Burs-Kredi Yönetmeliği yayımlandı

Kurum ve kuruluşlar burs verilmesini öngördükleri öğrencileri her yıl en gec Ekim ayı sonuna kadar Yurt-Kur'a bildirecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yükseköğretim öğrencilerine burs ve kredi sistemini değiştiren 5102 sayılı yasa çerçevesinde hazırladığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümleri, Milli Eğitim ve Maliye bakanlıklarınca yürütülecek.
Yönetmelikle, Yurt-Kur tarafından yükseköğretim öğrencilerine burs ve kredi verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış, hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurumlar ile kurul/üst kurullar ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve vakıf üniversiteleri hariç) yükseköğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdi yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamayacak. Ancak bu kurum ve kuruluşlar, burs verilmesini öngördükleri öğrencileri her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kurum'a bildirecekler.
Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu dışında kalan kurum ve kuruluşlarca bildirilen öğrencilere ödeme yapılabilmesi için gerekli meblağ, bu kurum ve kuruluşlarca Yurt-Kur'un belirlediği ödeme tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar, Kurum hesabına yatırılacak. Bu öğrencilere verilecek burs-kredinin süresi ve kesilmesine ilişkin işlemler, ilgili kuruluşlarca yapılarak kuruma bildirilecek.
Belediyeler tarafından yükseköğrenim öğrencilerine burs, kredi verilmesi veya nakdi yardım yapılması halinde yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne kadar süre ile verileceğine ilişkin bilgiler de Kasım, Şubat, Mayıs, Ağustos aylarında Kurum'a iletilecek.

Burs kontenjanı
İlk defa burs verilecek öğrenci sayısı, Yurt-Kur Genel Kurulu tarafından kurum bütçesi dikkate alınarak belirlenecek. Aylık burs miktarları, ödeme zamanı ve öğrencilerin ÖSYM sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanı ise Yönetim Kurulu'nca tespit edilecek. Yönetim Kurulu, ÖSYM Kılavuzu'ndaki öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak üniversitelere burs kontenjanı ayıracak. Üniversiteler de kendilerine ayrılan sayıda burs verilmesini uygun buldukları öğrencileri, Yurt-Kur Yönetim Kurulu'nca belirlenecek aylık taban ve tavan burs miktarı içinde kalmak ve yıllık toplam burs tutarını aşmamak şartıyla tespit ederek, her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar kuruma bildirecek. Kanunun yayımı öncesinde ilgili mevzuatlarında burs verilmesine ilişkin hüküm bulunan genel bütçeli daireler ve üniversiteler dışında kalan katma bütçeli idareler için bildirdikleri öğrencilere uygun sayıda burs kontenjanı ayrılacak.

Burs verilmeyecek öğrenciler
Halen burs almakta olan öğrenciler, öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar ilgili kurumlardan aynı şekilde burs almaya devam edecek. Bu yüzden bu öğrencilere Yurt-Kur tarafından yeniden burs sağlanmayacak. Yönetmeliğe göre burs verilmeyecek öğrenciler şöyle:
* Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış öğrenciler.
* Yasa kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler.
* Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler.
* Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler.
* Yabancı uyruklu öğrenciler.
* Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri.
* Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler.
* Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

Bursu kesilene kredi verilebilecek
Burs almak isteyen öğrenciler, Yurt-Kur Genel Müdürlüğü'nce belirlenen usul ve esaslara göre başvuruda bulunacaklar. Başvuran öğrencilerden istenen belgeler, öğrenim gördükleri öğretim kurumlarında ilan edilecek ve öğrenciler bu belgeleri, beyanlarına uygun olarak süresi içinde belge kabul merkezlerinden birine teslim edecek. Öğrenciye öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması şartıyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilecek. Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilecek ve tekrar burs verilmeyecek. Ancak bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren yönetmelikte belirlenecek esaslara göre kredi verilebilecek. Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alanların, herhangi bir suçtan dolayı haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis ve kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç), anarşi ve terör olaylarına karışanların da bursu kesilecek.