Kürtçe yayın tamam

Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapabilmek için beklenen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerel TV ve radyolar ilk aşamada yayın yapamayacak.

ANKARA - AB'ye tam üyelik yolunda önemli adım sayılan 'farklı dil ve lehçelerde yayın' için uzun süredir tartışılan yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, yayınların Türkçe yapılması 'esas' kabul edilirken, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilmesine 'izin' koşulu getirildi. Yönetmeliğe göre 'kamu ve özel ulusal radyo ve televizyon kuruluşları', farklı dil ve lehçelerde RTÜK'ten izin almak suretiyle yönetmelik doğrultusunda yayın yapabilecek. Bu dil ve lehçelerde sadece yetişkinler için haber, müzik ve geleneksel kültürün tanıtımına yönelik yayımlar yapılabilecek. Bu dil ve lehçelerin öğretilmesine yönelik yayın yapılamayacak.
Türkçe altyazı veya tercüme şartı
Bu dil ve lehçelerdeki yeniden iletim konusu yayınları da dahil olmak üzere, radyolar günde 60 dakikayı aşmamak üzere haftada beş saat, televizyonlar günde 45 dakikayı aşmamak üzere haftada dört saat yayın yapabilecek. Yeniden iletim konusu yayınlar da dahil olmak üzere, televizyon kuruluşları bu yayınlarını içerik ve süre açısından birebir olmak kaydıyla Türkçe altyazıyla vermekle veya hemen akabinde Türkçe tercümesini yayımlamakla, radyo kuruluşları ise programın ardından Türkçe tercümesini yayımlamakla yükümlü olacak.
Bu yayın kuruluşları, yayın yapmak istedikleri dil veya lehçeyi, bu dil ve lehçede yayımlanacak program türlerini, bu programların günlük yayın akışını, aylık ve yıllık yayın planlarını belirleyen kuruluşun yönetim kurulu kararı; münhasıran bu yayınlarla ilgili denetleme kurulu, sorumlu müdür, haber biriminde çalışanlar ve spikerlerin ilgili kanun ve yönetmeliklerde aranılan vasıfları taşıdıklarına dair belge ve taahhütnamenin kuruluşun tüzel kişiliğini temsile yetkili kişi tarafından noterde imzalanmış örneği ile üst kurula başvuracak.
RTÜK yayın kuruluşlarının başvurularındaki bilgi ve belgeleri inceleyerek, yönetmelik hükümlerini yerine getiren kuruluşlara yayın izni verecek. Yayın kuruluşlarının başvurusunun Üst Kurul'ca reddi kararlarına karşı yargı yolu açık olacak. Türkçe yayın yapan yayın kuruluşlarının günlük, aylık ve yıllık yayın planları göz önüne alındığında süreklilik arz etmeyen münferit müzik eserlerinin yayınları ve sinema filmlerine yer verilmesi bu izin kapsamı dışında değerlendirilecek.
Farklı logo ve işaretlere geçit yok
Yayın kuruluşları, farklı dil ve lehçelerde yaptıkları yayın süresince stüdyo düzeni, mevcut logo, ses efekti ve tanıtıcı ses işaretleri dışında simgelere yer veremeyecek. Gerekirse, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi niteliğindeki görüntü ve işaretler kullanılabilecek.
Yönetmelikteki geçici maddede, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerdeki yayınların 'izleyici-dinleyici profili belirleninceye kadar sadece kamu ve özel ulusal yayın kuruluşları tarafından yapılabileceği' de hükme bağlandı. Düzenlemeye göre, üst kurul, ülke çapındaki talepler yanında, gerekli araştırmalar yaptırarak izleyici-dinleyici profilini çıkaracak.