İşadamı Emrullah Turanlı'dan rüşvet açıklaması

İşadamı Emrullah Turanlı'dan rüşvet açıklaması
İşadamı Emrullah Turanlı'dan rüşvet açıklaması
Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınıp bırakılan Taşyapı'nın sahibi Emrullah Turanlı, "Soruşturma hayırlı, gün gelecek güller açacak" dedi.

Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı, son günlerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ülke ekonomisine zarar verdiği iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Bugün gazetesinden Emine Açar’ın haberine göre Türk ekonomisinin 3-5 kişinin tutuklanmasıyla çökmeyecek kadar güçlü olduğuna dikkat çeken Turanlı şöyle konuştu:

“Ben yıllarca işadamının iş yaparken bürokrasi engeline takılmasına karşı geldim. İşadamı alnının akıyla yatırım yaparken aracıya ihtiyacı yok dedim. Ama kimse beni dinlemedi. Ben aracılara karşı geldiğim için yatırım izinlerimin süresi 5-7 yıl arasında sürdü. Bu sistem uygunsuz kararlar alıp işadamından ayrıca para kesiyor. İşadamı rüşvet vermez. Rüşvet veren ise işadamını bırakın devleti gasp ettiği için insan bile olamaz. Yolsuzluk yapan çıksın ve yargıya zaman kaybettirmeden suçunu itiraf etsin. 10 belediye benden uygunsuz 20 milyon lira aldı. Davaları kazandım. Her şey kayıt altında.”

10 YILDIR RUHSAT ALAMIYORUM
Bun­dan son­ra iş­ve­ren­le­rin baş­ka iş­ler­le za­man kay­bet­me­ye­ce­ği­ni be­lir­ten Tu­ran­lı 2014 iş pro­jek­si­yo­nu­nu ise şu söz­ler­le özet­le­di: “2014 yı­lın­da top­lam bü­yük­lü­ğü 1 mil­yar do­lar ola­cak pro­je­le­rin in­şa­atı­na baş­la­ya­ca­ğız. Bu ya­tı­rı­mı­mı­zın 300 mil­yon eu­ro­su, Kıb­rıs Ha­va­li­ma­nı için ya­pı­lan kıs­mı­nı oluş­tu­ra­cak. Sey­ran­te­pe­’de ye­ni ko­nut pro­je­miz var. Eti­le­r’­de imar­lı 3 dö­nüm ara­zim var. Bu­ra­ya otel, has­ta­ne ya da hu­zurevi yap­mak is­ti­yo­rum fa­kat 10 yıl­dır ruh­sat ala­mı­yo­rum. Fi­kir­te­pe­’de 2 ada üze­rin­de pro­je ça­lış­ma­la­rı­na baş­lı­yo­ruz. Hay­dar­pa­şa­’da ya­pa­ca­ğı­mız otel ya­tı­rı­mı için izin­le­ri al­dı­k.”

SORUŞTURMAYI BAŞLATANLARA HELAL OLSUN
Son ya­şa­nan­la­rın ay­dın­lık gün­le­rin ha­ber­ci­si ol­du­ğu­nu be­lir­ten Tu­ran­lı “So­ruş­tur­ma­yı baş­la­tan, ta­kip eden sav­cı­la­ra, po­lis­le­re de he­lal ol­sun. Ta­bi­i ki or­ta­da bir suç var­sa ba­kan­dan ha­ber­siz oğ­lu­nu ala­cak­lar. Bu de­mok­ra­si­nin ge­re­ği­dir. Er geç ada­let ye­ri­ni bu­la­cak­tı­r” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. Gö­zal­tı­na iki yan­lış bel­ge se­be­biy­le çağ­rıl­dı­ğı­nı, doğ­ru­la­rı­nı gös­te­rip ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Tu­ran­lı, “Ben­ce so­ruş­tur­ma ha­yır­lı. Gün ge­le­cek gül­ler aça­cak. Ben dü­ze­nin de­ği­şe­ce­ği­ne ina­nı­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

BAKAN ERDOĞAN BAYRAKTAR KİŞİLİKLİDİR
Atamalara ilişkin de görüş bildiren Turanlı, “Devlette önerilerle insan atıyorlar, oysa görev hak edene verilmeli, çünkü bedelleri ağır oluyor. İstifa eden Bakan Erdoğan Bayraktar kişiliklidir. İnşallah dava erken sonuçlanır. Zulüm içinde yaşıyorum” dedi.

İŞİNİ DOĞRU YAPAN ÖDÜLLENDİRİLMELİ
Tu­ran­lı, so­ruş­tur­ma sü­re­ci­ne iliş­kin de şu ser­ze­niş­ler­de bu­lun­du; “Sor­gu­ya ke­sin­lik­le evet di­yo­rum. Hiç­bir iti­ra­zım yok. An­cak su­çu ke­sin­leş­me­miş ki­şi­le­ri po­lis, en azın­dan o ki­şi­le­rin yaş­lı an­ne­le­ri, kü­çük ço­cuk­la­rı üzül­me­sin di­ye apar to­par al­ma­ma­lı. Kro­nik ra­hat­sız­lık­la­rı olan­la­ra ihti­mam gös­te­ril­me­li. So­ruş­tur­ma­da adı ge­çen ku­rum­lar­da ça­lı­şan­la­rın ha­tı­rı­na ku­rum­la­rın iti­ba­rı ze­de­len­me­me­li. İşi­ni doğ­ru ya­pa­na dev­let iş­ye­ri­ni zi­ya­ret ede­rek pla­ket ver­me­li, ödül­len­dir­me­li.”


  http://www.radikal.com.tr/116822311682236

  YORUMLAR
  (6 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  İşadamı Emrullah turanlı hk. - runekson

  işadamı karşılaştığı bürokratik rüşvet şebekesini ifşa ediyor,bütün bunlara rağmen savcılar başbakanın oğlunun ifadesini almak için savcılığa getirilmesini sağlayamıyor,nerede olduğu da bilinmiyor diye medyada haberler çıkıyor,başbakan burada büyük suç işliyor,oğlunu korumaya çalışması şüpheliyi saklaması yargıda bir suçtur.Savcıların azimle işin üzerine gitmesini toplumun kendileri ile birlikte olacağını göreceklerini düşünüyoruz.

  hala bu bir yolsuzluk operasyonu diyecek miyiz? - Mert_a

  Bu iş adamı ağlayarak adliyeden ayrılmıştı...kendisine büyük haksızlık yapıldığını herkesi bir araya toplayarak bir kaos çıkartılmak istendiğini bizzat kendisi söylemişti. şimdi yaptığı açıklamalar ise soruşturmayı yapan savcıları kutsayan ve "varmış demek ki" demeye getiren bir çerçevede özenle seçilmiş kelimelerle bezenmiş...merakımı çeken nokta şudur ki; 1 hafta içinde kendi ifadesiyle "zulüm" nasıl "normal" olmuştur? ağalayan isyan eden adamdan nasıl "çağırdılar gittim anormallik yok" kafasına erişmiştir? Bununla da yetinmeyip rüşvet verdiğini de itiraf etmiştir kanunlara saygılı vatandaşımız...ben yolsuzluğa karşı olan biri olarak bu adamın verdiği rüşveti kime verdiğini itiraf etmesini ve yargılanmasını istiyorum.

  İnanılır değil - efeg27

  İstanbulu bilmem ama meteroloji arsası denen yeri nasıl aldı bilinmiyor? çevrede benzer nitelikte tek bir gökdelen bile yokken o inşaata nasıl ruhsat aldı bilinmiyor? Bulgar vakfı o imarı nasıl aldı bilinmiyorken anlattıkları inandırıcı değil!

  Bu işte bir gariplik var - doğrucubaşı

  Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salınanlar hükümete vurmaya başlıyor. Bayraktarın oğlu serbest bırakıldı, o da hükümete vurdu. Bunda bir gariplik olduğunu biraz sağduyuyla hadiseye bakan herkes anlayabilir. Tayyip Erdoğan düşmanlığı gözleri kör etmiş. Kimse yapılmak isteneni görmek istemiyor. Bu ülke ekonomik buhrana girerse, kaos ortamı olursa, hiçbir dinin, mezhebin, cemaatin mensubu bu ateş beni yakmaz diye hayal kurmasın. Bedelini milletçe ödeyeceğimiz bir oyun tezgahlanıyor.

  Hikaye - Atölye

  Mecidiyeköydeki trumpa sattığınız binanın başlangıç ruhsatı ne kadardı ve bitirdiğinizde inşaat alanı ile sattığınız kadardı? Ben söyleyeyim 28.000 m2 ile başladınız 300.0000 m2 ile bitirdiniz, hikaye anlatma Emrullah efendi, sizin röntgeniniz çekiliyor, neler yaptığınız biliniyor.

  ... - ceros

  Şaşırmadım desem yalan olur. Bir iş adamının bakışını anlatmış basitçe. AKP'nin bürokrasinin hantallığını aşmak için iş adamlarının önüne rüşvetten başka seçenek bırakmaması hakkında bir fikir veriyor. Ben böyle algıladım.