Madde madde YENİ TCK (12)

Arama kuralları

Bir suç ile ilgili tüm aramalarda hâkim kararı gerekir; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının, ona ulaşılamıyorsa kolluk amirinin yazılı emriyle yapılabilir. Konut, işyeri ve diğer kapalı yerlerde gece vakti arama yapılmaz, ama üç istisna var: Suçüştü, gecikmesi sakıncalı hal ve firari takibi.

Gizli izleme şartları

Polis, bulduğu kâğıt, belge vs. hakkında inceleme yapamaz, ambalajlayıp mühürler; inceleme yetkisi hâkim ve savcıya ait. Tesadüfen elde edilen deliller sadece 17 tip suçta kullanılabilir. 'Gizli izleme' de ancak (cinayet, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı gibi) 14 suç tipinde uygulanabilir.
Haber: HAKAN HAKERİ / Arşivi

20- Gözaltı süresi azami ne kadar olabilir?
Gözaltı süresi yakalama anından itibaren (gözaltı süresinden itibaren değil), en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç 24 saattir (yol süresi azami 12 saat olabilir). Ancak toplu suçlarda (üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçlarda) delillerin toplanmasında güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle her seferinde birer gün olmak suretiyle, cumhuriyet savcısı tarafından bu süre dört güne kadar uzatılabilir (CMK 91).
Bu genel kurala örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu madde imal ve ticareti, mafya faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve devlete yönelik bazı suçlar ile ilgili olarak bir istisna getirilerek, 24 saatlik gözaltı süresinin bu suçlar bakımından 48 saat olacağı hükme bağlanmıştır. Yine olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yakalanan kişiler hakkında toplu suçlardaki dört günlük süre de yedi güne kadar uzatılabilecektir (CMK 251).
21- Yakalama ve gözaltına alma işlemlerine itiraz edilebilir mi?
Evet. Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı yakalanan kişi veya avukatı, eşi vs. sulh ceza hakimine itiraz edebilir (CMK md. 91).
22- Yakalama ve gözaltına alınma kişinin yakınlarına bildirilir mi?
Evet. Kanunumuza göre, şüpheli veya sanık yakalandığında, gözaltına alındığında veya göz- altı süresi uzatıldığında, cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir (CMK md. 95).
23- Hâkim veya savcının serbest bıraktığı kişiyi polis tekrar yakalayabilir mi?
Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi, hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz (Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 91).
Arama koşulları
24- Hangi hallerde arama hâkim kararıyla yapılabilir?
Bir suç ile ilgili yapılacak bütün aramalar (üst, eşya, konut, işyeri) ancak hâkim kararıyla, gecikmede sakınca bulunan hallerde ise savcının yazılı emri ile yapılabilir (CMK md. 119). Savcıya ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile de arama yapılabilir. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama konusunda kolluk amirine yetki verilmemiştir. Bu yerlerde bir suç ile ilgili olarak yapılacak aramalar ancak hâkim veya gecikmede sakınca varsa savcının yazılı emri ile yapılabilir. Burada özellikle bir hususu açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Arama, suç delillerinin elde edilmesi veya yakalama amacıyla yapılır. Dolayısıyla arama saklı olan şeylerin bulunmasına yöneliktir.
Bu nedenle açıkta olan şeyler bakımından arama söz konusu olmaz. Bu bakımdan, üzerindeki silah görünen bir kimsenin bu silahının alınması arama olmadığı gibi, yakalanmış bulunan kimsenin üzerinde iç kısımlara bakmaksızın sıvazlama yöntemiyle silah vb. şeylerin bulunup bulunmadığının kontrolü de arama değildir. Dolayısıyla bunlar hâkim veya savcı kararı olmaksızın polis tarafından da yapılabilir.
25- Polisin karar alınmadan da arama yapabileceği haller var mıdır?
Vardır. Bunlar şöylece özetlenebilir:
a) Hakkında bir tutuklama kararı yahut da yakalama emri veya zorla getirme kararı bulunan kişi ile hakkında gıyabî tutuklama kararı verilen kaçak yakalandığında üstünde, yakalanması amacıyla konutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunların eklentilerinde ve aracında yapılacak aramada,
b) Hâkim kararı veya cumhuriyet savcısının yazılı emri ile veya polis tarafından doğrudan yakalanan kişinin, kendisine, başkalarına veya yakalama işlemini yapan polis memurlarına zarar vermesine engel olmak amacıyla yapılacak kaba üst aramasında,
c) Gözaltına alınan kişinin, nezarethaneye konulmadan önce yapılan üst aramasında,
d) Herhangi bir sebeple hukuka uygun şekilde yakalandıktan sonra kolluk güçlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin veya işlenmekte
olan veya henüz işlenmiş olan veya pek az önce işlendiğini gösteren belirtilerin olduğu suçun failinin yakalanması amacıyla takibi sırasında girdikleri araç, bina ve eklentilerinde yakalanması amacıyla yapılacak aramalarda,
e) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranmasında,
f) Suçüstü halinde yapılan aramalarda, toplum için veya kişiler bakımından hayatî tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla veya kapalı yerlerden gelen yardım çağrıları üzerine, konut, işyeri ve yerleşim yeri ile eklentilerine girmek için
g) Suç işlenen yerlerde delillerin aranması, bulunması ve el koyulması için geliştirilmiş bilimsel ve teknik araştırma işlemlerinin, herkesin girip çıkabileceği kamuya açık alanlarda yapılması için, hâkim veya savcı kararı alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Arama sırasında hazır bulunacaklar
26- Aramada kimler hazır bulunabilir?
Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir. Kendisi bulunmazsa temsilcisi veya akrabalarından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusunun mutlaka hazır bulundurulması gerekir. Ayrıca kişinin avukatı da o sırada oradaysa aramada bulunabilir. Avukat orada değilse, arama işlemine başlanması için gelmesi beklenmez (CMK 120).
'İnceleme' yetkisi savcının
27 -Polis, bir arama sırasında ele geçirilen belgeleri ve kâğıtları inceleyebilir mi?
Hayır. Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kağıtlarını inceleme yetkisi, cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir. Polis, arama sırasında ele geçen belge veya kâğıtlara, suçla ilgisi olup olmadığını tespit amacıyla, incelemeksizin bakabilir. Suçla ilgisi olabileceğinden şüphelendiği anda kanunun öngördüğü şekilde incelenecek belge ve kâğıtları ambalajlayarak mühürler.
28- Geceleri arama yapılabilir mi?
Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vakti arama yapılamaz.
Ancak suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan haller ile yakalanmış veya
gözaltına alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalar gece de yapılabilir
(CMK md. 118).
29- Herhangi bir suçla bağlantı kurulmaksızın yapılması gereken aramaların koşulları nelerdir?
Yukarıda belirttiğim koşullar, bir suçla ilgili olarak yapılan aramalar yani adli aramalar bakımından geçerlidir.
'Önleme amaçlı' arama
Belli bir suçun soruşturma veya kovuşturulması ile bağlantılı olmaksızın, önleme amaçlı olarak yapılacak aramalar bakımından ise kurallar daha farklı belirlenmiştir.
Buna göre,
a) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde,
b) Özel hukuk tüzelkişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde,
c) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde,
d) Her derecede öğretim ve eğitim kurumlarının ve üniversite binaları ve ekleri içerisinde, kurumun imkânlarıyla önlenmesi mümkün görülmeyen olayların çıkması olasılığı karşısında rektör, acele hallerde de dekan veya bağlı kuruluş yetkililerinin kolluktan yardım istemeleri halinde, girilecek üniversite, bağımsız fakülte veya bağlı kurumların içerisinde, bunların yakın çevreleri ile giriş ve çıkış yerlerinde,
e) Umumî veya umuma açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde,
f) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında,
g) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında,
h) Spor müsabakalarıyla ilgili olarak, müsabakaların yapılacağı spor alanlarının çevresinde, stadyum veya spor salonu girişleri ile turnike girişlerinde,
Hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise mülki amirin (vali, kaymakam) yazılı emri ile arama yapılabilecektir.
Ancak konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan özel işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz.
Havaalanında emirsiz arama
30- Havaalanına, kamu binalarına vs. girerken yapılan aramaların dayanağı ne?
Aşağıdaki hallerde bir karar veya emir olmadan arama yetkisi vardır:
a) Devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü tesislere giriş ve çıkışın belirli kurallara tabi tutulduğu hallerde, söz konusu tesislere girenlerin üstlerinin veya üzerlerindeki eşyanın veya araçlarının aranmasında,
b) Sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında, binaların, uçakların, gemilerin ve her türlü deniz ve kara taşıtlarının, giren çıkan yolcuların X-ray cihazından geçirilerek, gerektiğinde üstünün ve eşyasının aranması ile buralarda görevli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar personelinin, üstleriyle araç ve eşyalarının aranmasında.
Her suç için gizli izleme yapılamaz
31- Alışveriş merkezlerinde yapılan aramaların yasal dayanağı nedir?
Umuma açık veya açık olmayan özel işletmelerin, kurumların veya teşebbüslerin girişlerindeki kontroller, buralara girmek isteyen kimselerin rızasına bağlıdır. Kontrol edilmeyi kabul etmeyenler, bu gibi yerlere giremezler. Bu gibi yerlerde kontrol, esasta özel güvenlik görevlileri tarafından yerine getirilir. Ancak, bu yerlerin ve katılanların taşıyabilecekleri özel niteliklere göre, önleme aramaları kolluk güçleri tarafından da yapılabilir.
Özel güvenlik görevlileri,
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
c) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme konularında yetkili kılınmıştır.
32- Kimlerin telefonu dinlenebilir?
Kanunumuzda ancak belirli suçlarla (toplam 17 adet) ilgili olarak telefonların dinlenebilmesine imkân tanınmıştır. Bu suçlara örnek vermek gerekirse, göçmen kaçakçılığı, kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu madde imal ve ticareti, rüşvet, silahlı örgüt vs. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, sadece dinleme değil, cep telefonu kullanan şüpheli veya sanığın yerinin tespiti işlemi de yine telefon dinleme prosedürüne bağlı olarak yapılabilir.
Telefon dinleme kararı ancak hâkim tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise cumhuriyet savcısının kararıyla verilir. Savcının kararı derhal hâkimin onayına sunulur ve hâkimin kararı onaylamaması veya 24 saatin geçmesi durumunda tedbir savcı tarafından kaldırılır. Tanıklıktan çekinme hakkına sahip olan kimselerle olan telefon görüşmeleri kayda alınamaz. Telefon dinleme en fazla altı ay süreyle yapılabilir (CMK md. 135). Ancak örgütlü suçlarda hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin defalarca uzatılmasına karar verebilir.
Telefon dinleme sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararının verilmesi veya hâkim onayının alınamaması durumunda dinlemeye son verilir ve tutulan kayıtlar yok edilir. Bu durum da, şüpheliye bildirilir (Ceza Muhakemeleri Kanunu md. 137).
33- 'Neşter 2 Operasyonu'nda Yargıtay, telefonları hâkim kararıyla dinlenen kimselerle konuşan Yargıtay üyeleri hakkında tesadüfen elde edilen delillerin kullanılamayacağı yönünde görüş bildirdi. Kanunumuzun düzenlemesi nedir?
Kanunumuz bu tür hallerde, yukarıda belirttiğim 17 suçtan biri ile ilgili olarak tesadüfen elde edilecek delillerin de kullanılabileceğini açık bir hükümle düzenlemiş bulunmaktadır. Bu durumda tesadüfen elde edilen deliller ancak bu belirtilen 17 suçun dışında bir suç ile ilgili olduğu takdirde kullanılamayacaktır.
Örgütleri takip
34- Polis hangi hallerde gizli izleme yapabilecektir?
Gizli izleme denilen husus, polisin şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetlerini ve işyerini teknik araçlarla izlemesi, ses veya görüntü kaydı almasıdır. Yasaya göre bu tedbir ancak 14 suç ile ilgili olarak uygulanabilir (göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, uyuşturucu madde imal ve ticareti, parada sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, silah kaçakçılığı gibi). Bu tedbire hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı karar verir. Savcı tarafından verilen karar 24 saat
içinde hâkim onayına sunulur. Tedbir en fazla iki ay süreyle uygulanabilir ve kişilerin konutuyla ilgili olarak uygulanamaz (CMK md. 140). Ancak örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim bir haftadan fazla olmamak üzere sürenin defalarca uzatılmasına karar verebilir.
35- Haksız biçimde uygulanmış tedbirlerden ötürü devletten tazminat istenebilir mi?
Bütün tedbirlerden olmasa da, yakalama, tutuklama, arama ve el koyma tedbirlerinden doğan zararlardan ötürü devletin tazminat yükümlülüğü belirli şartlar altında kabul edilmiştir. Ayrıca İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatlarıyla uyumlu olarak 'kanuna uygun olarak tutuklandığı halde makul sürede hakkında hüküm verilmeyen' kimselerin de devletten uğradıkları maddi ve manevi zararların tazminini talep etmeleri olanağı sağlanmıştır (CMK 141).
Kimlik sorma
Polis, suç işlenmesini önlemek veya işlenmiş suçların faillerini ele geçirmek için kişilerden 'kendinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra' kimliğini sorabilir. Bu istem karşısında herkes, nüfus hüviyet cüzdanını, pasaport veya resmi bir belgeyi göstererek kimliğini belirlemek zorundadır.
- BİTTİ -


    http://www.radikal.com.tr/7492247492240

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.