Belediyelere personel yasağı

Personel gideri, gelirinin yüzde 30'unu aşan belediyeler, personel alamayacak. Alınırsa oluşacak kamu zararı belediye başkanlarından tahsil edilecek.

ANKARA - İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, yeni Belediye Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından valiliklere birer genelge göndererek, belediyelerin yeni çalışma esaslarını anlattı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi özetle şöyle:
Olağanüstü toplantıya son: Belediye meclisleri her ayın ilk haftası toplanacak. Toplantı süresi en fazla beş iş günü, bütçe toplantılarına rastlayan toplantı süresi ise en fazla 20 iş günü olacak. Kanunda yer verilmediği için belediye meclisleri artık olağanüstü toplanamayacak.
Onay değil yürürlük için: Meclis kararları mülki idare amirinin onayına gönderilmeyecek. Ancak kesinleşen kararlar, en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilecek. Mülki idare amirine gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmeyecek.
Yargı yolu açık: Mülki idare amirleri, meclis kararlarının iptali için yargıya başvurabilecek. Cadde, sokak, meydan ve tesislere verilen adlarla amblem ve flama değişikliğine ilişkin kararlar, mülki amirin onayıyla yürürlüğe girecek.
Aylık brüt ödenek: Belediye başkanlarına, nüfusa göre belirlenen gösterge rakamının devlet memurları için belirlen aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilecek.
Sözleşmeli personel: Norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında tabip, uzman tabip, veteriner, avukat, mühendis, çözümleyici ve programcı, mimar, ebe, hemşire, teknisyen ve teknikerler, 30 günü geçmemek üzere sözleşmeyle çalıştırılabilecek. Bu personelin ücretleri, Bütçe Kanunu'ndaki ücret tavanını aşmamak üzere Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek sınırlar içerisinde belediye meclisince karşılanacak. Bu hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmayacak.
Oran yüzde 30: Belediyenin yıllık personel gideri, en son bütçe gelirlerinin yeniden değerleme katsayısıyla çarpımıyla bulunacak miktarın yüzde 30'unu aşamayacak. Nüfusu 10 binin altındaki belediyelerde bu oran yüzde 40.
Yeni personele kısıtlama: Belediye çalışanlarının aylık ve ücretlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar, geçici işçi ve sözleşmeli personel dahil hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılmayacak. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren yasal faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilecek.
Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ilişkin harcama oranlarını aşmış olan belediyelerde bu oranlara ulaşılıncaya kadar yeni personel alınmayacak. İçişleri Bakanlığı, personel ödenek tavanını aşan belediyelere, zorunlu hallerde, boş kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkânlarının da yeterli olması kaydıyla mevcut memur ve sözleşmeli personel sayısının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde personel çalıştırma izni verebilecek.
Stratejik plan: Nüfusu 50 bin ve üzerindeki belediyelerde
'stratejik plan hazırlaması' zorunlu olacak.


    http://www.radikal.com.tr/7335827335820

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.