'Karma evlere baskın yapmak çoğunluğun hakkıdır'

'Karma evlere baskın yapmak çoğunluğun hakkıdır'
'Karma evlere baskın yapmak çoğunluğun hakkıdır'
İlahiyat profesörü Hayrettin Karaman'a göre, çoğunluğun değerlerine ters özgürlükleri inadına kullanan bireylere mahalle baskısı yapmak çoğunluğun hakkı!

Radikal.com.tr - Başbakan Tayyip Erdoğan 'a yakınlığı ile de zaman zaman gündeme gelen ilahiyat profesörü Hayrettin Karaman, kız ve erkeklerin birlikte yaşadığı öğrenci evleri hakkında, "Çoğunluğa göre bu durum ahlaksızlık, rezillik, onursuzluk, ayıp, günah (zina), düşüklük… olarak kabul ediliyorsa durum ne olacak?" diye sordu. "Bizim toplumumuzda -haklı olarak- birisiyle düşüp kalkmış erkek ve daha ziyade de kız ikinci sınıf eş adayı durumundadır. Zampara erkekler de sıra evliliğe gelince eli erkek eline değmemiş kız ararlar" ifadesini kullanan Karaman, "çare" olarak "'İslam'ı temel referans alan bir demokratik düzen"i gösterdi. Karaman, "Bireylerin bazı özgürlüklerini inadına kullanırlarsa en azından mahalle baskısı, değerleri çiğnenen çoğunluğun hakkı olur" dedi.

Hayrettin Karaman'ın Yeni Şafak'taki köşesinde yayımlanan "Çoğunluğu kale almamak" başlıklı yazısının (8 Kasım 2013) tamamı şöyle:

Liberal demokrasi tanımlamasında insan (birey) hakları ön planda oluyor ve çoğunluğa karşı azınlığın haklarının korunmasına vurgu yapılıyor.

Kim koruyacak?

Bir yandan sivil toplum, diğer yandan devlet koruyacak.

Nasıl korunacak?

Eğitim, müsamaha, kanun ve idari tedbirlerle. Bireyin ve azınlığın kendine hak olarak gördüğü şeyi toplumun çoğunluğu böyle görmüyor, hatta kendi hak ve özgürlükleri, değerleri bakımından zararlı buluyorsa korumaz ve engellemeye çalışır.

Çoğunluğun istemediği, zararlı, çirkin, gayr-i meşru gördüğü bir davranışı, bir uygulamayı, bir ilişkiyi hükümetler de kanun ve düzenlemelerle koruyamaz.

Liberallere göre onsekiz yaşını doldurmuş insanlar; öğrenci, memur, sivil, yaşlı, genç ne olurlarsa olsunlar, evli olmasalar bir mekanda evli gibi yaşayabilirler. Üstelik bir mekanda yalnız bir çiftin çiftleşmesine (nikahsız bir çift teşkil etmelerine) değil, birden fazla çiftin yaşamasına da bir engel yoktur.

Diyelim ki bu bireysel haktır, toplum içinde azınlık da olsalar demokrasi bunlara bu hakkı tanır. Çoğunluğa göre bu durum ahlaksızlık, rezillik, onursuzluk, ayıp, günah (zina), düşüklük… olarak kabul ediliyorsa durum ne olacak.

Ben söyleyeyim: Toplum (apartman, mahalle, çevre…) buna tepki gösterecek, çirkin duruma bir şekilde müdahale edecek, mahalle baskısı yapacaktır. Baskıya maruz kalanlar medyayı ve devlet kurumlarını kullanarak yardım isteyecekler, medya karışacak, devlet kurumları da baskıyı engelleme bakımından gevşek davranacaktır.

Bütün bu söylediklerim sosyal gerçeklerdir. Masa başında kurgulanan liberal demokrasi ve toplumun dönüştürülmesi projeleri sosyal gerçeklik ile çelişir ve çatışırsa mutlaka problemler çıkacak, huzur ve sükun bozulacak, birlik ve dirlik zarar görecektir.

Bir toplum içinde yaşayan birey, topluma olan ihtiyacı ve zorunlu alış-verişi uğruna bazı özgürlüklerinden fedâkârlık edecektir. Hem toplumu kale almamak, toplum değerlerini takmamak, bu değerlere isyan etmek, hatta fiilen veya kavlen küçümsemek, tahkir ve tezyif etmek hem de o toplum ile alış-verişe talip olmak, o toplumun varlığından yararlanmak mümkün değildir.

'Batı'da şu şöyle, bu böyledir' şeklindeki argümanlar, meşrulaştırma delilleri bu noktada işe yaramaz ve yaramamalıdır; çünkü her bir toplumun (kavim, ümmet, milletin) kendine özgü değerleri, sınırları, kutsalları, kuralları vardır; ortak değerler ve kurallar kadar, hatta bazen bunlardan daha fazla farklı değerler etkili olabilir.

Konuyu özelleştirelim:

Bugünlerde tartışılan konu, kadın (serbestçiler bu kelimeyi tercih ediyorlar) ve erkek öğrencilerin bir veya birkaçının aynı evlerde kalmalarıdır.

Müslüman milletimizin ahlak, gelenek ve göreneğine göre bu durum meşru değildir, birçok sakıncası vardır. Birçok erkek öğrenci ailesi yanında kahir çoğunluğu ile kız öğrenci ailesi bu duruma razı olmazlar.

'Razı olmuyorlarsa aynı evde barındırmasınlar, ayırsınlar' demek kolay, bunu uygulamak -istenen yardımlar alınamazsa- zordur.

Bizim toplumumuzda -haklı olarak- birisiyle düşüp kalkmış erkek ve daha ziyade de kız ikinci sınıf eş adayı durumundadır. Zampara erkekler de sıra evliliğe gelince eli erkek eline değmemiş kız ararlar.

Kızı veya oğlu evli olmadığı birisi ile bir evde beraber yaşayan aileler komşularının ve yakınlarının yüzlerine bakamazlar.

Toplumun özelliğini göz önüne almadan dayatılan değişim şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başımıza nice dertler açacaktır.

Peki çare nedir?

Bana göre birinci çare, yüzde yüze yakını Müslüman olan bu toplumda 'İslam'ı temel referans alan bir demokratik düzen'dir.

Liberal demokraside ısrar edilecekse hükümetlerin, bu rejime ters düzen devlet davranışlarına teşebbüs etmemesi, ama bireylerin, muhtaç oldukları çoğunluğun hatırı için bazı özgürlüklerini 'gönüllü olarak' kullanmamalarıdır.

İnadına kullanırlarsa en azından mahalle baskısı, değerleri çiğnenen çoğunluğun hakkı olur.


  http://www.radikal.com.tr/1159736115973662

  YORUMLAR
  (62 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Bilimin Dini Dogmalarla Sınırlanmasının Getirdiği Felaketler (2): - Ali Fakı

  Öbür büyük İslam aydınlanmacısı da Endülüslü (Kordoba Kadısı) İbn-i Rüşt'dür; Aristo Yorumcusu olarak ün yapmış ve eserleri Latinceye ve İbraniceye çevrilmiş ve o zamanın (12. yüzyıl) Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur. Gazali'nin görüşlerine karşı "Tutarsızların Tutarsızlığı" adlı dev eseri yazmıştır. Albertus Magnus, Thomas Aquinas gibi Avrupalı (gerçek) ilahiyatçılar (yalnız kendi mezheplerini ezberleyen "nakilciler" değil) İbn-i Rüşd'ün Yorumları üzerine binlerce sayfalık tezler yazmışlardır. Bu büyük filozof ve biliminsanlarının ortak özelliği (bu şimdi de geçerli) bilimi ve felsefeyi dine hizmet için, dinin dogmalarıyla sınırlı olarak değil de, özgürce, gözlemlerle ve akılla anlamak ve açıklamak ve insanlığın hizmetine sunmak için yapmalarıdır. Bilimsel ilerleme böyle olmuştur. İslam aleminde şimdi olduğu gibi, kendilerini dini dogmalarla sınırlayan toplumlar karanlık içinde bocalamaya mahkum olmuşlardır! İnanmayanlar İslam aleminin zamanımızdaki yoksulluğuna, cehaletine, birbirlerini yemelerine, El Kaidecilerin yamyamlığına, yarı sömürge durumlarına, kadınlarının köleliğine, özgürlüksüzlüğe vb. bakabilirler! (1.5 milyarlık İslam aleminin 2 adet Nobelli biliminsanı var, buna karşılık 15 milyonluk Musevi alemi 104 bilim Nobel'ine sahip!?)

  Dini Dogmaların Bilimin ve Felsefenin Gelişmesini Sınırlaması (1) - Ali Fakı

  Antik çağda çok tanrılı Batı Anadolu'da tüm doğal ve sosyal olayların açıklamasının tanrılar arası güç mücadelesinden kaynaklandığına inanılırdı. Tanrılar birbirlerine kızar deprem, fırtına, sel, savaş gibi olaylara neden olurlar ve bu amaçlarına insanları da alet ederlerdi. M.Ö. 5. yüzyıl civarında, Batı Anadoluda hakim olan istikrarlı, hoşgörülü, göreceli özgür, kültürel ve ekonomik ortamda, insanlar olayları açıklamak için neden sonuç ilişkilerine bakmaya başladılar. Modern bilimlerin ve felsefenin temelleri bu ortamda atıldı. Yani insan aklı ve düşüncesi dinden (hangi din olursa olsun farketmez!) bağımsız olarak araştırmaya başladı. Aristo bu felsefenin, bilimsel yöntemin bu dönemdeki yıldızıdır. İslam Aydınlanmasının yetiştirdiği Al Farabi ve İbn-i Sina gibi filozof bilimadamları Aristocudurlar. Al Farabi 2. Üstad (1.si Aristo) olarak ve İbn-i Sina da Aristo felsefesini İslamiyete entegre eden filozof olarak tanınır. Al Gazali (Sünni) Aşari ekolüne bağlı bir din adamıdır. Yazdığı "Filozofların Tutarsızlığı" isimli eserde İbn-i Sina'nın Sünni dogmaların dışına ("dindışılık") düştüğünü, öğrendiği antik Yunan mantığını kullanarak göstermiştir. Daha sonraki dönemlerde kafası karışmış, bunalıma düşmüş, görevlerinden istifa etmiş ve kendisini tasavufa (Sufiliğe) vermiştir.

  Dediklerin basmakalıp, temelsiz iddialar - enver altın

  O sözleri şimdilerde değerli akademisyenler ve düşünce insanları yayımladıkları kitaplarla, yazılarla çürütüyorlar. Onlar boş laflar. Eskiden hep öyle söylenirdi. Meğer doğru değilmiş o savlar. Gazâlî konusunda iki kitap: Dücane Cündioğlu'nun Keşf-i Kadîm'i ve Gazzâlî Konuşmaları(içindeki yazılar: İlhan Kutluer, Ömer Türker, Fehrullah Terkan, Fatih Toktaş, H. Yunus Apaydın, Osman Demir, Ekrem Demirli). Eski yüzyılların kimi bilginlerinin, düşünürlerinin günümüzdeki kimi temsilcileri veya uzantıları diye belirttiklerin ise hepten mugalata(ağız kalabalığı).

  Şunu da öğren: - Ali Fakı

  "İslam Aydınlanması" M.S. 800'lü yıllarda Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan "Beyt ül Hikme" Kütüphanesi ve Tercüme kurumunun Antik Yunanca'dan, Farsça'dan ve Hintçe'den yaptığı, antik bilimleri ve felsefeyi İslamiyete kazandıran tercümeler, hoşgörü ve düşünce özgürlüğü ortamı sayesinde başlamış ve bu sayede Al Farabi'ler, İbn-i Sina'lar, Ömer Hayyam'lar, İbn-i Rüşd'ler yetişmiş ve o zamanda, dünyanın en ileri medeniyetini kurmayı başarmıştır. Bu dönem, büyük ölçüde, bir bilim ve felsefe düşmanı olan, Başta İbn-i Sina olmak üzere, Aydınlanma dönemi bilimadamlarını "dindışılıkla", "zındıklıkla" suçlayarak kitaplarını yaktıran fikirlerini ve şahıslarını mahkum ettiren, "benim dinim bilimin ortaya koyduğu doğruya yanlış diyorsa ben dinimin gösterdiği yolu benimserim" (bilimin İslam aleminde sonunu getiren!) diyen İmam Gazali sayesinde, "İslam Aydınlanması" 12. yüzyılın sonlarına doğru, hızla, yerini karanlığa bırakmıştır. Zamanımıza kadar İslam Alemine hakim olan İmam Gazali'nin yakın zamandaki takipçileri de N. Fazıl Kısakürek ve Tayyip Erdoğan'dır. Kısakürek de eserlerinde, yukarıda Gazli'nin sözüyle aynı anlama gelen sözler söylemiştir (bunu daha önceki yorumlarımda yazdım). Yani senin (bilmeden) savunduğun medeniyet Gazali'nin, Kısakürek'in ve RTE'nin savunduğu Ortaçağ medeniyetidir. Ve, gerçek aydınlanmanın ortamı da, her zaman ve her yerde olduğu gibi, hoşgörü, düşünce özgürlüğü ve demokrasidir!

  Mollalara boyun eğmeyeceğiz. - Su Cemre Sim

  Öğrenciliğimizde birçoğumuzun ya kız kardeşi ,ya da erkek kardeşi evde kalıyordu.Benim erkek kardeşlerim evde kalıyordu,biz biz yurtta kalıyor,boşluk bulunca erkek kardeşimizin evine gidiyorduk.Gerek erkek kardeşimizin,gerekse kız kardeşlerimizin öğrenci arkadaşları cinsiyet farkı gözetmeksizin eve gelir kalırdı.Bizler de bireydik,bizim de kendimize göre değer yargılarımız vardı.Erkek kardeşlerimizden çok sevdiğimiz erkek arkadaşlarımız vardı,kardeşimin evinde özellikle hafta sonları üç kilo hamsi ve yeşillik alır,onlara hamsi buğulama yapardım.Eve gelenler arasında yabancı uyruklu arkadaşlarımız da vardı.Yirmi beş yıl önce kızlı erkekli birlikte hamsi yediğimiz arkadaşlarımızın tamamı avukat,savcı, yargıç,doktor,profesör,öğretmen,milletvekili oldu.Biz sirke sineği miyiz?Bu mollalar kadar bizim de kendimize göre değer yargılarımız yok mu?Bu adamlar kim oluyor.İnsanların işi gücü cinsellik mi?Kadın erkek birlikte aya gidiyor,saatlerce süren ameliyatta ayakta bir insanın bütün organlarını değiştiriyor,savaşa gidiyor da bir evde kalamaz mı?....Bizim mollaların aklı hep başka yerde,alatı yaşın üzerindeki çocukları nasıl kandırıp kendi ölçülerine göre cinsel istismara alet edecekler,nasıl kadını erkeği özellikle cinsel yönden sömürecekler,akılları sürekli başka yerlerde.Amaçları ülkeyi mollaları dinler vahşi bir topluluk ahline getirmektir.Türkiye'nin en seçkin gençlerine pislik atıp,cahil bıraktıkları ailelere kızları okutmaması için baskı yapmaktır.

  unutulur'a - enver altın

  Bilim adamına saygı istememe şöyle karşılık veriyorsun: sen dini bilim mi sanıyorsun? Bunu birkaç yorumcu daha söyledi değişik biçimlerde. Kayalar bilimsel olarak inceleniyor. Kayalar bilim mi? Din bilimsel olarak incelenirse, bilimin konusu olursa, din bilim mi olur? Biraz düşünseniz böyle anlamsız bir soru sormazsınız? İlahiyat yani teoloji bir bilim dalıdır. Din bu bilim dalının konusudur. Din bilimin düşmanı değildir. Bilim de dinin düşmanı değildir. Sen dine inanmazsın ama dine inananlar vardır. Evet, 1500 yıla yakın bir zaman önce Kur'an belli bir zaman aralığında âyetler olarak son peygambere Allah tarafından indirildi/vahyedildi. Sen inanmazsan inanma, her devirde inanmayanlar oldu. Dahası Kur'an'da tespitler ve hükümler belirtilirken, sıklıkla şöyle söylenir: ama insanların çoğu inanmaz. İlahiyat profesörleri sadece bu ülkede var diye düşünmeyesin, Avrupa ülkelerinde de, ABD'de de, başka ülkelerde de var, bilesin. Senin saçmalık demen o alanda çalışan bilim insanlarını güldürür sadece. Her fakültede mikroskop olmaz. Bildiğimiz deneyler de her bilim dalında yapılmaz.

  İÇ SAVAŞA SÜRÜKLENİYORUZ. - Su Cemre Sim

  Demokrsi,çoğunluğun azınlığa baskısı değil,çoğunluk içinde azınlığın korunmasıdır.Bu Orta Çağ mollaları,Türkiye'yi daha da geriye götürmeye söz vermişler.Türkiye Atatük'ün yolunda giderse zaptedilemez,onun için toplumu Afganistanlaştırıyorlar.