İyi ki Sezer var

Oyun tutmadı
Anayasa'nın 86. maddesini değiştirerek yüksek maaş ve ödenek garantisine kavuşmak isteyen milletvekilleri, Çankaya'ya çarptı. Anayasa paketindeki ilgili maddenin halkoylamasına sunulmasına karar veren Cumhurbaşkanı Sezer, diğer düzenlemelerin hepsini onayladı.
17 Şubat 2002'de
Sezer, büyük tepki çeken maddeyi referanduma götürürken şu gerekçeyi kullandı: "Milletvekillerine yönelik her tür olumsuz eleştiriyi önlemek." Halkoylamasını Yüksek Seçim Kurulu hazırlayacak; referandum 17 Şubat 2002'de.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, anayasa değişikliği paketini onaylarken, milletvekillerine kıyak maaş ve emeklilik düzenlemesi getiren maddeyi halkoyuna sunmayı kararlaştırdı. Sezer, halkoyuna götürme gerekçesini ise yalnızca
"Milletvekillerine yönelik her türlü olumsuz eleştiriyi önlemek" olarak belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 4709 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun"un, Anayasa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin "Ödenek ve yolluklar"ını düzenleyen 86. maddesini değiştiren çerçeve 27. maddesinin Anayasa'nın 175. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca halkoyuna sunulmasına karar vermişlerdir. 4709 sayılı Yasa'nın diğer maddeleri ise, Anayasa'nın 175. maddesi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir."
Açıklamada, Sezer'in konu ile ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na gönderdiği gerekçe yazısına da yer verildi. Söz konusu gerekçeler de şöyle:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 03.10.2001 gününde kabul edilen 4709 sayılı (Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun) incelenmiştir: Anayasa'nın 17.05.1987 günlü, 3361 sayılı Yasa'yla değişik 175. maddesinin;

 • Dördüncü fıkrasında, Meclis'ce, üye tamsayısının beşte üçü ile ya da üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin yasanın, Cumhurbaşkanı'nca Meclis'e geri gönderilmemesi durumunda halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanacağı belirtilerek, zorunlu,
 • Beşinci fıkrasında da, doğrudan ya da Cumhurbaşkanı'nın geri göndermesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin yasa ya da gerekli görülen maddelerinin Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabileceği belirtilerek, Cumhurbaşkanı'nın takdirine bağlı, halkoylaması öngörülmüştür.
  Görüldüğü gibi, maddenin beşinci fıkrasında Cumhurbaşkanı'na, gerekli görmesi durumunda, Anayasa değişikliğine ilişkin yasanın tümünü, maddelerinden kimilerini ya da bir maddeyi halkoyuna sunabilme yetkisi verilmiştir.
  Öte yandan, aynı maddenin yedinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaların kabulü sırasında, bu yasanın halkoylamasına sunulması durumunda, Anayasa'nın değiştirilen kurallarından hangilerinin birlikte, hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlayacağı belirtilmiştir.
  Bu fıkra, Anayasa'nın kimi maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 17.05.1987 günlü, 3361 sayılı Yasa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında eklenmiş ve fıkranın getiriliş amacı, "Halkoyuna sunulmasının Anayasanın değiştirilen her hükmü için ayrı ayrı yapılması kararlaştırıldığı takdirde, oylama sonunda bazı hükümlerin benimsenmesi, bazılarının ise reddi mümkün olabilecek, böylece halkoylamasının daha sağlıklı şekilde sonuçlanması ve bazı hükümler reddedilmiş olsa bile hiç olmazsa benimsenen değişikliklerin yürürlüğe girmesi sağlanmış olacaktır" biçiminde açıklanmıştır.
  Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var
  Anayasa'da değişiklik yapılmasının güçlüğü gözönünde bulundurulduğunda yedinci fıkra kuralının yerindeliği daha kolay anlaşılacaktır. Ancak, bu kuralın, Cumhurbaşkanı'nın yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yorumlanması fıkranın getiriliş amacına uygun düşmeyecektir. Gerçekten, maddenin yedinci fıkrasının, beşinci fıkradaki düzenlemeden bağımsız olarak yorumlanması sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Cumhurbaşkanı'nın Anayasa değişikliğine ilişkin gerekli gördüğü maddeleri halkoyuna sunma yetkisi gözönünde bulundurulmadan yasanın halkoyuna sunulması durumunda tümünün oylanacağını kurala bağlaması, beşinci fıkrada Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkinin kullandırılmayacağı anlamına gelir ki, bu durum, Anayasa'nın ilgili kuralı ile bağdaşmaz.
  Nitekim, Anayasa'nın 175. maddesini değiştiren 17.05.1987 günlü, 3361 sayılı Yasa'ya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu raporunda, "İster ilk defa, isterse bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmesinden sonra Anayasa değişikliği üçte iki çoğunlukla kabul edilmiş ise Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilecektir. Burada getirilen en önemli yenilik, Cumhurbaşkanı'nın Kanunu tümüyle halkoyuna sunabilmesinin yanı sıra sadece bazı maddelerini de sunabilmesidir" denilerek, Cumhurbaşkanı'nın, madde ya da maddeleri gerektiğinde halkoyuna sunma yetkisi açık biçimde vurgulanmıştır.
  Bu nedenle, 175. maddenin beşinci ve yedinci fıkralarının birlikte yorumlanması ve Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen yetkilerin birbirini engellemeyecek biçimde kullanılması en doğru ve Anayasa'ya en uygun çözüm olacaktır. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'yı değiştiren yasanın madde ya da maddelerini halkoyuna sunma yetkisi karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisi, Anayasa'nın değiştirilen kurallarından
  "hangilerinin birlikte, hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını" belirtmekten ibarettir. Yukarıda belirtilen gerekçeler, 4709 sayılı Yasa'nın 35. maddesinde yer verilen, "Bu Kanun yayımı tarihide yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde tümüyle oylanır" kuralı, Cumhurbaşkanı'nın takdir yetkisine dayanarak, Anayasa değişikliğine ilişkin yasanın birden fazla maddesini halkoyuna sunması durumunda bu maddelerin tümünün birlikte halkoyuna sunulacağı anlamına gelmektedir. 03.10.2001 günlü, 4709 sayılı (Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun)un incelenmesi sonucunda;
  1-Yasa'nın çerçeve 27. maddesiyle Anayasa'nın 86. maddesinde yapılan değişiklik dışında, Yasa ile gerçekleştirilen
  diğer düzenlemelerin, temel hak ve özgürlükleri geliştirip genişletmesi, bu alanda çağdaş gelişmelere koşut iyileştirmeler yapması, katılımın artırılarak çoğulcu demokratik anlayışın gelişmesine katkıda bulunması ve hukukun genel ilkelerine uygun bulunması nedeniyle, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesi,
  2-Yasa'nın çerçeve 27. maddesiyle Anayasa'nın 86. maddesinde yapılan değişikliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin özlük haklarını ilgilendirmesi ve üyelere yönelik her türlü olumsuz eleştiriyi önlemesi amacıyla doğrudan halkoyuna sunulması, Anayasa'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin beşinci alt bendi ve değişik 175. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, uygun bulunmuştur.
  Referandumu önleme seferberliği
  Sezer'in kıyak maaş maddesini halkoyuna sunma kararı TBMM'de şok etkisi yarattı. Halkoylamasının milletvekillerini halk nezdinde zor durumda bırakacağını ve
  'hesaplaşmaya' dönüşebileceğini hesaplayan TBMM Başkanlığı referandumu önlemek için harekete geçti. Edinilen bilgiye göre TBMM Başkanı Ömer İzgi, bugün siyasi parti memsilcileriyle durum değerlendirmesi yapacak ve gerek görmesi durumunda TBMM Başkanlık Divanını toplayacak.
  İzgi'nin halkoyuna sunulmasına karar verilen kıyak maaş maddesini değiştirmeyi ve referandumu önlemeyi önereceği belirtiliyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda milletvekilleri
  maaşlarına ilişkin madde referandum öncesinde 'milletvekillerinin maaş ve ödenekleri kanunla düzenlenir' biçimini alacak. Bu durumda referandum kararı da düşecek.