İbadet yerini devlet belirlemez

İbadet yerini devlet belirlemez
İbadet yerini devlet belirlemez
Çankaya Cemevi'nin kapatma davasını reddeden mahkeme, ibadet yerlerini devletin belirleyemeyeceğini vurguladı.

ANKARA - Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkındaki ‘kapatma davasını’ reddetme gerekçesi açıklandı. Kararda, ‘neyin din, ibadet ve ibadethane sayılacağını devletin belirleyemeyeceği’ vurgulanarak, “Toplumumuzda kabul görmüş farklı düşünceler, ibadetler ve bunlara ait yerler haricinde Aleviler ve Aleviliğin ibadet şekli ve yerleri de olağan karşılanmalıdır” denildi. Kararda, Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılması Kanunu’ndaki yasaklamaların günümüzde değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Ankara İl Dernekler Müdürlüğü’nün itirazıyla Cumhuriyet Başsavcılığı, tüzüğünde ‘cemevlerini ibadet yeri olarak’ nitelendirdiği için Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında kapatma davası açmıştı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu hükmün anayasaya aykırı olmadığını, kanunlarla yasaklanmadığını belirterek reddetmiş ve derneğin faaliyetlerine izin vermişti. Karar savcılık tarafından temyiz edilince, dosyayı görüşen Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını oyçokluğuyla bozmuştu. Yargıtay bozma gerekçesini, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘633 sayılı yasa ve düzenlemeler karşısında cami ve mescit dışında bir yerin ibadethane olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı’ görüşüne dayandırmıştı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi ‘kapatma davasını reddeden’ kararının gerekçesini açıkladı. Mahkemenin gerekçeleri şöyle:
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Türkiye ’nin usulüne uygun yürürlüğe koyduğu anlaşmalardan biridir. 9. maddede “Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir” deniyor. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünden tek başına veya topluca veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapma hakkı bulunmaktadır. Bu hak ancak kamu güvenliği, genel sağlığın ve ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasa ile sınırlandırılabilir.

Mezhebe atıf olmaz
Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılmasına İlişkin Kanun’daki yasaklamaları, İslam dinini ‘devletin dini’ olarak kabul eden 1924 Anayasası’nın hüküm olduğu, AİHS’nin usulüne uygun olarak uygulanmadığı yıllar itibariyle değerlendirmek gereklidir.
Anayasanın 2. maddesinde devletin laik olduğu belirtilmektedir. Din ve mezheplere eşit davranmak, ancak kanunlarda herhangi bir dine, mezhebe atıfta bulunmamakla gerçekleştirilebilir.
Devletin neyin din, ibadet ve ibadethane sayılacağını belirlemesi, laiklik ilkesiyle çeliştiği gibi usulüne uygun yürürlüğe girmiş sözleşmelerdeki inanç özgürlüğünün gereğinin yerine getirilmesini de engeller.
Alevi inancının gereklerinin yerine getirildiği yer olduğu belirtilen cemevlerinin kurulması, faaliyette bulunması, AİHS’nin 9/2. maddesinde belirtilen nedenlerle kısıtlayıcı sebeplerin varlığı somut delillerle ortaya konulmadığı sürece, demokratik bir toplumda engellenemez.
Anayasamızda tanımlanan bir ortak ve topluluklara mahsus din olgusu yoktur. Kişiler, topluluklar ve zümreler din ve vicdan özgürlüğüne sahiptirler. Aleviler de ibadet edecekleri ibadet merkezlerinin neresi olduğu konusunda cemevleri olarak isimlendirilen yerleri tercih etmişler ve cemevleri uzun yıllardan beri Alevilerin ibadet yeri olarak bilinmiştir.

AİHM kararlarına göre kapatılamaz


Mahkeme AİHM kararlarından örnekler verdi. Girit’te yaşayan 4 Yehova Şahidi’nin ibadet yeri olarak kullandıkları odaların, ‘yerel idareden yazılı izin alınmadan ibadet yeri açılamayacağına’ ilişkin yasal hükme aykırı davranıldığı gerekçesiyle kapatıldığını hatırlatan mahkeme, şikâyet üzerine AİHM’nin, 1996’da ‘kısıtlamanın demokratik bir toplumda inanç ve ibadet özgürlüğüne aykırı olduğu’ gerekçesiyle başvurucuları haklı bulduğunu anlattı. İzmir ’de bir kişinin, nüfus cüzdanında ‘İslam’ yerine ‘Alevi’ yazılması için açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle Türkiye’nin AİHM’de mahkûm olduğu belirtilen kararda, “AİHM’nin bu yöndeki kararı dikkate alındığında, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün derneğin tüzüğünde yer alan ‘Derneğin amacı Çankaya’da yaşayan Alevi inançlı yurttaşların inanç ve ibadetlerini yerine getirme merkezleri olan cemevlerini yapmak ve yaptırmaktır’ ibaresinin kaldırılmasını talep etmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır” denildi. {AA} 


  http://www.radikal.com.tr/111915011191503

  YORUMLAR
  (3 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  - momentum

  1- Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılmasına İlişkin Kanun’daki yasaklamalar artık geçerli değilse, değil Alevilik, tüm tasavvuf ve sufi gruplara ait dergah, cemevi, zikirhane ve sairenin de serbest bırakılması ve tanınması gerekir. Ama bunların tanınması başka şey, ibadethane olarak tescili başka şeydir. 2- Peki devletin neyin ibadethane olduğunu tescil etmeye hakkı var mıdır? Anayasasının 2. maddesinde laik olduğu belirtilen devlet, kuruluş felsefesinde laik değildir. Buna göre devletin dini (İslam), hatta mezhebi (Hanefi) ve itikat ekolü bile vardır (Maturidi). 3- Laiklik Türkiye'ye bir hukuk sorunu olarak değil bir kimlik-aidiyet sorunu olarak gelmiştir: diğer Doğulu toplumların yaptığı gibi Hıristiyanlaşarak Batı'ya yakınlaşma ihtimali olmayan kadim Müslüman bir toplumun bulduğu bir ara yoldur laiklik. Hiç bir zaman da bu tür sorunların çözümü için tasarlanmamıştır. 4- Türkiye'de devletin "din" fonksiyonu vardır ve bunu bırakmaya hiç niyeti yoktur. Devlet bunu bıraktığı anda onun devlet saygınlığı biter. Türk Hava Kurumu gibi bir şey olur. 5- Devlet, Diyanet aracılığı ile orucu bozan şeyleri belirlediği sürece, ibadethaneyi de belirler. 6- Sufi tarafta Aleviliği benimseyen bir kişi şer'i tarafta Hanefiliğe veya Şafiliğe göre abdest alıp namaz kıldığı sürece, kendisine "din" fonksiyonu verilmiş devletin de yapabileceği başka bir ibadethane yorumu yoktur, ta ki Alevilik kendini ayrı bir din olarak tanımlayıncaya kadar. 7- Bu ise, içeriğini tüketen, gitgide bir folklor-politik bir muhalefet bağlamına hapsolan Alevilik için pek mümkün görülmemektedir.

  ibadet yerlerini devlet belirlemez - miskin2

  ankara mahkemesinin aldigi bu karara sapka cikartirim iste demokrasi insan haklari ve esitlik ilkelerine saygi. kutlarim

  İBADET YERİ ZORBALIK - m.rozbilen

  Mahkeme kararına saygıyla katılıyorum.Yargıtay bir aksi hüküm vemezse mesele yok.Ama hala Alevilerin ibadet ve ibadet yerlerini tartışıyor olmamız bile abes.Ne demek,neye inanacağımı ve nerede ibadet edeceğimi sana mı soracağım? Kim hangi hakla buna müdahale edebilir? Kimseye zarar verilmiyorsa istenen yerde ibadet serbest olmalıdır.Buna müdahale etmek zorbalıktır.