Madde madde YENİ TCK (10)

Cebir ve şiddet

Anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak değiştirme veya bu düzenin uygulanmasını kesintiye uğratma girişimi suçtur. İster askeri kaynaklı olsun ister sair örgüt vb. yerlerden gelsin, iş 'girişim'den çıkıp başarıya ulaştığında, artık 'ceza'yı tartışmak anlamsızlaşır...

Sokaktaki çocuk

Trafik polislerinin plakaya yazdığı cezalara itiraz mümkün. Polisten kaçmak, yalan ifade vermek (iftira atma vb. başka bir suça yol açmadıkça) ceza gerektirmez. Çocuğa mendil vs. sattırmak suç. 18 yaşından küçükler suç işlerse aile tazminat yükümlülüğü altına girer.
Haber: HAKAN HAKERİ / Arşivi

172- Abdullah Öcalan'ın ve benzer eylemler içinde olan kişilerin cezası nedir?
İşlenen suçun ismi 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak'tır. Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını devletin idaresinden ayırmak amacına yönelik fiillerin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır (md. 302).
173- Askeri darbelerin cezası ne?
Askeri olsun veya olmasın, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar (md. 309). Kanun bu suretle, bu tür hareketlere teşebbüs edilmesini cezalandırmaktadır. Zaten eylem tamamlanır, başarılı olursa, artık darbecileri cezalandırmak mümkün olmaz, bu nedenle, cezalandırılan husus, bu tür eylemlere, darbeye teşebbüs etmektir.
174- Devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçu nedir?
Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilir (md. 327). Bunun için bilgilerin devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları gereği gizli kalmasının zorunlu olması gerekir. Yani bilgi sır niteliğinde olacaktır. Eğer bilgi, temin olunduğu sırada sır olmak niteliğini kaybetmiş ise sözgelimi temin edilmeden önce açıklanmış veya herkesçe bilinen bir husus haline gelmişse sır sayılmaz.
Sırdan maksat, yetkisiz kişilerin hakkında bilgi sahibi olmaları halinde 'devletin güvenliğinin, milli varlığının, bütünlüğünün, anayasal düzeninin veya iç veya dış siyasal yararlarının tehlikeye düşebileceği bilgiler'dir. Ancak, vurgulamak gerekir ki, suç olgusuna ilişkin bilgi ve belgeler, bir hukuk toplumunda hiçbir surette devlet sırrı olarak koruma altına alınamaz. Bu nedenle, örneğin devlet içindeki suç işlemeye yönelik gizli örgütlenmelere ilişkin bilgileri temin etme durumunda bu suç oluşmayacaktır.
175- Casusluğun cezası ağır mı?
Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasi yararları bakımından, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin eden kimseye 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilir (md. 328).
Siyasal casusluktan maksat, yabancı bir devlet yararına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin veya vatandaşlarının veya Türkiye'de oturmakta olanların zararına olarak bilgilerin toplanması demektir; kamu sağlığına ilişkin, mali veya milletin maneviyatına ilişkin gizli kalması gereken bütün bilgiler casusluğun kapsamı içindedir.
Askeri casusluktan maksat ise, yabancı devlet yararına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti zararına askeri bilgilerin toplanmasıdır.
176- Bir kamu görevlisinin zimmetine 1000 YTL'yi bir kerede değil de peyder pey geçirmesi cezayı değiştirir mi?
Kanunumuz, böyle hallerde, baştan bir suç işleme kararıyla eylemini bölerek suç işleyen kimseye her eylemi için ayrı ayrı ceza tayini yerine, tümünü tek suç kabul ederek sonuçta verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılmasını öngörmektedir. Ancak bu hüküm kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve gasp suçlarında uygulanmaz. Bunlarda her bir eylemden dolayı faile ayrı ayrı ceza verilir (md. 43).
177- Cezaevinde iyi halli olan bir mahkûm kaç senede çıkabilir?
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun (CGTİK) cezaevindeki infaz süresinin bir kısmını iyi halli geçiren mahkûmun koşullu olarak salıverilmesine (şartlı tahliye) imkân tanımıştır. Buna göre cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda iyi halli olarak geçiren mahkûmlar koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Bu bakımdan kanunumuz eski kanununa göre süreyi uzatmıştır. Eski kanunumuzda bazı yan hükümlerle birlikte bu süre beşte iki idi. Yani 10 yıl ceza alan 4 yıl sonra salıverilebiliyordu. Şimdi ise 9 yıl alan 6 yıl sonra salıverilebilecektir (CGTİK md. 107). Mahkûm kalan süre içinde yeniden bir suç işlemezse, cezasının infazı bitmiş sayılır. Bu süre içinde kasıtlı ve hapis cezasını gerektiren bir suç işlenecek olursa, hükümlünün sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezasını aynen ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.
178- Müebbet hapse çarptırılanlar ömür boyu cezaevinde mi kalır?
Müebbet hapis alanlar da koşullu salıverilmeden yararlanabilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilenler 30 yılını; müebbet hapse mahkûm olanlarsa 24 yılını infaz kurumunda iyi halli çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilirler (CGTİK md. 107).
179- Abdullah Öcalan da bir gün koşullu salıverilebilir mi?
İnfaz Kanunu'nun 107/16. maddesine göre Abdullah Öcalan'ın da mahkûm olduğu devletin güvenliğine karşı suçlardan birinin, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet halinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. Dolayısıyla Öcalan ileride yasalarda bir değişiklik yapılmadığı sürece koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamayacaktır.
180- Özel infaz usulleri var mıdır?
Evet. 6 ay veya daha az süreli hapis cezalarında bu hapis cezasının,
a) her hafta cuma günleri saat 19.00'da girmek ve pazar günleri aynı saate çıkmak suretiyle hafta sonları,
b) her gün saat 19.00'da girmek ve ertesi gün saat 07.00'de çıkmak suretiyle geceleri, ceza infaz kurumlarında çektirilmesine mahkeme karar verebilir.
Kadın veya 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin mahkûm oldukları altı ay veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine de karar verilebilir (İnfaz Kanunu md. 110).
181- Türkiye'de ne tür ceza infaz kurumları var?
Türk ceza infaz kurumları şunlar: Yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı, gençlik kapalı, açık cezaevleri ve çocuk eğitim evleri.
Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında kalanlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde ceza kanununda yer alan insanlığa karşı suçları, kasten öldürme suçlarını, uyuşturucu suçlarını, devletin güvenliğine karşı suçları veya anayasal düzene karşı suçları işleyen kimselerdir.
182- Tek bir sözle birden fazla kişiye hakaret eden, tek bir suçtan mı ceza alır, yoksa kişi sayısına göre mi?
Kanunumuzun 43/2. maddesine göre, 'Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda' işlenen suç tek suç olarak kabul edilecek, ancak failin cezası dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılacaktır. Böylece örneğin, 'bütün hukuk fakülteleri öğrencileri aptaldır' diyen bir kimsenin, Türkiye'deki mevcut hukuk fakültesi öğrencisi kadar hakaret suçundan ötürü değil; tek bir hakaret suçundan ötürü cezası belirlenecek ve artırılacaktır.
183- Hiç mahkemeye gitmeden de cezalandırılabilir mi?
Evet. Hafif suçlarda savcılık tarafından düzenlenen bir ÖN ÖDEME EMRİ ile kişi gösterilen miktarda parayı ödeyerek, kamu davası açılmadan cezasını çekmiş sayılabilir. Kanunumuza göre, sadece adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasını yukarı sınırı üç ayı aşmayan suçlarda, cumhuriyet savcılığınca belirlenen miktarı 10 gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. Kişi suçlu olmadığını düşünüyorsa, bu ödeme emrine uymaz, parayı ödemez, bu takdirde dava açılır ve sonuçta hakkında beraat veya mahkûmiyet kararı verilir (md. 75).
184- Trafik polisinin yazdığı cezaya itiraz edebilir miyim?
Trafik polisinin ehliyete yazdığı cezalar kesindir. Buna karşılık plakaya yazılan cezalara karşı bir hafta içinde Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz hakkı bulunmaktadır.
185- Zamanaşımı nasıl oluşuyor?
Bir suç işlendikten sonra belirli bir sürede dava açılmadığı takdirde, artık bir daha da o suçtan dolayı dava açılamaz (dava zamanaşımı). Örneğin, babasını kasten öldüren bir kimse hakkında eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 yıl içinde dava açılıp da sonlandırılmadığı takdirde, bu süre geçtikten sonra kişi elini kolunu sallaya sallaya rahatça dolaşabilir, babasını öldürmekten dolayı artık yargılanamaz (md. 66).
Aynı kişiye, babasını öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilse, ancak kişi cezanın infazına başlanmadan kaçsa, hükmün kesinleşmesinden itibaren 40 yıl boyunca bu kişi kaçabilirse, artık o cezanın infazına geçilemez (ceza zamanaşımı) (md. 68).
186- Suçu itiraf mecburiyeti var mı?
Hayır. Hatta sanığın yalan söyleme hakkı vardır. Yalan ifade vermek suç değildir. Ancak elbette bu yalan ifade de suçun başkaları üzerine atılmaması kaydıyla. Aksi takdirde iftira suçu oluşur. Ama kişi, suçu kendisi işlediği halde, suçu işlemediğini, o sırada başka yerde olduğunu vs. söyleyebilir. Sanık herhangi bir şey söylemek zorunda da değildir.
Sanığın susma hakkı vardır. 'Ben konuya ilişkin hiçbir şey söylemeyeceğim' de diyebilir.
Anayasamızın 38. maddesine göre de, 'hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz'. Bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 48. maddesinde tanığın, kendisini, nişanlısını, eşini, üstsoy veya altsoyu, evlatlığı gibi kimseleri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebileceği hükme bağlanmıştır.
187- Polisten kaçmak suç mu?
Suç işleyen kişinin polise teslim olma yükümlülüğü yok. Dolayısıyla bu nedenden ötürü ayrıca ceza olmaz. Ancak polisin 'Dur', 'Teslim ol' gibi ihtarlarına uyma yükümlülüğü vardır.
188- Magandalara ceza yok mu?
Halkta korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş eden kişiler altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar (madde 170). Böylece, önemli maçlardan sonra veya düğünlerde havaya ateş eden kimseler, bundan dolayı insanlar yaralanmasalar veya ölmeseler dahi, sırf bu madde gereğince cezalandırılabilecektir.
Çocuğun suçu aileyi bağlar mı?
189- Kişi, çocuğunun işlediği suçtan dolayı sorumlu olur mu?
Öncelikle çocuk reşit olmuş, yani 18 yaşını doldurmuşsa, ebeveynin bu çocuğun işlediği suçlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Ebeveynin çocuğunun işlediği suçlardan dolayı sorumluluğu ancak 18 yaşını doldurmamışsa düşünülebilirse de, 'cezaların şahsiliği' ilkesi gereğince ebeveyn, çocuklarının işledikleri suçlardan dolayı sorumlu tutulamazlar. Fakat 18 yaşından küçük çocukların işledikleri suçlardan ötürü meydana gelen zararların tazmini ebeveynden istenebilir (Medeni Kanun md. 369).
190- Çocuklarına mendil sattıran anne-babalar sorumlu mudur?
Evet. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
Benzer şekilde, daimi sarhoşluk, uyuşturucu maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlâk, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır (md. 233).
191- Boğulmakta olan komşunun oğlu ile kendi oğlundan sadece birini kurtaracak durumda olan baba, komşunun oğlunu kurtarırsa sorumlu tutulabilir mi?
Soru, insanların yerine getirmekle yükümlü oldukları iki yükümlülükten hangisini tercih ettikleri takdirde cezalandırılmayacaklarını ilgilendirmektedir.
Bu tür durumlarda bakılacak şey şudur: Kişi öncelikle daha üstün değerde olan yararı kurtarmakla yükümlüdür.
Köpek ve insan
Örneğin aynı durumda bir köpek ile bir insan tehlikede olsa, öncelikle insanın kurtarılması tercih edilmelidir.
Ancak verdiğimiz örnekte kurtarılacak olanların ikisi de insandır. Yani eşit değerdedir. Fakat bunlardan birisinin kişinin kendi oğlu olması, onun kurtarılmasının daha üstün nitelikte olduğunu göstermez. Kişi kendi oğlunu da, komşunun oğlunu da kurtarsa, cezalandırılmayacaktır. Kendi oğlu yerine komşunun oğlunu tercih etmesi, hukuk düzeni önünde her ikisinin de yaşamı aynı değerde olduğundan, babanın bu nedenle cezalandırılmasına engel oluşturur.
Tartışılan hak: Hapisten kaçmak!
192- Hükümlü veya tutuklunun kaçması suç mudur?
Bugün ceza hukukunda, kişinin cezaevinden, gözaltında bulunduğu yerden kaçma hakkının bulunup bulunmadığı tartışılmaktadır.
Bir görüşe göre, kişi cezaevinden kaçma hakkına sahiptir ve
bu nedenle kaçtığı takdirde ayrıca bundan dolayı cezalandırılmamalıdır, zira bir kimsenin hürriyetine kavuşma isteği, en doğal bir istektir.
Buna karşılık eski kanunumuz gibi yeni Türk Ceza Kanunumuz
da bu görüşü kabul etmemiş, tutukevinden, ceza infaz kurumundan veya gözetimi altında bulunduğu görevlilerin elinden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörmüştür (madde 292/1).
193- Başkasının yerine cezaevi veya tutukevine girmek suç mudur?
Evet. Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz kurumuna veya tutukevine giren kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir (md. 291).
194- Yurt ve okul müdürleri bekâret kontrolü yaptırabilecek mi?
Hayır. Kanunumuz, bu konuya yönelik kamuoyundaki şikâyetleri göz önünde bulundurarak, ancak hâkim veya savcı kararıyla genital muayene yapılmasına olanak tanımıştır (md. 287).
Suç işlenmesinden infazın bitimine
195- Suçun işlenmesinden infaza kadar geçen aşamalar neler?
1. Suç oluşturan bir eylemin gerçekleştirilmesi.
2. Suç haberinin alınması.
3. Soruşturmanın başlatılması.
4. Suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe varsa, savcı
tarafından iddianame ile kamu davasının açılarak kovuşturmanın başlatılması.
5. Duruşmanın yapılması.
6. Karar verilmesi.
7. Karar aleyhine Yargıtay'a temyize gidilmesi.
8. Yargıtay'ın kararı bozması/ Yargıtay'ın kararı onaylaması.
9. Tekrar yargılama yapılması kararının kesinleşmesi.
10. Yargılama sonucunda mahkemenin Yargıtay kararına uyması ve dolayısıyla da kararın kesinleşmesi.
11. Yargılama sonucunda mahkemenin yargıtay kararına uymaması durumunda tekrar temyiz yoluna başvurulması.
12. Tekrar temyiz durumunda dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından görülecektir.
13. Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından karar verilmesi. Genel Kurul tarafından verilen kararlar kesindir.
14. Kararın kesinleşmesi.
Kararın kesinleşmesinden sonra infaz süreci başlatılacaktır.
Bir suç işlenmesiyle başlayan süreç, infaz aşamasının da sona ermesiyle tamamlanır.

YARIN: Ceza Muhakemeleri Kanunu ve yeni ceza usulü


    http://www.radikal.com.tr/7491037491030

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.