Başbakan'ın Başdanışmanı: 2014'te erken seçim olabilir

Başbakan'ın Başdanışmanı: 2014'te erken seçim olabilir
Başbakan'ın Başdanışmanı: 2014'te erken seçim olabilir
Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı Doç. Dr. Ertan Aydın, El Cezire'deki makalesinde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. "Gelecek yıl içerisinde Türkiye'de özgürce yarışılan yerel, cumhurbaşkanlığı ve muhtemelen erken genel seçimler yapılacak" dedi.

Baş­ba­kan­lık Baş­da­nış­ma­nı Doç. Dr. Er­tan Ay­dın, dün El-Ce­zi­re te­le­viz­yo­nu­nun in­ter­net si­te­sin­de ya­yın­la­nan ma­ka­le­sin­de önü­müz­de­ki yıl içe­ri­sin­de muh­te­me­len er­ken ge­nel se­çim ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.

El Ce­zi­re te­le­viz­yo­nu­nun www.al­ja­ze­era.com ad­re­sin­de ya­yın ya­pan in­ter­net si­te­sin­de ya­yın­lan­dığı makalede Ay­dın, Ge­zi Par­kı olay­la­rı ile il­gi­li “Ge­zi gös­te­ri­le­ri kıs­men de­mok­ra­tik sis­te­me olan gü­ven­le ala­ka­lıy­dı, ya­sal çer­çe­ve­de ya da o ya­sal çer­çe­ve­yi aşa­cak şe­kil­de gös­te­ri­ye ka­tı­lan­la­rın ya­sal gü­ven­ce­le­ri ve hak­la­rı var. Bir ay bo­yun­ca de­vam eden gös­te­ri­ler­de mey­da­na ge­len beş ta­lih­siz ölüm ise sav­cı­lık­ça so­ruş­tu­rul­mak­ta ve so­rum­lu­la­rı bu­nu ya­sal sü­reç içe­ri­sin­de açık­la­mak zo­run­da­la­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ya­şa­nan olay­lar­da mey­da­na ge­len za­ra­ra da dik­kat çe­ken Ay­dın, şöy­le de­vam et­ti:

“Ka­mu ma­lı­na yö­ne­lik mil­yon­lar­ca do­lar­lık za­rar ve­ril­miş ol­ma­sı­na rağ­men şu an­da her­han­gi bir gös­te­ri­ci­ye ha­pis ce­za­sı ve­ril­miş de­ğil. Bu ara­da New York Ti­me­s’­ın be­lirt­ti­ği gi­bi Baş­ba­kan Er­do­ğan, Ge­zi gös­te­ri­le­ri­nin li­der­le­riy­le gö­rüş­tü ve gös­te­ri­ci­le­rin te­mel ta­lep­le­ri­ni ka­bul et­ti­ler. Ge­le­cek yıl içe­ri­sin­de Tür­ki­ye­’de öz­gür­ce ya­rı­şı­lan ye­rel se­çim­ler, cum­hur­başkan­lı­ğı se­çim­le­ri ve muh­te­me­len er­ken ge­nel se­çim­ler ya­pı­la­ca­k.” di­ye yaz­dı.

TWİTTER ’DAN YALANLADI
Ertan Aydın , makalede yer alan ‘erken genel seçim’ ifadesi için daha sonra twitter’dan bir açıklama yaptı. Ertan yazıdan ‘erken seçim’ yapılacağı sonucunun çıkarılamayacağını belirterek “El-Cezire'de çıkan yazımda bir ifadeden yola çıkarak "2014'de erken seçim yapılacak" haberleri yanıltıcıdır. Kamuoyuna duyrulur.” dedi.