Madde madde YENİ TCK (1)

Soykırımcılar da yargılanır
TCK'nın, Türk yargısına 'evrensel yetki' veren hükmü çok tartışılacak: Soykırım, işkence, fuhuş, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlar, yabancı ülkelerde de işlense Türk kanunları uygulanır. Madde, Guantanamo'da ya da Irak'ta işkenceyle suçlananları da kapsıyor.
Köşk, ayrım kabul etmedi
Bu madde kapsamında kimin yargılanacağı kimin yargılanmayacağını belirlemek için Adalet Bakanı'nın talebini gerekli kılan TCK değişikliği ise önceki gün Çankaya tarafından veto edildi. Gerekçede, "Böyle öznel ve siyasal bir takdir hakkı olmaz" denildi.
Haber: HAKAN HAKERİ / Arşivi

BAŞLARKEN
Ceza hukuku toplumla iç içe olan bir bilim dalıdır. Her gün ceza hukukunu ilgilendiren olay ve haberlerle karşılaşılır. Bu olayların sonucunun ne olacağı hususunda ise çok yüzeysel bilgi sahibiyizdir.
Halbuki her vatandaşın çok temel derecede de olsa ceza hukuku bilgisinin olmasında büyük yarar vardır. Özellikle de basında ceza hukuku ile ilgili verilen haberlerdeki yanlışlar toplumun yanlış bilgilenmesine neden olmaktadır. Örneğin tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen bir kimsenin suçsuz olduğu düşünülür. Halbuki sadece tutuklama tedbirine gerek görülmemiştir.
Bilindiği gibi, 1 Haziran 2005 tarihinde yeni ceza kanunumuz yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, yeni kanunun hepimiz bakımından neler getirdiği, nelerin suç olduğu, nelerin suç olmadığı gibi soruların cevaplandırılmasında büyük yarar vardır. Ayrıca günlük yaşamda hepimizin aklına takılan sorular vardır, 'Acaba şunu yapmak cezalandırılır mı, cezası nedir' gibi... Mesela, Digitürk'ü şifresini kırdırarak seyretmek suç mudur? Yine, son zamanda hırsızla yatak odasında karşılaşırsanız, meşru savunma hakkınız var; ama salonda karşılaşırsanız yok, gibi ceza hukuku ile alakasız yazılar basında çıktı. İşte en çok karşılaşabileceğimiz sorulara, basit bir dilde cevap vermek amacıyla bu yazı dizisi kaleme alındı.


1- Ceza kanununu bilmemek mazeret sayılır mı?
Türk Ceza Kanunu, sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimsenin sorumlu olmayacağını hüküm altına almıştır (md. 30/4).
Bu düzenleme, birçok Avrupa ülkesi kanununda yer alan ve ülkemiz hukuk düzeninde ilk defa hüküm altına alınmış bir düzenlemedir.
Bu suretle, örneğin dedesinden kalma tabloyu, normal bir tablo düşüncesiyle çok ucuza satan bir kimse, tarihi eser satmaktan dolayı sorumlu tutulamayacaktır. Zira kişi tablonun tarihi eser olduğunu bilseydi, zaten o fiyata satmazdı.
Ancak bu hüküm, suç işleyen herkesin 'Ben bilmiyordum' mazereti arkasına saklanmasına imkân sağlayacak bir hüküm değildir. Hâkim, kişinin eylemi gerçekleştirirken, gerçekten de meşru olduğu düşüncesiyle hareket ettiğini ve bu yanılgısından da kaçınamayacak durumda olduğuna kanaat getirmelidir.
2- Suç işlendikten sonra kanun değişirse eski kanun mu, yeni kanun mu uygulanır?
Kural olarak, bir kimse suçu işlediği tarihte hangi kanun geçerli ise o kanun hükümlerine göre cezalandırılır. Ancak, kanunumuz failin suçu işlemesinden sonra yapılan bir kanun değişikliğinin failin lehine olması durumunda bir istisna tanıyarak, bu hükmün fail suçu işlediği tarihte yürürlükte olmasa dahi ona uygulanması olanağını sağlamıştır.
Böylece örneğin eski kanun zamanında gasp suçunu işlemiş bir kimsenin cezası 10 yıldan başlamaktayken, yeni Türk Ceza Kanunu bu suçun cezasını 6 yıldan başlatmıştır. Dolayısıyla, eski kanun döneminde gasp suçunu işlemiş olsa da, fail 10 yıl değil, daha lehe olan kanun hükmü gereğine 6 yıl hapis cezası alacaktır.
'Gasp' artık 'yağma' oldu
Burada akla şöyle bir soru geliyor, lehe kanunun geçmişe yürümesi imkânı ne zamana kadar geçerlidir?
Kanunumuz, 'Failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur' dediğinden, lehe uygulama failin cezasının infazı bitinceye kadar mümkün olacaktır. Böylece kanunumuz geçmişe uygulanma olanağını, hüküm verilinceye kadar değil, infaz bitinceye kadar olmak üzere oldukça genişletmiştir. Örneklerle açıklamak gerekirse, eski kanun döneminde gasp (kanunumuzdaki adıyla yağma) suçunu işleyen bir kimsenin yargılaması devam ediyorsa, artık mahkeme 10 yıl değil, 6 yıl hapis cezasına hükmedecektir. Buna karşılık daha önce gasp suçundan mahkûm olmuş ve cezasının örneğin 7 yılını yatmışsa, derhal salıverilecektir. 5 yılını yatmışsa, artık 5 yıl daha değil, sadece 1 yıl daha yatacaktır. 9 yıl 11 ay yatmışsa, son bir ayı daha yatması beklenmeyecek ve salıverilecektir. Ama infaz bitmişse, artık yapacak bir şey yoktur, fazladan 4 yıl yattım diye devletten alacaklıyım şeklinde bir talep hakkı da söz konusu olamayacaktır.
12 bin mahkûm bırakıldı
İşte, zaman zaman kanun değişiklikleri sonucu cezaevlerinden mahkûmların toplu olarak salıverilmesinin nedeni budur. Nitekim yeni ceza kanunu dolayısıyla da yaklaşık 12 bin mahkûm bu hükümden faydalanarak salıverilmiştir.
3- Büyükelçiliklerde işlenen suç, büyükelçiliğin ait olduğu ülkede mi işlenmiş sayılır?
Hayır. Büyükelçiliklerin dokunulmazlığı olmakla beraber, büyükelçilikler de ülke toprağıdır. Dolayısıyla Türkiye'deki büyükelçiliklerde işlenen suçlarda da Türk kanunları uygulanır. Aynı şekilde, Türkiye'nin örneğin Fransa'daki büyükelçiliğinde bir suç işlendiği takdirde, bu suç Fransa'da işlenmiştir ve dolayısıyla yetki Fransa mahkemelerindedir.
4- Yurtdışında suç işlemiş vatandaş, yabancı ülkeye iade edilir mi?
Bir suç dolayısıyla iade esas itibarıyla Türkiye'deki yabancılar bakımından mümkün. Kural olarak Türk vatandaşları, işledikleri suçlarla ilgili olarak yabancı ülkelere iade edilmezler. Ancak Anayasa'da yapılan bir değişiklikle uluslararası ceza divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülüklerle sınırlı olmak üzere vatandaşın iadesine olanak tanınmıştır. Yeni ceza kanunu da aynı prensibi kabul etmiştir (md. 18).
Kast nedir, taksir nedir?
Kast, bir kimsenin bilerek ve isteyerek bir eylemi gerçekleştirmesi demektir. Taksir ise halk dilinde kaza denilen şeydir. Yani bir kimsenin istemeden bir neticeye sebebiyet vermesidir. Örneğin, hızlı araç kullanma sonucu bir kimsenin ölümüne neden olunması gibi. Bunun tanımını kanun şöyle yapar: "Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir" (md. 22/2). Böylece şakalaşırken bir kimseyi öldürmek veya kaza sonucu öldürmeler taksirli öldürmedir. Ceza hukukunda, kast ile işlenen eylemlerin cezası daha ağır, buna karşılık taksir ile işlenen eylemlerin cezası daha hafiftir. Buna karşılık kişinin alkollü olması gibi bilinçli taksir hallerinde ise hem ceza üçte birden yarısına kadar artırılacak (md. 22/3); hem de failin cezası adli para cezasına çevrilemeyecektir (md. 50/4).
5- Bir suçu önceden planlayarak (taammüden) işlemek daha ağır mı cezalandırılır?
Kanun esas itibarıyla bir suçun önceden planlayarak veya ani bir kararla işlenmesi arasında bir ayrım yapmaz. Dolayısıyla ani bir kararla da işlense, önceden ayrıntılı bir planın neticesinde de işlense faile aynı ceza verilir. Bunun tek istisnası 'insan öldürme' suçu bakımından söz konusudur. Kanunumuz bir kimsenin tasarlanarak öldürülmesi durumunda failin cezasının artırılmasını öngörmektedir (md. 82).
6- Taksirli eylemi sonucu yakınlarını kaybedene ceza verilecek mi?
Yeni kanun, tamamen yeni bir hüküm getirmiştir. Buna göre, "Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa, ceza verilmez" (md. 22/6).
Buna örnek olarak şu olayı gösterebiliriz: Bir kimse, hızlı araç kullanması sonucu kaza yapmış ve arabada bulunan eşi ve çocuklarının ölümüne neden olmuş, kendisi ise yaralanmış, tıbbi müdahale sonucu kurtarılmıştır.
İşte kanun koyucu, bu anlattığımız örnek olayda olduğu gibi, eylemi sonucu zaten yeterince acı çekmiş olan bir kimseye ceza verilmeyebileceğini hüküm altına almıştır.
7- Öldürmek istemiyordum, sadece terlik attım ama öldü...
İstediğinden daha ağır bir neticeye sebep olan kimse nasıl cezalandırılacaktır? Örneğin, bir kimseye terlik atan bir kişi, mağdurun bunun sonucunda ölmesi durumunda öldürmeden mi sorumlu tutulacaktır?
Eski kanunumuz bu bakımdan ölüm neticesinin terlik atmanın sonucu olmasını yeterli görmekteydi. Ancak, yeni kanunumuz bu bakımdan çağdaş gelişmeleri benimsemiş ve bu neticeden sorumlu tutulabilmesi için failin dikkatsizliği sonucu bu neticeye sebebiyet vermesini aramıştır. Bu netice hiçbir şekilde öngörülemeyecek bir netice ise fail bu ağır neticeden sorumlu tutulamayacaktır (md. 23).
TCK'da Ebu Garip yetkisi
8- Ceza kanunu nerede işlenen suçlara uygulanır?
Kural olarak ceza kanunu Türkiye'de işlenen suçlara uygulanır. Peki Türkiye neresidir? Kanun 8. maddesinde bunu belirler: Türkiye, Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularından oluşmaktadır.
Peki açık denizde suç işleyenler Türkiye'de yargılanabilir mi? Kanun, açık deniz ve bunun üzerindeki hava sahasında bir Türk deniz veya hava aracında veya bu araçlarla suç işlenmesi halinde de suçun Türkiye'de işlenmiş sayılacağını açıklamaktadır.
Yabancıları yargılamak
Peki yabancı ülkede işlenen suçlar hakkında TCK'yı uygulama olanağı var mıdır? Kanunumuz değişik nedenlerle bunu kabul eder. Örneğin, suçun fail veya mağdurunun Türk vatandaşı olması halinde, belirli şartlar altında olaya TCK uygulanabilir (md. 11, 12). Böylece vatandaş yurtdışında da takip edilmekte veya korunmaktadır. Aynı şekilde Türkiye adına yurtdışında görev yapanların işledikleri görev suçları ile Türkiye'de olup da değişik nedenlerle iade edilemeyen yabancıların yabancı ülkede önceden işlemiş oldukları suçların da Türkiye'de yargılanması mümkündür (md. 10, 12/3).
TCK'nın 13 maddesi, yurtdışında işlenen suçlarla ilgili ilginç bir hüküm. Buna göre, soykırım, işkence, fuhuş, uyuşturucu madde ticareti gibi bazı suçların yabancı ülkede işlenmesi halinde Türk kanunları uygulanır. Bu itibarla, örneğin yurtdışında soykırım suçunu işleyen biri Türkiye'de yargılanabilir. Aynı şekilde Guantanamo veya Irak'ta işkence yapanlar Türkiye'de bulundukları takdirde TCK hükümlerine göre mahkeme önüne çıkarılabilir.
Bu maddesinin uygulanabilmesi için, 27 Mayıs 2005 tarihli TCK değişikliği paketinde, Adalet Bakanı'nın talebinin aranacağı yönünde bir hüküm sevk edilmişti. Ne var ki bu değişiklik cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiş bulunmaktadır.
Eski TCK'nın vakti dolmuştu
765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde çıkarılmıştı.
O tarihlerde hukuk sisteminin modernleştirilmesi çalışmaları sırasında, acil bir hukuk reformu için zaman kaybetmemek bakımından, yeni bir kanun hazırlanması yerine Osmanlı döneminde tercümesi yapılarak elde hazır bulunan 1889 İtalyan Ceza Kanunu az bir değişiklikle aynen kabul edilerek yasalaştırılmıştı. Kanunun İtalya'dan alınmış olması dolayısıyla Türk Ceza Kanunu için de faşist eleştirisi yapılmış ise de, faşist dönemde yapılan İtalyan Ceza Kanunu, halen İtalya'da yürürlükte bulunan 1930 Ceza Kanunu'dur. Türkiye ise bu kanundan özellikle devlet aleyhine işlenen suçlar kısmını almıştır.
1889 İtalyan Ceza Kanunu, 1930 yılına kadar İtalya'da, 2005 yılına kadar da Türkiye'de uygulanmak suretiyle 19., 20. ve 21. yüzyılda uygulama alanı bulan belki de dünyanın tek ceza kanunudur.
Günümüze kadar 60 civarında değişikliğe maruz kalan ve
19. yüzyıl ceza kanunu anlayışını yansıtan bu kanunun değiştirilmesi gerektiği toplumun bütün kesimlerince kabul edilmekteydi. O zamanki sanayi devriminde mala bireyden çok önem veren bu kanuna göre bir kimsenin gözünü çıkarmak 5 seneden 10 seneye kadar hapis cezasıyla karşılandığı halde, bir kimsenin gözlüğünü zorla almak 10 seneden 20 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktaydı. Kanun ceza hukukundaki modern gelişmelerin de gerisinde kalmıştı. Son dönemlerde Avrupa'da da birçok ülkede yeni ceza kanunları yürürlüğe konulmuştu (İspanya, Rusya, Polonya, Fransa gibi).
Bu gerekçelerle yeni bir kanun hazırlanması çalışmalarına zamanın başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle 1984 yılında başlanmış, bu çalışmalar sonucunda ortaya konulan öntasarılar ağır eleştiriye uğradığından ve hükümetlerin sık sık değişmesinden ötürü yasalaşamamıştır.
En son AKP hükümetinin 2003 yılında mevcut öntasarıyı Meclis'e sunmasından sonra, bu metin üzerinde meclis alt komisyonunda akademisyenler ile milletvekillerinin yaptığı çalışma sonucu esaslı değişikler yapılmış ve bu şekilde ortaya çıkan metin 26 Eylül 2004 tarihinde yasalaşmış, 12 Ekim 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, bir kısım hükümleri derhal yürürlüğe girerken (gecekondu suçları)(md. 184), kanunun çoğu hükmü 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye'deki mevcut arıtma tesisleri göz önünde bulundurularak, belediyelerin arıtma tesisleri kurması için süre tanınması amacıyla, çevre kirletmeye ilişkin bazı hükümler (md. 181/1, 182/1) ise kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra yürürlüğe girecektir.
Bu kanun ile ceza hukuku alanında Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarında devam eden Batı'dan kanunu aynen alma geleneğine son verilmiştir. Kanun hazırlanırken yabancı ceza kanunları göz önünde bulundurulmuş ise de, belli bir ülke kanunu komple alınmamıştır. Bu yönüyle kanun, Türk doktrin ve uygulamasının bir eseridir. Kanunun en önemli özelliği ceza hukukundaki modern gelişmelerin hepsini benimsemiş olması ve eski kanun döneminde uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermeye çalışmış olmasıdır.
Her insan yapısı eserde olduğu gibi bu kanunda da eksiklikler, hatalar vardır. Ayrıca zamanla uygulamada belirecek hatalar da olacaktır. Bunların önümüzdeki dönemde hızla kanun koyucu tarafından düzeltilmesi gerekmektedir.
Hukuk devletinde bir ceza kanunu
Devletin hukuka bağlılığının ideal bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için ceza kanunlarının içerik yönünden nasıl düzenlenmesi gerektiğini, hukuk devleti ilkesi belirler. Bu anlamda, ceza kanununun insana saygı esasına dayanması, işkence ve eziyet niteliğini gösteren uygulamaları etkin bir biçimde yasaklaması, insan onuruyla bağdaşmayan cezalar içermemesi, hâkimlerin keyfi ve duygusal biçimde hüküm vermelerine yol açabilecek kavram ve tanımlara yer vermemesi, yaptırımların uygulanmasında fiilin ağırlığı ve failin tehlikeliliğinin göz önünde bulundurulması, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak ortaya çıkmaktadır (Komisyon Raporu).

  • YARIN: Sporda ölüm, sanatta müstehcen...


    • http://www.radikal.com.tr/7482077482070

      YORUMLAR

      Bu habere henüz yorum yazılmamış.