Madde madde YENİ TCK (11)

Yasaya aykırı bulgu

'Davasız yargılama olmaz' ilkesi gereğince hâkimler kendi kendine olaylara el koyamaz. Sorgusu yapılmamış kişilerin gıyabında karar verilemez. 'Gerçeği bulalım, gerisi hiç önemli değil' mantığı işkenceye davetiye çıkarır. Bu yüzden yasaya aykırı elde edilen bulgular delil sayılamaz.

Kimliği açıkla, sus

Suç işlediği kuşkusuyla yakalanan kişi konuşmak zorunda değil; ancak, kimlik bilgilerini doğru olarak vermemek suç oluşturur. Ceza Muhakemeleri Kanunu, mecburi avukatlık sistemine son derece yaklaştı; bu nedenle birçok durumda kişi istemese de avukat görevlendirilir.
Haber: HAKAN HAKERİ / Arşivi

1- Hâkim kendi kendine bir olaya el koyup yargılama yapabilir mi?
Hayır. Davasız yargılama olmaz.
Hâkim ancak savcı tarafından açılmış bir davaya bakabilir. Kendiliğinden işe el koyup, davaya bakması mümkün değildir.
2- Ben duruşmaya hiç gitmezsem mahkeme yine de beni yargılayıp ceza verebilir mi?
Kural olarak sistemimizde bir kimsenin savunması alınmadan yargılanarak cezalandırılması mümkün değildir. Bu nedenle, gıyapta duruşma esas itibarıyla yapılamaz. Ancak hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurtiçinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiler hakkında kovuşturma yapılabilir.
Ne var ki, bu kimseler hakkında da, daha önce sorgusu yapılmamış ise mahkûmiyet kararı verilemez.
Sanık kaçtı, dava biter mi?
Ayrıca belirtmek gerekir ki, mahkemeye gelen sanık kaçar veya ara vermeyi izleyen oturuma gelmezse, önceden sorguya çekilmiş ve artık hazır bulunmasına mahkemece gerek görülmezse, dava yokluğunda bitirilebilir (CMK 194/2).
Sanığın yokluğunda duruşma yapılamamasının bir istisnası da, suçun yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmesidir. Bu durumda, sanık gelmese bile duruşma yapılabilir (CMK 195).
3- Duruşmalara katılmak zorunlu mudur?
Kural olarak zorunludur. Fakat, mahkeme sanığı duruşmalara katılma zorunluluğundan bağışık tutabilir. Ancak bunun için mahkemece sorgusunun yapılmış olması gerekir (CMK 196). Bu takdirde, sanık hazır bulunmasa da, avukatı bütün duruşmalarda hazır bulunabilir (CMK 197).
4- Ceza hukukunda neden hep sanık haklarından bahsediliyor, sanık hakları korunuyor?
Ceza yargılamasının tarihsel süreç içinde geçirdiği gelişim, sanıklara işkence yapmasını dahi kabul edip, işkence sonucu kişi suçluysa zaten ikrar eder düşüncesinin hâkim olduğu bir dönemden geçtiğinden, zaman içinde sanık haklarına önem verilerek, adil bir yargılama yapılması amaçlanmıştır. Ancak ceza yargılamasının son dönemlerinde artık mağdur haklarının ihmal edildiği fark edilerek, modern kanunlarda bu konuya da gerekli önem verilmiştir. Yeni kanunumuz bakımından da mağdur hakları konusunda bazı iyileştirmelerden bahsetmek mümkündür:
Böylece mağdurlar da cumhuriyet savcısından belge örneği isteyebilecek, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini talep edebilecek, savcının takipsizlik kararına itiraz edebilecek, davaya katılabilecek ve temyize başvurabilecektir (CMK 234).
5- 'Şühpeden sanık yararlanır' kuralının anlamı nedir?
'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi, ceza yargılaması hukukunda geçerli olan ve mevzuatımızda yazılı olarak hükme bağlanmamış bulunan bir ispat kuralıdır.Buna göre, bir suç işlediğiiddiasıyla yargılanankimse hakkında mahkûmiyetkararının verilebilmesi için, o kimsenin o suçu işlediğinin yüzde 100 oranında kesin olması, ispatlanmış bulunması gerekir. Bu noktadaki yüzde 1'lik şüphe dahi, sanığın beraat etmesine yol açar.
Böylece masum bir kimsenin cezalandırılmasındansa, suçlu bir kimsenin serbest bırakılması daha üstün tutulmaktadır. Nitekim jüri sisteminin bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde jürinin tek görevi, sanığın suçu işleyip işlemediği konusunda, yani ispat hususunda karar vermektir. Jüri 11 üyeden oluşmaktadır ve bir kimsenin suçu işlediğine karar verilebilmesi için 11 üyeden, 11'inin de sanığın suçu işlediğine kanaat getirmesi gerekir. 10 üye sanığın suçu işlediği; ancak bir üye işlemediği yönünde oy kullandığı takdirde, sanığın beraatına karar verilir. Bu örnek, şüphenin yüzde 100 oranında yenilmemesi dolayısıyla, sanığın beraatına karar verilmesi gerektiğini göstermektedir.
Ceza yargılamasında amaç
Yargıtay da kararlarında bu ilkeye gerekli önemi vermektedir. Çeşitli kararlarda bu husus şöyle ifade edilmiştir:
Ceza yargılamalarında amaç, gerçeğin hiçbir şüpheye yer bırakılmaksızın ortaya çıkarılmasıdır; şüphenin bulunması halinde, mahkûmiyet kararı verilmesi ceza yargılaması hukukunun genel ilkelerine aykırıdır; şüpheden sanığın yararlanacağı evrensel bir ceza yargılaması hukuku ilkesidir ve varsayımlara dayanılarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz.
6- Her ne pahasına olursa olsun gerçeğin ortaya çıkarılması söz konusu olabilir mi? Delil yasaklarının anlamı nedir?
Anayasamızın 38. maddesine göre, 'kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez'.
Aynı şekilde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 217/2. maddesine göre, 'yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir'. Böylece, örneğin sanığa işkence yapmak suretiyle elde edilmiş bir delil ceza yargılamasında kullanılamaz. Yorma, aldatma, tehditte bulunma, işkence gibi yollarla elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak kullanılamaz. Avukat hazır olmaksızın polis tarafından alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça mahkûmiyete esas yapılamaz (CMK 148/5).
7- Tanık olarak davet edilen bir kişi, polise veya mahkemeye gitmek zorunda mıdır?
Tanık olarak polise gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu zorunluluk sadece cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından çağrılma durumunda vardır.
Bu çağrıya uyulmaması halinde zorla getirme kararı verilebilir.
Yeni kanunumuz teknolojik gelişmelere uygun olarak cep telefonu, mesaj veya elektronik posta yoluyla tanıkların davet edilmesine olanak tanımıştır (CMK 43).
8- Kimler tanıklık yapmaktan çekinebilir?
Şüpheli veya sanığın nişanlısı, eşi, üstsoy (annesi, babası, dedesi gibi) veya altsoyu (oğlu, kızı, torunu gibi), üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları ve evlatlık bağı bulunanlar.
Meslek icabı tanıklık yapmama
Ayrıca meslekleri ve sürekli uğraşıları nedeniyle avukatlar, hekimler, mali müşavir ve noterler de görevleri sebebiyle öğrendikleri bilgiler dolayısıyla tanıklıktan çekinebilirler (CMK md. 45, 46).
9- Mafya ve benzeri suçlarda kimse şahitlik yapmak istemiyor, kanunumuz bu konuda bir yenilik getirmekte midir?
Ceza Muhakemeleri Kanunu, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkması kendileri veya yakınları açısından ağır bir tehlike oluşturacaksa, kimliklerinin saklı tutulması için gerekli önlemler alınacağını hükme bağlamaktadır (CMK madde 58/2).
Aynı şekilde, tanığın hazır bulunanlar huzurunda dinlenmesi tanık için ağır bir tehlike oluşturacak ve bu tehlike başka türlü önlenemeyecekse hâkim ses ve görüntülü aktarma yapmak suretiyle, tanığı tek başına dinleyebilir (CMK 58/3).
Avukat yardımı
10- Sanık ne zamandan itibaren avukat yardımından faydalanabilir?
Şüpheli soruşturma ile beraber avukat yardımından yararlanabilir. Başka ifadeyle suç şüphesinin oluşması, suç haberinin alınması anından itibaren yapılacak bütün işlemlerde avukattan yardımı isteyebilir.
Ayrıca kanunumuz mecburi avukatlık sistemine de oldukça yaklaşmış bulunmaktadır. Buna göre,
(1) Şüpheli veya sanık, avukat seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir avukat görevlendirilir.
(2) Şüpheli veya sanık 18 yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malûl olur ve bir avukatı da bulunmazsa istemi aranmaksızın bir avukat görevlendirilir.
(3) Kanunumuza göre üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda da şüpheli veya sanığın avukatı bulunmazsa, kendi talebi beklenmeksizin bir avukat görevlendirilir (Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 150).İşte yasal haklarınız
Yakalanan kişi konuşmak zorunda değil ancak, kimlik bilgilerini doğru beyan etmemek bir suç. Polis, yakaladığına haklarını okumaya mecbur

11- Yakalanan kişiye kelepçe takma zorunluluğu var mıdır?
Yeni kanunumuz bu konuyu açık bir hükümle düzenleyerek, kelepçe takma zorunluluğu öngörmemiştir. Buna göre, yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere, kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hallerinde kelepçe takılabilir (CMK 93).
'Kimse bana haklarımı anlatmadı'
12- Türk ceza sisteminde yakalanan kişinin kanuni hakları nelerdir?
Polis yakaladığı kişiye aşağıdaki kanuni haklarını hatırlatmak zorundadır:
1) Kimliğinizle ilgili sorulara doğru cevap vermek zorundasınız.
Kimliğinizle ilgili bilgileri vermemeniz veya yanlış bilgi vermeniz suç teşkil edecektir.
2) İsnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmama, yani susma hakkına sahipsiniz.
3) Yakalandığınızı ve/veya gözaltına alındığınızı yakınlarınıza haber verme hakkınız vardır. Haber vermek istediğiniz yakınınıza veya belirlediğiniz bir kişiye veya yazılı olarak karşı çıkmadığınız takdirde büyükelçiliğinize/konsolosluğunuza durum derhal bildirilecektir.
4) Aleyhinize varolan şüpheleri ortadan kaldırmak için lehinize olan hususları öne sürebilirsiniz.
Müdafi tayin hakkı
5) Müdafi tayin hakkınız vardır.
Müdafi tayin edebilecek durumunuz yoksa, baro tarafından tayin edilecek bir müdafiîn hukukî yardımından yararlanabilirsiniz.
Müdafi ile görüşme ve konuşma hakkınız vardır. Müdafiîniz, ifade alma esnasında hazır bulunabilir.
6) Yakalamaya, gözaltına alma işlemine yahut da gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, hemen serbest bırakılmanızı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvuru yapabilirsiniz.
13- Polis, yakalanan bir kişiye haklarını bildirmekle yükümlü müdür?
Evet. Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre kolluk (polis, jandarma, sahil güvenlik ve benzeri) güçleri, yakalanan kişiye gerekli tedbirleri aldıktan sonra, kanuni haklarını derhal bildirmek durumundadır. (CMK madde 90/4).
Tutuklama mecburi bir tedbir değil
14- Gözlem altına alınma ile gözaltına alınma aynı şey midir?
Hayır. Basında genelde karıştırılan bu iki kavram birbirinden farklı kurumları ifade etmektedir.
Gözlem altına alınma suç işlediği yönünde kuvvetli şüpheler bulunan kimsenin akıl hastası olup olmadığını belirlemek üzere resmi bir sağlık kurumunda hâkim kararıyla gözlem altında tutulmasıdır. Gözlem altına alınma üç ayı geçemez (CMK md. 74). Gözaltına alınma ise, suç işlediği şüphesiyle yakalanan kişinin salıverilinceye veya hâkim önüne çıkarılıncaya kadar en fazla 24 saatlik süre için hürriyetinin kısıtlanmasını ifade etmektedir (CMK madde 91).
15- Şüpheli veya sanık üzerinde beden muayenesi yapılabilir mi? Vücuttan örnek alınabilir mi?
Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi (cinsel organlar ve anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden muayenesi sayılır) yapılmasına ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınmasına hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir.
Muayeneyi polis yapamaz!
İç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınması, ancak hekim veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir. Dolayısıyla polis bu işlemi yapamaz.
İç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan örnek alınabilmesi için müdahalenin kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. Bu işlemler, üst sınırı iki yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda yapılamaz (CMK. md. 75).
16- Mağdur üzerinde de beden muayenesi yapılabilir mi?
Evet. Örneğin bir ırza tecavüz suçunun mağdurunun bedeninde suç izlerini belirleyebilmek maksadıyla tıbbi muayene yapılabilir ve vücuttan örnekler alınabilir (CMK madde 76).
Mağdur bu işlemlere rıza gösteriyorsa, hâkim veya savcıdan karar alınmasına gerek bulunmamaktadır. Aksi takdirde bu işlemlerin yapılabilmesi hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının vereceği karar ile mümkün olabilir. Mağdur üzerinde beden muayenesi yapılması veya vücuttan örnek alınması sağlığını tehlikeye düşürecek veya cerrahi bir müdahaleyi gerektirecekse, muayene veya örnek alınması yasaklanmıştır.
17- Birkimse hakkında ne zaman tutuklama kararı verilir?
Önceliklebelirtmek gerekir ki, tutuklama Ceza MuhakemesiKanunu'ndaöngörülmüşbulunan en ağır koruma tedbiridir. Zira bir kimsenin kendisine yüklenen suçu işleyipişlemediği kesin olarak bilinmemesine rağmen, sanki o suçtan mahkûm olmuş gibi hürriyeti kısıtlanmaktadır.
Tek yetkili: Hâkim
Bu nedenle, tutuklama tedbirine bir kimsenin suçu işlediğini gösteren kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kişinin kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması gerekir. Keza şüpheli veya sanığın davranışları delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme; tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların da varlığı durumunda tutuklama kararı verilebilir. Tutuklama yetkisi sadece hâkime tanınmıştır ve hukukumuzda tutuklama zorunluluğu bulunmamaktadır. Hâkim yukarıdaki şartların mevcudiyetine rağmen, tutuklama kararı vermek zorunda değildir.
18- Tutuklama yasağı
Sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez (CMK 100).
19- Aynı şeyden daha önce yargılandım, tekrar yargılanabilir miyim?
Kural olarak hayır. Kanunumuza göre, aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir (CMK 223). Böylece aynı fiil nedeniyle kişinin tekrar tekrar yargılanması önlenmek istenmiştir. Ancak yeni birtakım delillerin ortaya çıkması durumunda, yeniden yargılama yapılabilecektir.

YARIN: Üst veya ev aramaları...


    http://www.radikal.com.tr/7492177492170

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.