'Objektif, tarafsız ve şeffaf yapılanma'

Bakanlar Kurulu'nca da benimsenen Yargı Reformu Strateji Taslağı Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.
Taslakta, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK), ‘objektiflik, tarafsızlık ve şeffaflık temelinde, geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılması’ öne çıkıyor. Taslaktaki askeri yargıya ilişkin düzenlemeler, kamuoyundaki eleştiriler de dikkate alınarak revize edildi.

HSYK’ya yeni düzen: Yapılacak Anayasa değişikliği ile HSYK’nın geniş tabanlı temsil esasına dayalı bir yapıya kavuşturulmasına paralel olarak, sekreterya hizmetleri Kurul bünyesinde yeniden yapılandırılacak. Denetim sistemi, HSYK’nın yeniden yapılandırılmasına paralel olarak iddia ve karar makamlarının tek elde birleşmesini engelleyecek şekilde, Kurul bünyesinde yeniden yapılandırılacak. Terfi sistemi, hâkim ve savcının çalışması, etik kurallara bağlılığı, kanun yolundan geçen veya geçmeyen tüm kararların dikkate alındığı performans esaslı olacak şekilde planlanacak.

Askerlere sivil yargı: Askere sivil yargı yolu açan 5918 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yanı sıra yapılacak düzenlemelerle askeri mahkemelerin görev ve yetkileri demokratik hukuk devletinin gerektirdiği ölçüler çerçevesinde yeniden tanımlanacak. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi yargılamalarının adil yargılanma ilkesi çerçevesinde yüksek mahkeme bünyesinde iki dereceli hale getirilmesi için çalışmalar yapılacak.

Yargı bağımsızlığı ve etik: ‘Yargısal Etik ve Davranış İlkeleri’ni içeren bir belge oluşturulacak ve bu konuda yargı mensupları ve çalışanlarına Türkiye Adalet Akademisi aracılığıyla eğitim verilecek.

Danıştay’ın yükünün azaltılması: Danıştay’ın ‘çok ağır bir iş yükü’ altında olduğu göz önüne alınarak, iki dereceli denetim usulünün idari yargıda da kabul edilmesi sağlanacak. Danıştay’ın asli fonksiyonuna kavuşturulması ve idari yargının da etkili çalışmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Avukatların toplayacağı deliller: Avukatların delil toplaması, mahkemeye sunmaları, mahkemeye karşı taraf ve savcılıklar tarafından sunulmuş delilleri incelemeleri, bu tür belgelerin taraf vekillerine sunulması, zorunlu müdafiliğin adil yargılanma hakkı kapsamında etkin hale getirilmesi, cezaevleri görüşmelerinin makul önlemler dışında engelsiz yapılması ve ‘savunmanın itham ile başlaması’ ilkesini gerçekleştirmeye yönelik tedbirlere ilişkin çalışmalar yapılacak.

Adli Tıp Kurumu’nda iyileşme: Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın, yürüttüğü hizmetlerin yurt çapına yayılmasına büyük önem verilecek ve bu nedenle ihtiyaç duyulan tüm ağır ceza merkezlerinde adli tıp birimlerinin açılması sağlanacak.

Uyuşmazlıklara alternatif çözüm: Hukuki uyuşmazlıkların yargı öncesi çözülmesi için arabuluculuk usulünü öngören kanun tasarısının kanunlaşma süreci takip edilecek.

Tebligatlar e-posta ile: Elektronik posta yoluyla tebligat imkânının getirilmesi ve bununla bağlantılı olarak klasik ilanen tebligat yanında elektronik ilanen tebligatın da kabul edilmesi sağlanacak. (Radikal)