Öcalan'ın manifestosu Mülkiye'de sınav sorusu oldu

Öcalan'ın manifestosu Mülkiye'de sınav sorusu oldu
Öcalan'ın manifestosu Mülkiye'de sınav sorusu oldu

Dersin öğretim görevlisi Barış Ünlü.

Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kuruluş manifestosu olarak 1978'de kaleme aldığı metin, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde final sınavı sorusu oldu. Tür­ki­ye­'de Si­ya­sal Ha­yat ve Ku­rum­la­r dersinin öğretim üyesi Barış Ünlü, "Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­ri­nin mo­dern Tür­ki­ye ta­ri­hi­ne etkisi dersimizde işleniyor. O soru da Öca­lan'ın 1970'ler­deki gö­rüş­le­riy­le, 2012'de ce­za­evin­de yazdığı bir metnin karşılaştırılması üzerinden Kürt meselesinin tartışılmasıdır" dedi.

RADİKAL - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Abdullah Öcalan'ın 1978 ta­rih­li “Kür­dis­tan Dev­ri­mi­nin Yo­lu Ma­ni­fes­to­su­” sınav sorusu oldu.

Türkiye 'nin önemli siyasi figürlerinin yetiştiği Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), tarihi adıyla Mülkiye'de, bir dönem bu okulda okumuş Abdullah Öcalan'ın yazdığı ve PKK 'nın kuruluş manifestosu olarak da bilinen metin, sınavda soruldu.

9 Ocak 2015 ta­ri­hin­de ya­pı­lan “Tür­ki­ye­’de Si­ya­sal Ha­yat ve Ku­rum­la­r” isim­li der­sin öğretim görevlisi Barış Ünlü, fi­nal sı­na­vın­da öğrencilerine şu soruyu sordu:

“Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın yaz­mış ol­du­ğu, 1978 ta­rih­li 'Kür­dis­tan Dev­riminin Yo­lu Ma­ni­fes­to­su­' baş­lık­lı bro­şür ile 2012 ta­rih­li 'Or­ta­do­ğu­’da Ye­rel Sis­tem İn­şa­sı Ola­rak De­mok­ra­tik Mo­der­ni­te­' baş­lık­lı ya­zı­yı, sö­mür­ge, ulus dev­let, dev­rim­ci şid­det, de­mok­ra­si gi­bi kav­ram­la­ra/ol­gu­la­ra olan yak­la­şım­la­rı bağ­la­mın­da kı­yas­la­yı­nız. Bu­nu, ara­da ge­çen 34 yıl bo­yun­ca Dün­ya­’da ve Tür­ki­ye­’de ya­şa­nan de­ği­şim­le­ri ve Kürt ha­re­ke­ti­nin Kürt top­lu­mu­nun ya­şa­dı­ğı dö­nü­şüm­le­ri içe­re­cek şe­kil­de ya­pı­nız.”

'DERSTE KÜRT MESELESİNİ İŞLİYORUM'

Bu olayın Vahdet gazetesinde "terör propagandası yapılıyor" şeklinde haberleştirilmesi üzerine sosyal medyada Barış Ünlü'ye yönelik tepkileri de içeren bir kampanya başlatıldı. Buna karşın birçok kişi de sosyal medya üzerinden Barış Ünlü'ye destek verdi.

Demirtaş: Öcalan 'kapıyı açıp İmralı'dan çık deseler de çıkmam' diyor

Gazeteye konuşan Ba­rış Ün­lü, ders­ler­de Öca­lan pro­pa­gan­da­sı­nın ya­pıl­ma­dı­ğı­nı söyledi. Der­sin içe­ri­ği­ne ken­di­le­ri­nin ka­rar ver­di­ği­ni, sı­nav­da da oku­ma­lar ve an­la­tı­lan­lar üze­ri­ne so­ru­la­rın so­rul­du­ğu­nu be­lir­ten Ün­lü, şu açıklamayı yaptı: "Tür­ki­ye'de Si­ya­sal Ha­yat ve Ku­rum­la­rı der­si, Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­ri­nin mo­dern Tür­ki­ye ta­ri­hi­ni na­sıl şe­kil­len­dir­di­ği, na­sıl et­ki­le­di­ği üze­ri­ne bah­se­di­len bir ders. O ders­te an­la­tı­lan­lar, Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­riy­le il­gi­li olan o so­ru da Ab­dul­lah Öca­lan'ın 1970'ler­de PKK'nın or­ta­ya çık­tı­ğı gö­rüş­le­riy­le, 1978 yı­lın­da şu an 2012'de ce­za­evin­de ge­liş­tir­di­ği bir ya­zı­nın mu­ka­ye­se­si üze­ri­ney­di. Tür­ki­ye'de Kürt so­ru­nu­na na­sıl dö­nüş­tü­ğü­nü, bu dö­nü­şü­mü na­sıl et­ki­le­di­ği­dir. Der­sin ko­nu­suy­la bağ­lan­tı­lı bir so­ru­dur. Ben pro­pa­gan­da yap­mı­yo­rum, Kürt me­se­le­si­ni an­la­tı­yo­rum."


  http://www.radikal.com.tr/127621012762105

  YORUMLAR
  (5 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Siyasal Bilgiler Fakültesi - zeki_av

  Sınav kağıdında, Öcalan'ın bu manifestosu ve broşürü bulunmamaktadır. Bunların yer alması öğrencileri metin üzerinden yorum yapmaya sevk ederdi. Ancak öğrencilerinin gündemde yer alan konuları takip etmeye yönlendirmiş oluyor. Ayrıca burası Siyasal Bilgiler Fakültesi, İlkokul değil. Bu sorular burada sorulmayacak da nerede sorulacak. Bu konular hep ak saçlı ihtiyarların TV programlarında konuşacakları ve bizim dinleyeceğimiz meseleler olarak mı kalsın.

  Yorum - user912068

  Abdullah Öcalan, ?Ben Allah?a inanıyordum bana Darwinist eğitim verdiler, Allah?ı inkar ettim, dinsiz oldum? diyor. Ortadoğu Darwinist materyalist eğitimden mahvoldu. Osmanlı Darwinist eğitimden yıkıldı. Halen bu yanlışlık devam ediyor. (A9 TV; 12 Aralık 2014) (Adnan Oktar)

  önemli!!! - user921020

  bu adamın ne kadar büyük bir adam olduğu anlatılmalıdır . artık akp türkiyesinde pkk gibi eli kanlı bir terör örgütü saygınlık kazanmıştır.kimse müzakereye karşı değil ama ülkenin onuru bu kadar ayaklar altına alınamaz

  - user964389

  Devlet baktı ki PKK ve Kandili yola getirmiyor Kendi adamı olan Öcalani kamuoyuna kabuk ettirilip PKK HDP KANDIL üçlüsünü devre dışı bırakıp. Öcalan'ı ön plana çıkaracak ve akp temsilcileri ve medyasından bu açıklamaları göreceksiniz. . Yoksa bunları tesadüf mü sandınız?

  o da bir şey mi - user966283

  o da birşey mi adamlar şırnakta özerklik ilan etti. kesin bu hocaya soruşturma açarlar