Engelleri kaldırmak için son gün

Engelleri kaldırmak için son gün
Engelleri kaldırmak için son gün
Kamuya açık tüm alanların, engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için tanınan 8 yıllık süre için bugün son gün.

ANKARA - Kamu kullanımına açık tüm alanların, engellilerin erişilebileceği hale getirilmesi için tanınan 8 yıllık süre bugün doluyor. İlgili kanunla kurulan komisyonlarla denetlenecek yerlerdeki eksikliklere idari para cezası uygulanabilecek, söz konusu eksikliklerin giderilmesi için 2 yıla kadar ek süre tanınabilecek.
Engellilerin kamuya açık alanlara erişilebilirliğini sağlamak amacıyla 7 Temmuz 2005'te yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un, geçici 2. ve 3. maddelerinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmî yapılar, tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ile özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için tanınan 8 yıllık sürenin sonuna gelindi. 

Kanun'a göre, erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının izlenmesi ve denetimini her ilde oluşturulacak Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile özürlüler ile ilgili konfederasyonların temsilcileri belirleyecek. İhtiyaç halinde birden fazla komisyon kurulabilecek. Denetim sonucunda ilgili yerlere eksiklerin tamamlaması için iki yılı geçmemek üzere ek süre verilebilecek. 

Para cezası uygulanacak
Sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alanla toplu taşıma araçlarının sahiplerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için bin liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına her bir tespit için 5 bin liradan 25 bin liraya kadar
idari para cezası uygulanacak. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı 500 bin lirayı geçmeyecek. Bu maddeye göre verilen idari para
cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenecek. Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezası tutarları dikkate alınarak erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinde ödenek öngörülecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ve özürlülerle ilgili konfederasyonların görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bir yıl
içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. 

Komisyonlar Bakanlıkça belirlenecek olan yıllık izleme ve denetim planı çerçevesinde veya herhangi bir şikayet üzerine gerekli izleme ve denetimi yapacak, bunun sonucunda umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alanla toplu taşıma araçlarının sahibi gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iki yıla kadar süre verebilecek veya idari para cezası kesebilecek.

 

(AA)