Cezaevi tüzüğüne 'F tipi' düzenleme

Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük'te yapılan değişiklikle, F Tipi Cezaevi olarak bilinen, "sıkı güvenlikli kapalı cezaevleri" tüzük kapsamına alındı. Terör ve çıkar amaçlı suç örgütü mensupları bu cezaevlerinde tutulacak. Önceki tüzükte yer alan "siyasi suçlular" grubu tüzükten çıkarıldı

Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin
Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük'te yapılan değişiklikle, F Tipi Cezaevi olarak bilinen, "sıkı
güvenlikli kapalı cezaevleri" tüzük kapsamına alındı. Terör ve çıkar amaçlı suç örgütü mensupları bu cezaevlerinde
tutulacak. "Siyasi suçlular" grubu tüzükten çıkarıldı.
Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte yapılan değişiklik Resmi
Gazete'de yayınlandı. Değişikliğe göre, Kapalı Cezaevleri'nin tanımı "F Tipi Cezaevi" çerçevesinde yeniden tanımlandı. Bu cezaevleri "Sıkı güvenlikli kapalı
cezaevleri" ve "Normal güvenlikli kapalı cezaevleri" olarak ikiye ayrıldı. Sıkı güvenlikli kapalı cezaevleri, "iç ve dış
güvenlik personeli bulunan, firara karşı fizik, teknik, mekanik ve elektronik engellerle donatılmış, oda ve tüm
koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hallerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre
ile temasların geçerli olduğu, yüksek düzeyde güvenliğin sağlandığı, hükümlü ve tutukluların bir veya üç kişilik
odalarda barındırıldıkları cezaevleri" şeklinde tanımlandı.
Bu cezaevlerinde, bireysel ve grup iyileştirme ve eğitim
yöntemleri uygulanacağı belirtildi.
Normal güvenlikli kapalı cezaevleri ise, "iç ve dış
güvenlik personeli bulunan, firara karşı fiziksel engellerin
yanında teknik, mekanik veya elektronik engellerden bir veya
birkaçı ile donatılmış, oda ve tüm koridor kapıları kapalı
tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hallerde aynı oda
dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların
geçerli olduğu, yeterli düzeyde güvenliğin sağlandığı,
hükümlü ve tutukluların gereksinimine göre bireysel, grup ve
toplu iyileştirme ve eğitim yöntemlerinin uygulandığı
cezaevleri" olarak tanımlandı.
"SİYASİ SUÇLULAR" ÇIKARILDI
Tüzükte cezaevlerindeki hükümlü gruplarına da yeni
tanım getirildi. Buna göre, önceki tüzükte yer alan "siyasi
suçlular" hükümlü grubu çıkarıldı. Hükümlüler, "ilk defa suç
işleyenler, mükerrirler ve itiyadi suçlular, mesleki
suçlular, akli ve bedeni durumları dolayısıyla özel bir
infaz rejimine tabi tutulacak olan suçlular, yaşları
dolayısıyla özel bir infaz rejimine tabi tutulacak olan
suçlular, terör suçluları, çıkar amaçlı suç örgütlerine
mensup suçlular" olarak gruplara ayrıldı. Ayrıca, bu gruplar
içinde hükümlülük süreleri ve suçlarının türleri itibariyle
de tasnife tabi tutulacak.
KİM NEREYE KONULACAK?
Sıkı güvenlikli kapalı cezaevlerine, Terörle Mücadele
Kanunu'nda belirtilen suçlar ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri
ile Mücadele Kanununda belirtilen suçlardan mahkum olanlar
konulacak. Ayrıca TCK'ya göre örgüt vasıtasıyla işlenen
suçlarda örgütü kuran ve idare eden, bulundukları kurumlarda
düzen ve disiplini bozan veya iyileştirme tedbirlerine
ısrarla karşı koyan, kendisinin veya başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünü tehlikeye düşüren tutum ve davranışlarda
bulunan,, hükümlü ve tutukluları intihara teşvik veya ikna
eden, hükümlü ve tutukluları açlık grevi yapmaya veya bu
eylemlerini sürdürmeye tahrik, teşvik veya ikna eden, firar,
tünel kazma, ayaklanma, rehin alma ve benzeri eylemleri
örgütleyen veya bu hususta tahrik ve teşvikte bulunan ya da
bu eylemlere katılan, diğer hükümlü ve tutuklular ile kurum
personeli üzerinde, yarar sağlamak amacıyla veya ideolojik
maksatlarla örgütlü veya bireysel olarak maddi veya manevi
nüfuz kuran veya kurmaya teşebbüs edenler de bu
cezaevlerinde yatacak. Ancak terör ve çıkar amçalı suç
örgütü hükümlüleri dışında kalanların bu cezaevleirme
gönderilmesi için bulundukları kurumun teklifi ve
Bakanlığın onayı gerekecek.
YASAK OLMAYAN ESERLER GİRECEK
Tüzüğe göre, mahkemelerce yasaklanmamış olması
koşuluyla hükümlü ve tutuklularca getirilen veya onlara
dışarıdan gönderilen basılı eser ve yayınların kuruma
alınmasına izin verilecek. Resmi kurumlar, üniversiteler,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile
mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına
çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve
basılı yayınlar, hükümlü ve tutuklulara ücretsiz olarak ve
serbestçe verilecek. Kütüphaneye konulacak basılı eser ve
yayınların, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla
kuruma alınmasına idarece izin verilecek.