@omererbil

İşte 1 No'lu İdare Mahkemesi'nin Taksim kararı!

İşte 1 No'lu İdare Mahkemesi'nin Taksim kararı!
İşte 1 No'lu İdare Mahkemesi'nin Taksim kararı!
İstanbul İdare Mahkemesi'nin Taksim yayalaştırma Projesi ile Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasına onay veren 1 / 5000 bin ile 1 / 1000 ölçekli Nazım İmar Planlarındaki tadilatları iptal etti. İşte o iptal davasının kararını aynen yayınlıyoruz
Haber: ÖMER ERBİL / Arşivi

Mahkemenin kararı şöyle: 

Bakılan davada, dosyadaki bilgi ve belgeler, mahallinde yapılan keşif sırasında tespit edilen hususlar bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde;

Taksim Meydanı ve Çevresine ilişkin Yayalaştırma Projesinin, Taksim Meydanının yoğun taşıt kullanımından arındırılarak meydan vasfının özellikle yaya kullanımının güçlendirilmesinde ve araç yollarının yer altına alınmasında kamu yararı bulunduğunun kurul kararında açıkça belirtildiği ancak koruma amaçlı plan yapımında ve değişikliğinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre sit alanlarında Koruma Amaçlı İmar planı yapmak yaptırmak onaylamak, değiştirmek konusunda asli görevler Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna verilmesine karşın Gezi Parkında yapıldığı dönemde dikilen ağaçlar ve diğer peyzaj özellikleri itibariyle Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonuna herhangi bir başvuru yapılıp görüş ve/veya onay alınmadığı, 21.12.2010 onaylı 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Planın Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nca hazırlanmasına karşın plan değişikliği sırasında Beyoğlu Belediye Başkanığından görüş yada onay alınmadığı, bu bölgedeki yaya ve taşıt trafiğinin İstanbul Metropoliten Kent Bütünlüğü içerisinde önemli trafik akslarının bilirkişi raporunda özellikle kurul kararlarında belirtildiği gibi; mevzii planlama yaklaşımlarla değil, makro ölçekte "Ulaşım Mastır Planı" ile çözümlenmesinin gerektiği, yukarıda sözü geçen yasa ve yönetmelik hükümleri gereği, plan hazırlama süresi içerisinde plan yapılacak alanla ilgili meslek odaları sivil toplum kuruluşları, Üniversiteler, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ile bu alanda faaliyet gösteren işyeri sahipleriyle etkilenen hemşerilerin katılımıyla görüşlerinin alındıktan sonra vizyon hedef ve startejilerin oluşturulması üzerine taslak planın koruma kuruluna sunulmasının gerektiği, ayırca uzun yılardır park kullanımına ayrılmış ve 21.05.2009 onanlı 1/5000 ve 21.12.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Beyoğlu Sit Alanı Koruma Amaçlı Planlarında "Gezi Parkı" olarak ayrı kullanıma bırakılmış olan alanın kısa bir süre sonra bu fonksiyonunun değiştirilmesine ancak zorunluluk hallerde ve yakın bölgede eşdeğer bir alan ayrılması suretiyle yapılabileceği yasal mevzuat gereği olduğu halde bu değişikliğin zorunluluk sebeplerinin hukuken ortaya konulmadığı gibi çevrede eşdeğer bir alanında ayrılmadığının anlaşıldığı, yine plan onama sınırı içinde bir alanın "planlamasının" sonradan düzenlenmek üzere ayrılmasının plan kapsamında önemli bir eksiklik olması nedeniyle plan bütünlüğüne olumsuz etkilerinin olabileceği, ayrıca plan notlarında "Taksim Kışlası"yla ilgili hüküm olduğu halde dava kousu planlarda bununla ilgili bir belirlemenin yapılmadığından dava konusu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliklerinin şehircilik ilkeleriyle planlama tekniklerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Gezi Parkı'nda halk oylamasına gerek kalmadı


Diğer yandan, dava konusu Koruma Amaçlı İmar Planı tadilatlarına karşı dava açıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 31.07.2012 tarihli Taksim Meydanı Düzenleme İnşaat Uygulama Projesinin kurula iletilmesi üzerine 2 Numaralı K.V.K.B kurulunun 10.10.2012 gün ve 758 sayılı kararıyla, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi ile ulaşım akışını düzenlemeyi hedefleyen İsmet İnönü (Gümüşsuyu) Caddesi, Sıraselviler Caddesi- Mete Caddesindeki dalış tünellerinin iptal edilerek trafik akışının zemin düzleminde sağlayan öneri doğrultusunda dava konusu planların revize edilmesine, aynı projede önerilen Tarlabaşı Caddesi ile Cumhuriyet Caddesindeki yoğun tarfik akışını zemin altına alan ulaşım projesinin bu kısmının 2863 sayılı Yasa açısından sakıncasının olmadığının belirtilmesi karşısında dava konusu planların İsmet İnönü Caddesi-Mete Caddesi-Sıraselviler Caddesindeki dalış tünellerine ilişkin kısmının bu yönüylede koruma ilke ve kararlarına uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Topçu Kışlası projesi iptal!Bu durumda 17.01.2012 tarihinde onaylanan "Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı yayalaştırma projesine ilişkin" 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliklerinde şehircilik prensiplerine, koruma kurul kararı ilkeleriyle planlama esaslarına uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

 

Gezi'ye iyi bir haberAçıklanan nedenlerle , d ava konusu "Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı yayalaştırma projesine ilişkin" 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliklerinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 3.614 , 75 TL yargılama gideri ile 660 ,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı tarafaverilmesine, kullanılmayan 3 4 , 80 TL yürütmenin durdurulması harcının isteği halinde, artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacı tarafa iadesine, kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay temyiz yolu açık olmak üzere 06/06/2013 tarihinde oybirliği yle karar verildi.


  http://www.radikal.com.tr/114024811402485

  YORUMLAR
  (5 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Bagimsiz adalet - FransaGurbet

  Bagimsiz adalet bir devletin en onemli parçalarindandir, belkide en onemlisidir.

  Son kale - isakent

  Aslında taksimi cumhuriyetçiler ,laikçiler ve Kemalistler işgal edilmemiş son kaleleri olarak gördüğünden böylesine bir refleksle hareket ettiler yıllar evvel taksime camii konusu açıldığın da tepki görmüş rafa kaldırılmıştı şu anda camiye bir itiraz yok sırada AKM var hükümette bunu bilip tartısını yaptı tepkileri ölçtü muhafazakar kesim cumhuriyet kurulduğundan beri kaybettiklerini kaşık, kaşık geri alıyor zafer inananlarındır

  Tarih - VeliTalim

  Yalniz birsey soracagim, bu kararin tarihi 6 Haziran... 6 Haziranda mahkeme projeyi iptal etti ve bundan sonra mi malum sahis 1 aydir ortaligi konusmlariyla atese verdi?

  Esenyurttaki Yeşil Vadi Parkı - emr-91

  lütfen oraya da bir iki tane muhabir gönderin esenyurt ardıçlı mahallesinde güzel bir alan vardı gezi parkı kadar 15 yıllık ağaçlar vardı belediye oradaki tüm ağaçları kesip bir beton yığını dikmiş. bu ilk değil eğer haber yapmazsanız son da olmayacak çünkü 5 yıl önce yine esenyurtun meydanında bir park vardı o da esenyurtun kuruluşunda yapılmış bir park iki aile çay bahçesi ve oyun alanı vardı belediye orayı da yıkıp ESKULE AVM yaptı allah peygamber aşkına şurayı da haber yapın allah rızası için

  Gerçekten mesele 3-5 ağaç değilmiş - emr-91

  ben taksime 3-5 ağaç için gittim ama siz belli ki başka amaçlar için gitmişsiniz kaç kere yazdım burada Esenyurt'ta daha beteri oldu orada da 10-15 yıllık ağaçlar kapalı pazar alanı yapmak için yıkıldı pazar bahane rant şahane 5 trilyona mal edilmiş. Esenyurt'taki Yeşil Vadi parkı gezi parkı kadar bir alandı hem yeşil alan hem spor alanları vardı ama bakımsızlıktan biraz çirkinleşmişti ama en çirkin park bile en iyi betondan iyidir. yani iki tane muhabir gönderseniz orası da basına çıksa ve bir daha parklar yıkılmasa ama yok. açık adres :