Chomsky: Size yalan söylüyorlar

Chomsky: Size yalan söylüyorlar
Chomsky: Size yalan söylüyorlar

Rakel Dink, Chomsky ye plaket verdi.

Haber: PINAR ÖĞÜNÇ - pinar.ogunc@radikal.com.tr / Arşivi

Bir yerde Noam Chomsky’ye Lady Gaga’yı sormuþlar. “Duydum ama tam çýkaramadým” minvalinde cevap vermiþ. “Boþ vaktim kalýrsa gider bir tane 19. yüzyýl romaný okurum” demiþ. Çok yakýnlarda, belli ki öðrencilerinin ýsrarını kýramayarak o an öðrendiði ‘Gangnam Style’ klibinin üniversitesi versiyonunda 30 sn. kadar görünmeyi kabul etmiþti sadece. Kendisini poptan ne kadar uzak tutsa da Chomsky, ‘pop tipi’ de sevilebilen bir düþünür. Dün Boðaziçi Üniversitesi’nde Hrant Dink adýna verilen derslerin altıncısı için kürsüye çýkmadan evvel bahçede bir kilometrelik kuyruk vardý. Dünkü baþlýðý ise ‘ Türkiye ve deðiþen dünya düzeni’ydi. Bir saatlik konuþmanın en önemli yanýysa her aþamasýnda eleþtirel düþünceye çaðrýsýydı aslýnda. Bir yerde kullandıðı “Kusura bakmayýn, size yalan söylüyorlar’ cümlesi güzel bir özet. ABD hâlâ egemendi ama güç odaklarý artýk daha çeþitli. Ýþte tam burada da Türkiye’nin bunlardan birine namzet pozisyonuna deðindi. Ama Türkiye önce kendi evini temizlemeliydi. Birinci temizlik maddesi de Kürt meselesi. Þu anki olumlu havadan söz etti. “Belki de” dedi, “güzel þeyler olacak”. Rakel Dink’in konuþmasý sonrasý kendisine vereceði plaket kaybolmuþtu, son anda ortaya çýktý. Plaket el deðiþtirirken Dink ve Chomsky iki akraba gibi gülüyordu birbirine.