Anayasa Mahkemesi 4+4+4 kararının gerekçesini açıkladı

4+ 4+ 4 düzenlemesinin (6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) bazı hükümlerinin iptal istemini reddeden Anayasa Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Resmi Gazete ’de yayımlanan gerekçeli kararda ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Hz. Peygamberimizin Hayatı’ derslerinin, ortaokul ve liselerde isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulmasını öngören kuralın iptalinin istendiği hatırlatılarak şöyle denildi:
“Laiklik ilkesi, doğup geliştiği Batı’da, dinin toplumsal ve kamusal alandan tamamen dışlanması sonucunu doğurmamış, dini ihtiyaçların karşılanmasına yönelik devlet politikalarını beraberinde getirmiştir. Devlet okullarında ve özel okullarda öğrencilere din eğitim ve öğretiminin verilmesi bu politikaların başında gelmektedir.”
“Laiklik, devlete negatif ve pozitif yükümlülükler yüklemektedir. Negatif yükümlülük, devletin bir dini ya da inancı resmi olarak benimsememesini ve bireylerin din ve vicdan hürriyetine zorunlu nedenler olmadıkça müdahale etmemesini gerektirmektedir. Pozitif yükümlülük ise devletin, din ve vicdan hürriyetinin önündeki engelleri kaldırması, kişilerin inandıkları gibi yaşayabileceği uygun bir ortamı ve bunun için gerekli imkânları sağlaması ödevini beraberinde getirmektedir.”
“AİHM’nin tespitlerine göre, Avrupa Konseyi’ne üye inceleme konusu 46 ülkeden 43’ü devlet okullarında öğrencilere din dersleri sunmaktadır. 46 ülkeden 26’sında bu eğitim zorunlu dersler arasındadır. Ancak, bu zorunluluğun biçim ve derecesi ülkelere göre değişmektedir.” Gerekçede Türkiye ’de din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve ortaöğretimde zorunlu dersler arasında olduğu, bunun dışındaki din eğitim ve öğretimininse ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlı yapılacağı belirtildi.
Gerekçede ‘Hz Peygamberimizin Hayatı’ ve Kur’an-ı Kerim dersleriyle ilgili itirazları da bu derslerin seçmeli ders oldukları hatırlatılarak şöyle değerlendirildi: “Kanun koyucunun ‘Hz. Peygamberimizin Hayatı’ ismini tercih etmesi, zorunlu olarak İslam dini ile devlet arasında bir aidiyet ilişkisinin kurulması sonucunu doğurmaz. Dersin isminin o dersi seçecekler dikkate alınarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Seçmeli ‘Kur’an’ dersinin yanına yüceltme ifadesi olan ‘Kerim’ sıfatının eklenmesine benzer şekilde ‘Hz. Peygamberimizin Hayatı’ isminin kullanılması, aidiyetlik kurmaktan ziyade, o dinin mensuplarının kutsallarına saygıyı ifade etmektedir.” CHP , kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle dava açmış, Anayasa Mahkemesi iptal istemlerini reddetmişti.