DDK: Meslek örgütleri politize oldu

DDK: Meslek örgütleri politize oldu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ideolojik/politik örgütler gibi hareket ettiğini savundu

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu (DDK), Türkiye’deki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının politize olduğunu ve ideolojik faaliyet yürüttüklerini savundu. ‘Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları’ hakkındaki ‘Araştırma ve İnceleme Raporu’nu tamamladı. Raporda, şunlar yer aldı:

Özerklik sınırsız bağımsızlık değil: Devletin idari ve mali denetim yetkisinin merkezi idare kuruluşlarınca öngörüldüğü şekliyle kullanılmaması ve meslek kuruluşlarının da kendilerine tanınan idari ve mali özerkliği sınırsız bağımsızlık olarak algılayarak ideolojik/politik organizasyonlar gibi hareket etmeleri kamuoyu ve meslek mensupları tarafından da eleştirilmektedir.

Yeni örgütsel tasarım gerekli: Meslek kuruluşlarında siyasal karar alma mekanizmalarına aktif bir şekilde ve tarafsız bir yaklaşımla katılan bir meslek kuruluşuna yönelik yeni bir örgütsel tasarım gerekmektedir. Meslek örgütlerinin hukuki niteliklerini, amaç ve işlevlerini bir kenara bırakıp kâr amacı güden organizasyonlara veya ideolojik/politik amaçlı diğer özel hukuk örgütlenmelerine benzemesi, meslek mensupları, toplum ve devletle ilişkilerinde benimsenen bu yaklaşım çerçevesinde ilişki gerçekleştirilmesi her açıdan olumsuzluklara neden olmaktadır.

Çıkar grubuna döndü: Meslek örgütlerinin salt üye çıkarlarını koruma ve geliştirmeye odaklanan bir çıkar grubu niteliğini kazanması, bunlara devletçe devredilen bazı kamu hizmeti niteliğindeki görevler ve bunun sonucu olarak tanınan kamusal yetki ve ayrıcalıklarla da bağdaşmamaktadır.

5 bin meslek kuruluşu var: Ülkemizde Anayasa’nın 135’inci maddesine istinaden kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak yapılandırılan 18 meslek kuruluşu/üst kuruluşu (birlik, konfederasyon) bulunmaktadır. Ayrıca 5 bine yakın yerel meslek kuruluşu (oda, borsa, baro, birlik, federasyon şeklinde) bulunmaktadır.

Sivil toplum değil: Kamusal tipteki örgütlenme modeli, meslek kuruluşlarının tam anlamıyla bir sivil toplum kuruluşu haline dönüşmesini engelleyen bir ortam oluşturmaktadır. Kuruluş amaçlarına uygun olmayan faaliyetlerin yaygınlaşması ve yıllardır giderilmeyen mevcut yapısal sorunlar, meslek kuruluşlarının yönetim ve faaliyetlerindeki etkinliğini sınırladığı gibi mesleki örgütlenmenin mecburi, tekelci ve hiyerarşik yapısını da pekiştirmektedir. (Radikal)