Erkeğin reis olarak son günü

Aile Hukuku'nda devrim niteliğinde değişiklikler getiren Türk Medeni Kanunu yarın yürürlüğe girecek.

Aile Hukuku'nda önemli değişiklikler yapan Türk Medeni Kanunu yarın yürürlüğe girecek. 1030 maddeden oluşan Yeni Medeni Kanun ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:
* Cinsiyetini değiştirmek isteyen bir kimse, mahkemeye şahsen başvurarak 'cinsiyet değiştirme izni' verilmesini isteyebilecek. Cinsiyet değiştirme izninin verilebilmesi için istem sahibinin 18 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması, fiziksel durumunun resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi koşulu aranacak. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun şekilde cinsiyet değiştirme ameliyatının resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması durumunda, mahkeme, nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verecek.
* 'Kocanın evin reisi' olması hükmü değiştirildi, evlilik birliğinin yönetiminde kadın ve erkeğe eşit söz hakkı tanındı. Eşler evlilik birliğini temsil etme yetkisine sahip olacaklar. Eşler, birliğin temsil yetkisini kullandıkları durumlarda üçüncü kişilere karşı da müteselsilen sorumlu sayılacak. Eşler, oturacakları evi birlikte seçme hakkına sahip olacak. Evlenen kadın, isterse kocasının soyadının yanı sıra kızlık soyadını da kullanabilecek. Boşanan kadın, evlenmeden önceki soyadını kullanabilecek. Bu soyadı, kadının tanındığı soyadı da olabilecek.
* Erkeklerde 17, kadınlarda 15 olan evlenme yaşı her ikisi için 17 yaşın doldurulması, 18 yaşından gün alma şartına bağlandı.
* Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemeyecek.
* Aile cüzdanı olmadan, dini nikah yapılamayacak.
* Kocanın, 'kadın ve çocukların bakımından sorumlu olduğu' ilkesi kaldırıldı, yerine 'eşit mali sorumluluk' getirildi. Evin giderlerine katılmada eşlerin mali güçleri, emek ve malvarlıkları esas alınacak.
* Eşlerden her biri meslek ve iş seçiminde serbest olacak. Ancak bu seçimde diğer eşin ve aile birliğinin huzuru ve yararı göz önünde bulundurulacak. Eşler, mali sorumluluğu birlikte taşıyacak. Eşlerden her biri, kendi borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı bütün mal varlığıyla sorumlu olacak.
* Evlilik dışı çocuklar da evlilik içi çocuklar gibi mirasta eşit hakka sahip olacak.
* 'Onur kırıcı davranışlar' da boşanma nedenleri arasında yer alacak. Boşanma nedenlerinden 'terk'te süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
* Boşanma davalarında, taraflardan birinin isteği doğrultusunda hakim davanın gizli olarak sürmesi kararını verebilecek. Boşanma durumunda eşler aile konutu ve ev eşyasını kimin kullanacağı konusunda anlaşamazlarsa hakim, eş ve çocukların geleceğini göz önüne alarak adil bir karar verecek.
* Yoksunluk nafakasını sadece kadın isteyemeyecek; kadın ve erkekler, refah düzeyi iyiyse her ikisi de nafaka isteme talebinde bulunabilecek.
* Evlat edinme kolaylaşacak. Evlat edinmede çocuksuz olma veya altsoyun olmaması şartı aranmayacak. Evlat edinme yaşı 35'ten 30'a indirilirken, çocuğu olan da diğer şartlar uygunsa evlat edinebilecek.
* Eşler isterlerse yasal mal rejimi dışındaki 3 mal rejiminden birini de seçebilecek. Her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacak; alacaklar takas edilebilecek.
* Zina veya cana kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilecek.
* Türk Medeni Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Yasası'na göre, yeni Türk Medeni Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce evlenen eşler, 1 yıl içinde sözleşme yapmaları halinde, yasal mal rejimi, evliliğin başlangıcından itibaren geçerli olacak. Eşler, 1 yıl içinde yasal mal rejimi dışındaki mal rejimlerinden birini seçmezse yasal mal rejimini kabul etmiş sayılacak.
Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma veya iptal davaları sonuçlanıncaya kadar eşlerin tabi oldukları mal rejimi devam edecek. Dava, boşanma veya iptal kararıyla sonuçlanırsa bu mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümler uygulanacak. Dava ret ile sonuçlanırsa, eşler, kararın kesinleşmesini izleyen bir yıl içinde başka bir mal rejimini seçmedikleri takdirde, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere yeni mal rejimini seçmiş sayılacak.