Eski Karayolları Genel Müdürü Danıştay'a üye olarak atandı

Eski Karayolları Genel Müdürü Danıştay'a üye olarak atandı
Eski Karayolları Genel Müdürü Danıştay'a üye olarak atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliğine başdanışmanı ve eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan'ı atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Danıştay üyeliğine Başdanışmanı ve eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan’ı atadı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay üyeliğine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan’ı seçmişlerdir" denildi.

MEHMET CAHİT TURHAN KİMDİR?
Trab­zon­lu olan Tur­han, Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­tesi İn­şa­at Mü­hen­dis­li­ği bö­lü­mü­nü bi­tir­di. Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de in­şa­at mü­hen­di­si ola­rak ça­lış­ma­ya baş­la­dı. 2003 yı­lın­da gö­rev­len­di­ril­di­ği Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne atan­dı. Da­ha sonra 2005 ta­ri­hin­de asa­le­ten Ge­nel Mü­dür olan Meh­met Ca­hit Tur­han, ve­ka­le­ten yü­rüt­tü­ğü Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü 2006 yı­lın­da asa­le­ten atan­dı. 29 Ağus­tos 2015 ta­ri­hin­de Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la gö­re­vin­den alın­dı. Ey­lül ayın­dan bu ya­na Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev yapan Meh­met Ca­hit Tur­han, Da­nış­tay üye­si ola­rak atandı.

DHA