Basın açıklaması yasağına dava

Egitim-Sen Danıştay'a dava açtı.

Eğitim-Sen, İçişleri Bakanlığı genelgesinin basın açıklamalarının nerelerde yapılamayacağını düzenleyen bölümünün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.
İçişleri Bakanlığı'nın, 11 Haziran 2004'te valiliklere gönderdiği genelgede, basın açıklaması ve benzer adlar altında yapılacak faaliyetlerde, tüzel kişiler için yönetim ve denetim organlarının asil ve yedek üye tam sayılarının beş katını, gerçek kişiler için ise 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nda yönetim ve denetim organlarında öngörülen asgari asil ve yedek üye tam sayısının beş katını aşmayacak sayıda insanın açık havada toplu veya ferdi olarak, araç trafiğini engellemeden, çevreye zarar vermeden, günlük hayatın doğal seyrini kesintiye uğratmadan ve şiddete başvurmadan, konusu suç teşkil etmemek koşulu ile bir saati geçmemek kaydıyla düşünce ve görüşlerini açıklamasının, pankart ve döviz açarak slogan atmasının, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışında kabul edilmesi istenmişti. Genelgede, mülki amirler sorumluluk alanlarında daha önce vuku bulan basın açıklamalarını inceleyerek ortaya çıkacak güvenlik ihtiyacını değerlendirerek, hassas olduğu saptanan kurum ve kuruluşların (Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı gibi) ne kadar yakınında basın açıklamalarının yapılabileceğini tespit ve ilan etmeye yetkili kılınmıştı.
Mardin, Niğde ve Diyarbakır valilikleri de bu genelge çerçevesinde aldıkları kararlarla, sivil toplum kuruluşlarının basın açıklaması yapamayacakları yerleri belirlemişti. Mardin Valiliği'nin kararında, 'valilik, belediye, adliye, emniyet hizmet binaları, askeri bina ve tesisler, cezaevi, TBMM'de gurubu bulunan siyasi partilerin parti binaları ile SSK ve devlet hastanesine 100 metre mesafeden daha yakın yerlerde' basın açıklamasının yapılamayacağı belirtilmişti.
Eğitim-Sen valiliklerin kararına dayanak teşkil eden İçişleri Bakanlığı genelgesinin basın açıklamalarının yapılamayacağı yerlere ilişkin bölümünün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Danıştay nöbetçi dairesi, yürütmenin durdurulması istemini davalı İçişleri Bakanlığı'ndan savunma alındıktan sonra karara bağlayacak.