'Dil öğrenimi ulusu bölmez'

Ankara 2. İş Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın iptaline rağmen direndiği Eğitim-Sen'in kapatılması talebini ret kararının gerekçesi belli oldu: "Anadilde öğrenim ulusal bütünlüğü bölmez, pekiştirir. Mahkemeler kuşku üzerine hüküm oluşturamaz."

ANKARA - Tüzüğünde anadil öğrenimini desteklediği için Eğitim-Sen hakkında açılan kapatma davasını Yargıtay'ın bozmasına karşın reddeden Ankara 2. İş Mahkemesi Hakimi Kudret Kurt, gerekçesinde, "Anadil öğrenimi bölmez, bütünlüğü pekiştirir" dedi. Hâkim Kurt, kapatma davasının reddine dair verdiği kararın Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından bozulmasına direnme kararının gerekçesini tamamladı.
Anayasa'nın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Kurt, hukuk devletinin de hukuka uymayı tüm kurumlarıyla ilke edinen, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren devlet olduğunu anlattı. Anayasa'nın 3. maddesine göre devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu anımsatan Kurt kararında şu noktalara dikkat çekti:
'Tüzükte tehlike yok'
Azınlık statüsü: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gayrimüslim vatandaşlar dışında Müslüman vatandaşlar bakımından ırk ya da mezhep ayrılığına dayalı
azınlık statüsünü kabul etmemiştir. Dolayısıyla da dil ayrılığına dayalı bir azınlık statüsü söz konusu değildir. Ulus, azınlık statüsünü ya da dil ayrılığını aşan hukuksal bir bütünlük kavramıdır. Farklı lehçe ve dillerin resmi dil dışında özel olarak öğrenilmesi farklılık yaratmayacağı gibi, öğrenenlerin ayrı bir azınlık statüsünde olmayacağı da doğaldır. Dilin, bölücülük unsuru olmak yerine ulus bütünlüğü içinde değişiklik unsuru olması doğaldır. Davalı sendikanın tüzüğünde bulunan hükümler, mahkememizce Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne, ulus bütünlüğüne, devletin tekliğine, sınırların değişmezliğine karşı bir tehlike olarak görülmemiştir."
Kuşkudan hüküm kurulmaz: Mahkemeler hiçbir zaman kuşkuya ya da olasılıklara göre hüküm veremez. Eğitim-Sen'in devletin temel niteliklerine aykırı davrandığına dair somut belge ve veri bulunmamaktadır.
AİHS var, AİHM var: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. ve örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen 11. maddeleri uygulanmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına göre ifade özgürlüğü bireylerin yanında tüzel kişileri de kapsar. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin, Anayasa'nın 3 ve 42. maddelerinin AİHS'nin 10 ve 11. maddeleriyle uyumlu olduğu ve bu nedenle sendikanın kapatılmasına karar verilmesi gerektiği yönündeki gerekçesi doğru değil. Anayasa'nın 90. maddesindeki "Milletlerarası antlaşmalarla kanunların uyuşmazlığı halinde milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır" düzenlemesi yoruma açık olmayacak kadar nettir.
'Tek dil resmi dil değil'
Anadil, hukuka aykırı değil: Öğrenim ile öğretim kavramları birbirinden farklıdır. Anayasa'nın 66. maddesi hükmüne göre Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Resmi dil dışında resmi olmayan bir şekilde anadilin öğrenilmesi bize göre hukuka aykırı bir eylem ve davranış değildir. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına sahip çıktığının göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dil dışında farklı dili ve kültürü olan vatandaşlarına kol kanat gerdiğini, vatandaşlarını koruduğunu, kültürlerin gelişmesine katkıda bulunduğunu ortaya çıkaran bir davranıştır. Resmi dil dışında diğer dillerin
özel olarak öğrenilmesi engellenmemelidir. Bu durum, ulusal bütünlüğümüzü perçinleyen, pekiştiren, vatandaşlarımızı devlete bağlayan bir köprü olacaktır."
Kapatmamak barış getirir: AİHS hükümlerine göre dernek ya da siyasi partilerin kapatılması için 'yakın tehlike' ve 'şiddet' ölçütleri dikkate alınmalıdır. Ancak söz konusu davada bu durumun tersine, sendika kapatılmadığı takdirde toplumsal gerginlik azalacak, toplum içindeki kargaşa ve çekişme yerini barışa bırakacaktır. Bu görüşlerle mahkememizce eski kararda direnilmesine karar vermek gerekmiştir.


    http://www.radikal.com.tr/7411757411750

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.