerin tek çatı altında toplanmasını öngören “Temyiz Mahkemesi” önerisini geri çekti. Bunun üzerine “Yargıtay” ve “Danıştay” ile ilgili maddelerin müzakeresi başlandı. Bu iki madde büyük oranda benimsendi. 

“Hakimlik Mesleği ve Teminatı” ile “Uyuşmazlık Mahkemesi” ile ilgili iki madde daha ‘uzlaşma rengi olan yeşile’ boyandı. “Askeri Yargı” ile ilgili maddede uzlaşma sağlanamadı. Ak Parti ve BDP , Askeri Mahkemelerin “sadece askerlerin savaş halinde görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli” olarak kurulmasını istedi. Ancak bu görüşe 
CHP ve MHP sıcak yaklaşmadı.

Uzlaşılan iki madde
Komisyonun benimsediği maddeler şöyle:

“Hâkimlik mesleği ve teminatı: Hâkimler azlolunamaz, kendileri istemedikçe altmış yedi yaşını bitirmeden emekli edilemez; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından mahrum bırakılamaz. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar veya sağlık bakımından görevini yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. Hâkimler kanunda açıkça belirtilen haller dışında resmi ve özel hiçbir görev alamazlar. Hâkimlerin nitelikleri, mesleğe kabul şartları, atanmaları, özlük hakları, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir. Hâkimler adli ve idari yargı hâkimleri olarak görev yapar.

Uyuşmazlık Mahkemesi: Uyuşmazlık Mahkemesi adlî ve idarî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkilidir. Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir. Mahkeme, kendi üyeleri arasından bir kişiyi iki yıllığına salt çoğunlukla başkan seçer.”